Ny sökning
BI1279

Växtbiologi

Kursen behandlar olika aspekter av växter och hur de fungerar i sin naturliga omgivning, till exempel kopplingar mellan utseende och funktion, vad växter behöver för att leva, hur både yttre och inre faktorer styr tillväxt och utveckling, och hur växter försvarar sig mot olika former av stress. Vidare tas också fotosyntes, ämnesomsättning och näringsinnehåll upp, liksom hur människan genom olika former av förädling försökt styra dessa. Växter som experimentella modellsystem inom biologin understryks, och praktisk träning ges i form av flera laborationer och växtodlingsförsök.

Välkommen till kursen i Växtbiologi 15hp (Bi1279) 2021/22

Innehåll: Kursen vänder sig i första hand till studerande inom Agronomprogrammets mark/växt-inriktning, och behandlar växters anatomi, metabolism, tillväxt, utveckling och genetik. Kursen kommer att fokusera på de ”högre växterna”, dvs de växter som har ledningsvävnad. Lärarna på kursen kommer från institutionerna för Växtproduktionsekologi och Växtbiologi. Vi kommer alla att bidra med våra specialkunskaper inom det breda ämnet växtbiologi.

Kursbok: Kursbok är Campbell´s ”Biology – a global approach” den 12:e upplagan som finns att köpa hos bl.a. Studentbokhandeln. Boken är inte obligatorisk att köpa, men det är den bok kursen främst refererar till vad gäller t.ex. sidhänvisningar/inläsning. Boken finns i två versioner; kursen använder den som heter ”Global edition”. Boken finns dessutom med/utan online-resurser. Onlineversionen kostar lite extra och kan utnyttjas på egen hand, men är inget som kursen refererar till. Ett anatomi-kompendium kommer att säljas till självkostnadspris. Ett kurskompendium med laborationer mm. är gratis. I kurskompendiumet finns också en kort sammanfattning av varje föreläsning inkl. sidhänvisningar till kursboken. (Sidhänvisningar till äldre upplagor av kursboken kan fås på begäran.)

Undervisningsformer: Kursen innehåller föreläsningar som behandlar centrala moment inom ämnet växtbiologi. Vidare ingår mikroskopi-övningar, laborationer, en fotoövning samt ett längre odlingsförsök i växthus som man planerar själv och som är kopplat till en seminarieuppgift. Obligatoriska moment är utmärkta med ”ALLA” i schemat.

Undervisningen bedrivs i princip med föreläsningar (via Zoom eller i föreläsningssal) på förmiddagen och laboration/övning/växtskötsel (på campus) under eftermiddagen. Den tid som inte är schemalagd är inte att betrakta som 'ledig', utan är tid tänkt att användas för eget arbete (t.ex. skrivande av rapporter, skötsel av odlingar, inläsning etc). Kursen kommer att delas in i lab-grupper à 3-4 personer i varje. Gruppindelningen sker vid kursstart; tänk gärna ut förslag på grupper innan dess. Under kursen finns också tillfällen till instudering genom att arbeta med olika frågor, både egna o andras.

Examination: För godkänt på kursen krävs godkänt på en skriftlig tentamen, godkänt på en skriftlig redovisning av en fotoövning, samt en godkänd redovisning (inkl. 30 min seminarium) av en odlingsuppgift. Dessutom krävs godkända skriftliga rapporter av laborationer, och närvaro på obligatoriska moment.

Schema: Finns på kurshemsidan; gällande är v.210908 (ersätter v.210906). Schemat är preliminärt fram till kursstart, men alla obligatoriska moment ligger i princip fast redan nu. Schemat kan därför användas för planering av juluppehållet, men observera att det obligatoriska odlingsförsöket håller på fram till sista veckan före jul. Laborationer/övningar kan sluta lite tidigare eller senare än utsatt. Zoom och/eller föreläsningssalar återstår att se.

Canvas: Kursens hemsida i Canvas kommer att aktiveras ca en månad innan kursstart.

Kursstart: Upprop sker tisdag 2:a nov via Zoom. Logga in på kurshemsidan i Canvas för att se länken.

Frågor?: Skriv till mig!

Välkommen till kursen!

Folke Sitbon, kursledare

(folke.sitbon@slu.se)

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för BI1279

Läsåret 2020/2021

Växtbiologi (BI1279-20151) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växtbiologi (BI1279-20112) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Växtbiologi (BI1279-20096) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Växtbiologi (BI1279-20005) 2017-10-31 - 2018-01-14

BI1279 Växtbiologi, 15,0 Hp

Plant Biology

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer och övriga obligatoriska delar 3,50 1002
Skriftlig tentamen 11,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 7,5 hp kemi samt 20 hp biologi.

Mål

Kursen ger en grundförståelse av hur växter byggs upp, fungerar och används i ett mänskligt nyttoperspektiv. Teori kopplas till praktik genom laborationer och växtodlingsförsök.

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
- beskriva byggnad och funktion hos högre växters celler, vävnader och organ
- utförligt redogöra för högre växters fotosyntes, respiration och ämnesomsättning; upptag, transport och användning av vatten resp. mineralnäring; tillväxt och utveckling; skydd mot biotisk och abiotisk stress; funktionella anpassningar till olika livsbetingelser; samt för hur yttre faktorer och inre mekanismer reglerar dessa processer
- redogöra för växtförädling genom urval och genetisk modifiering, samt praktiska tillämpningar av detta
- planera, utföra och redogöra för experiment som visar växtbiologiska fenomen, liksom muntligen och skriftligen kunna förklara resultaten av sådana försök
- söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturuppgifter inom ett växtbiologiskt specialområde, och muntligen informera om dessa på ett lättfattligt sätt.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om de högre växternas anatomi, fysiologi och förädling, samt träning i försöks- och analysmetodik för studier av växtbiologiska processer.
- Anatomi: Byggnaden av de högre växternas celler, vävnader och organ. Sambandet mellan uppbyggnad och funktion av rötter, stam, blad och blomma. Ekologiska anpassningar av utseende och uppbyggnad.
- Fysiologi: De högre växternas livscykel och reproduktion. Fotosyntes och respiration. Funktion, behov och upptagning av vatten resp. mineralnäring. Transportprocesser. Primär och sekundär metabolism. Tillväxt, utveckling och växthormoner. Temperatur, vatten och ljus som ekologiska faktorer. Stressfysiologi och växtskydd.
- Förädling: Grunderna inom klassisk växtförädling samt praktiska tillämpningar. Genetiskt modifierade växter.
- Försöks och analysmetodik: Laborationer. Grunder för planering och statistisk analys av växtodlingsförsök. Muntliga och skriftliga redovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen. Godkända skriftliga eller muntliga redovisningar av övningar, laborationer och litteraturuppgifter. Godkänt deltagande vid övriga obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i kemi kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KE0062); Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE0063); eller Biokemi, fortsättningskurs 7,5 hp (KE0064) med minst 7,5 hp godkänt resultat. Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

Betygskriterier för kursen Växtbiologi 15hp (Bi1279).

Kursens olika mål kan delas in i områdena Fysiologi, Anatomi och Genetik/växtförädling. Dessa mål examineras genom en skriftlig tentamen. Dessutom ingår i kursen redovisningar av laborationer (skriftligt/muntligt) och en odlings/litteraturuppgift (muntligt). Fysiologiavsnittet är det innehållsmässigt mest omfattande och ges därför störst betydelse.

Lärandemål (citerat ur kursplanen):

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
- beskriva byggnad och funktion hos högre växters celler, vävnader och organ
- utförligt redogöra för högre växters fotosyntes, respiration och ämnesomsättning; upptag,

transport och användning av vatten resp. mineralnäring; tillväxt och utveckling; skydd mot biotisk och abiotisk stress; funktionella anpassningar till olika livsbetingelser; samt för hur yttre faktorer och inre mekanismer reglerar dessa processer

- redogöra för växtförädling genom urval och genetisk modifiering, samt praktiska tillämpningar av detta

- planera, utföra och redogöra för experiment som visar växtbiologiska fenomen, liksom muntligen och skriftligen kunna förklara resultaten av sådana försök

- söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturuppgifter inom ett växtbiologiskt specialområde, och muntligen informera om dessa på ett lättfattligt sätt.

Betygskriterier för resp. delavsnitt:

Fysiologi:

G = Studenten kan utförligt redogöra för fundamentala växtfysiologiska begrepp enl. kursmål VG = Studenten drar dessutom egna slutsatser och kan förklara orsakssamband utifrån givna fakta

Anatomi:

G = Studenten kan namnge och utförligt beskriva ett antal anatomiska strukturer och deras funktion i växter

VG = Studenten kan aktivt koppla ihop samband mellan anatomisk struktur och fysiologisk funktion, och vice versa

Genetik/växtförädling:

G = Studenten kan översiktligt redogöra för fundamentala begrepp inom växtförädling, genteknik, genetisk modifiering, och deras praktiska tillämpningar inom jordbruket

VG = Studenten kan ingående förklara och aktivt koppla ihop begreppen ovan, och kan diskutera olika konsekvenser av de praktiska tillämpningarna

Laborationer och övningar:

G = Godkända skriftliga rapporter och muntliga redovisningar
VG = Alla skriftliga redovisningar av laborationer är inlämnade enligt anvisningar inom sju

arbetsdagar efter avslutad laboration, och godkända inom en vecka efter kursens avslutande.

Odlings-/litteraturuppgift:

G = Godkänd uppgift och muntlig redovisning

Betygskriterier för hela kursen sammantagen:
5 = VG på Fysiologi, VG på Anatomi, VG på Genetik, VG på Laborationer. G på Odlingsuppgift
4 = VG på Fysiologi, VG på Laborationer, samt VG på Anatomi eller Genetik, alt. VG på Fysiologi+Anatomi+Genetik tillsammans (lägst G på någondera), och VG på Laborationer. G på Odlingsuppgift
3 = G på Fysiologi, lägst G på övriga delmoment

I förekommande fall ges fr.o.m. det tredje examineringstillfället högst betyget 3

1) Biology - A global approach (12:e upplagan)
Författare: Campbell, Urry, Cain m.fl
ISBN: 9781292341637
Kommentar: 12:e upplagan o "Global edition". Orkidé på framsidan. Tillägget "Mastering Biology" innehåller info o övningar på web:en. Den delen hänvisas det inte till under kursen, men kan givetvis utnyttjas på egen hand (tillägget kostar lite extra). Det brukar inte skilja sig så mycket år i själva faktainnehållet mellan de olika upplagorna av kursboken. Det kommer därför att gå hyfsat bra att följa kursen med 11e och äldre upplagor, sidhänvisningar kan fås på begäran.
2) (Sammanfattning föreläsningar + sidhänv. kursbok 11:e upplagan)
Kommentar: Kursens tidigare kursbok, faktastoffet är i princip detsamma som i den nyare 12:e upplagan (men med andra sidnummer).
3) Växtanatomi
Författare: Sune Elowson. Bilder av Lars Rytter
Kommentar: Kompendium till anatomiavsnittet. Säljs till självkostnadspris vid start.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1279 Anmälningskod: SLU-20078 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%