Ny sökning
BI1279

Växtbiologi

Kursen behandlar olika aspekter av växter och hur de fungerar i sin naturliga omgivning, till exempel kopplingar mellan utseende och funktion, vad växter behöver för att leva, hur både yttre och inre faktorer styr tillväxt och utveckling, och hur växter försvarar sig mot olika former av stress. Vidare tas också fotosyntes, ämnesomsättning och näringsinnehåll upp, liksom hur människan genom olika former av förädling försökt styra dessa. Växter som experimentella modellsystem inom biologin understryks, och praktisk träning ges i form av flera laborationer och växtodlingsförsök.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1279

Läsåret 2022/2023

Växtbiologi (BI1279-20062)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Växtbiologi (BI1279-20078)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växtbiologi (BI1279-20151)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växtbiologi (BI1279-20112)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Växtbiologi (BI1279-20096)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Växtbiologi (BI1279-20005)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1279 Växtbiologi, 15,0 Hp

Plant Biology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer och övriga obligatoriska delar 3,5 0202
Skriftlig tentamen 11,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 7,5 hp kemi samt 20 hp biologi.

Mål

Kursen ger en grundförståelse av hur växter byggs upp, fungerar och används i ett mänskligt nyttoperspektiv. Teori kopplas till praktik genom laborationer och växtodlingsförsök.Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

- beskriva byggnad och funktion hos högre växters celler, vävnader och organ

- utförligt redogöra för högre växters fotosyntes, respiration och ämnesomsättning; upptag, transport och användning av vatten resp. mineralnäring; tillväxt och utveckling; skydd mot biotisk och abiotisk stress; funktionella anpassningar till olika livsbetingelser; samt för hur yttre faktorer och inre mekanismer reglerar dessa processer

- redogöra för växtförädling genom urval och genetisk modifiering, samt praktiska tillämpningar av detta

- planera, utföra och redogöra för experiment som visar växtbiologiska fenomen, liksom muntligen och skriftligen kunna förklara resultaten av sådana försök

- söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturuppgifter inom ett växtbiologiskt specialområde, och muntligen informera om dessa på ett lättfattligt sätt.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om de högre växternas anatomi, fysiologi och förädling, samt träning i försöks- och analysmetodik för studier av växtbiologiska processer.

- Anatomi: Byggnaden av de högre växternas celler, vävnader och organ. Sambandet mellan uppbyggnad och funktion av rötter, stam, blad och blomma. Ekologiska anpassningar av utseende och uppbyggnad.

- Fysiologi: De högre växternas livscykel och reproduktion. Fotosyntes och respiration. Funktion, behov och upptagning av vatten resp. mineralnäring. Transportprocesser. Primär och sekundär metabolism. Tillväxt, utveckling och växthormoner. Temperatur, vatten och ljus som ekologiska faktorer. Stressfysiologi och växtskydd.

- Förädling: Grunderna inom klassisk växtförädling samt praktiska tillämpningar. Genetiskt modifierade växter.

- Försöks och analysmetodik: Laborationer. Grunder för planering och statistisk analys av växtodlingsförsök. Muntliga och skriftliga redovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen. Godkända skriftliga eller muntliga redovisningar av övningar, laborationer och litteraturuppgifter. Godkänt deltagande vid övriga obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i kemi kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KE0062); Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE0063); eller Biokemi, fortsättningskurs 7,5 hp (KE0064) med minst 7,5 hp godkänt resultat. Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1279 Anmälningskod: SLU-20203 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%