Ny sökning
BI1278

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi

Ni är varmt välkomna till kursen Genetik, cellbiologi och mikrobiologi, BI1278.

Vi börjar med upprop, kursinformation och kursöversikt måndagen den 30 augusti kl 9.00. Detta kommer att ske via Zoom och länk kommer att meddelas senare.

Enligt nuvarande plan kommer alla förläsningar, vissa gruppövningar och vissa laborationer på kursen att ges som distans- och on-line-undervisning. Övriga gruppövningar och laborationer kommer att genomföras på campus på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Preliminärt schema för Genetik och cellbiologi-delen och för Mikrobiologi-delen hittar ni genom att klicka på Schema. Där framgår vilka moment som planeras att ske på campus och vilka som kommer att ske on-line.

Under första delen av kursen kommer vi att behandla genetik och cellbiologi (30 augusti – 4 oktober) och i den avslutande delen mikrobiologi (5 oktober – 1 november).

Under föreläsningarna kommer vi att ta upp grundläggande kunskaper i genetik, cellbiologi och mikrobiologi. Dessa kunskaper är också grunden för genomförande av de obligatoriska momenten laborationer, problemlösningar, gruppövningar och tentamina. Vi rekommenderar därför starkt att ni närvarar vid dessa föreläsningar.

Information om kurslitteratur hittar ni under Litteraturlista.

Med vänliga hälsningar,

Kursledarna German Martinez och Anna Westerbergh

Inst. f. växtbiologi,

german.martinez.arias@slu.se, tel.018-673314; anna.westerbergh@slu.se, tel. 018-673340

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för BI1278

Läsåret 2020/2021

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10262) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10214) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10139) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10006) 2017-08-28 - 2017-10-30

BI1278 Genetik, cellbiologi och mikrobiologi, 15,0 Hp

Genetics, Cell Biology and Microbiology

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer, gruppövningar och problemlösningar 3,00 1002
Tentamen, Genetik och cellbiologi 7,00 1003
Tentamen, Mikrobiologi 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i kemi motsvarande 10 hp där 5 hp är biokemi.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i genetik, cellbiologi och mikrobiologi. Kursen skall ge grundläggande kunskaper om genetiska principer och pro- och eukaryota cellers struktur, funktion och energimetabolism.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- beskriva cellens organisation, kommunikation och funktion
- beskriva hur det genetiska materialet överförs mellan celler och generationer
- analysera olika typer av nedärvning, genordning och koppling mellan gener
- analysera den genetiska variationen inom och mellan populationer och utvärdera naturliga processer som påverkar den populationsgenetiska strukturen
- beräkna olika egenskapers arvbarhet samt effekten av urval
- redogöra för cellens mångfald att utvinna energi
- redogöra för den mikrobiella bakgrunden till samhällsproblemen runt användandet av antibiotika
- använda grundläggande laborationstekniker i genetik, cellbiologi och mikrobiologi
- söka och värdera vetenskaplig information baserat på en vetenskaplig frågeställning
- författa en rapport över resultat från labarbete

Innehåll

Kursen omfattar genetik, cellbiologi och mikrobiologi. En viktig del av kursen utgörs av laborativ träning.

Vid föreläsningar, och obligatoriska laborationer och gruppövningar, behandlas följande avsnitt:
- struktur, funktion och morfologi hos bakterie, svamp-, växt- och djurceller, samt virus
- det genetiska informationsflödet: DNA-replikation, RNA-syntes,
RNA-splitsning och proteinsyntes
- biologiska membran, transportmekanismer och kommunikation i och mellan celler
- celldelning och bildning av könsceller
- mendelsk nedärvningsteori och dess utvidgning
- genetisk rekombination och kopplingsanalys
- mutationer
- populationsgenetik och genresursbevarande
- kvantitativ genetik
- energimetabolism och energiutbyte (aerob och anaerob respiration, fermentation, metanogenes, syntrofi, litotrofi och fotosyntes) hos bakterier
- bakteriegenetik (konjugation, transduktion och transformation)
- mikroorganismers odling, substrat och tillväxt
- desinfektion och antibiotika
- svampar och bakterier, identifiering och klassificering
- informationssökning och rapportskrivning av labresultat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkända skriftliga och muntliga redovisningar samt godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KE0062) och Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE0063) med minst 10 hp godkänt resultat. Kursdelar med godkänt resultat måste innehålla minst 5 hp biokemi.
Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi
Medansvariga:
Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Genetik
Ersätter: BI0993, BI0856
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Biology - A Global Approach, 11th edition
Författare: Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky and Reece
ISBN: ISBN: 9781292170435
Kommentar: Denna kursbok ingår i delkursen Genetik och cellbiologi. Det går bra med antingen den 11:e eller 12:e upplagan.
2) Biology - A Global Approach, 12th edition
Författare: Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky and Reece
ISBN: 9781292341637
3) Prescott’s Microbiology, 11th edition
Författare: Willey, Sherwood and Woolverton
ISBN: ISBN10: 1260211886; ISBN13: 9781260211887
Kommentar: Denna kursbok ingår i delkursen Mikrobiologi
4) Övrigt
Kommentar: Dessutom ingår föreläsnings-handouts, artiklar, laborations-instruktioner och övningsuppgifter som kurslitteratur.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1278 Anmälningskod: SLU-10152 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%