Ny sökning
BI1280

Immunologi och genetik på organism- och molekylär nivå

Dear all,

Following recommendations from students BioLivs the schedule of the course has been altered and now includes nine on-campus activities:

Tuesday Aug 31 09.15-10.15

Tuesday Sep 7 13.15-16.00

Thursday Sep 9 09.15-12.00

Monday Sep 20 13.00-17.00

Friday Sep 24 09.15-12.00

Thursday Oct 14 13.15-16.15

Monday Oct 18 13.15-17.00

Friday Oct 22 09.15-12.15

Friday Oct 29 13.00-17.00

Please see an updated schedule for more details.

See you all next week!

Welcome to the course Immunologi och genetik på organism- och molekylär nivå (BI1280), 2021!

The course starts on August 31st via Zoom meeting at 09:15.

We will be using the following text-books for the course:

Understanding Immunology, 3rd edition (2012), Peter Wood Pearson Education Ltd. ISBN-10: 0273730681; ISBN-13: 9780273730682

Klug, W.S., Cummings, M.R., Spencer, C.A. and Palladino, M.A. Essentials of Genetics, Ninth Edition (2016) Pearson Education Ltd. ISBN 9781292108865

The schedule uploaded on July 6th can be found at the course web-site.

As teachers, we consider the students comments from the evaluations and do our best to maintain the high standard when arranging the course each year. Over the years, the structure of the course has undergone significant changes based on the evaluations from previous years.

This year the course will be provided in a digital format via Zoom-meetings and pre-recorded labs (video files). However, two exams will be held on campus.

If you have questions concerning the course please contact:

eugene.savenkov@slu.se

Please notice that the administration of the course is entirely in English. The teaching is going to be in Swedish and in English.

Kursvärderingen är avslutad

BI1280-10153 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1280

BI1280 Immunologi och genetik på organism- och molekylär nivå, 15,0 Hp

Immunology and Genetics at the Organismal and Molecular Levels

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer, gruppövningar och litteratur-projekt 6,00 1002
Tentamen, Immunologi 3,00 1003
Tentamen, Genetik 6,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i kemi motsvarande 10 hp varav 5 hp är biokemi.

Mål

Olika processer styr immunsvaret och genuttrycket på organism- och molekylärnivå. I kursen studeras därför immunologi och genetik på båda dessa organisationsnivåer. Kursen kommer att ge studenterna grundläggande kunskap om immunsystemet, Mendels nedärvningsteorier, molekylär och kvantitativ genetik.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- förklara hur olika komponenter i immunförsvaret verkar
- redogöra för antikroppsproduktion och laborativa standardtekniker
som bygger på antikroppsbindning
- analysera och lösa problemställningar genom användandet av antikroppstekniker baserade på antikroppsbindning
- redogöra för arvsmassans struktur och sammansättning samt beskriva principerna bakom genreglering
- analysera olika typer av nedärvning och förklara centrala begrepp inom molekylär- och kvantitativ genetik
- sammanfatta utvald litteratur inom genetik och presentera det skriftligt och muntligt
- använda grundläggande laborationstekniker inom immunodetektion och molekylär genetik samt skriva laborationsrapporter

Innehåll

Kursen omfattar immunologi och genetik. En viktig del av kursen utgörs av laborativ träning.

Vid föreläsningar och obligatoriska gruppövningar behandlas följande avsnitt:
- immun- och lymfsystemet och deras roll vid infektioner och cancer
- allergier (allergiska sjukdomar)
- antikroppars struktur och egenskaper och framställning av antikroppar
- arvmassans beståndsdelar och kromosomernas struktur
- celldelning och bildning av könsceller
- mendelsk och kvantitativ genetik
- replikation och genreglering hos prokaryota och eukaryota organismer
- mutationer, transpositioner och DNA-reparation

Vid laborationer (obligatoriska) behandlas aktuella tekniker inom immunodetektion och molekylär genetik.

Under ett projektarbete (obligatoriskt) sammanfattar studenterna utvald litteratur inom ett ämne i genetiken. Detta arbete presenteras både skriftligt och muntligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkänd litteraturuppgift, godkända övningsuppgifter och laborationsrapporter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KE0062) och Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE0063) med minst 10 hp godkänt resultat. Kursdelar med godkänt resultat måste innehålla minst 5 hp biokemi. Alternativt kan förkunskapskraven uppnås genom att ha följt kursen Biokemi, fortsättningskurs 7,5 hp (KE0064) med minst 5 hp godkänt resultat.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: BI0999, BI1098
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Understanding Immunology, 3rd edition (2012), Peter Wood Pearson Education Ltd. ISBN-10: 0273730681; ISBN-13: 9780273730682
2) Klug, W.S., Cummings, M.R., Spencer, C.A. and Palladino, M.A. Essentials of Genetics, Ninth Edition (2016) Pearson Education Ltd. ISBN 9781292108865

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1280 Anmälningskod: SLU-10153 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%