Ny sökning
BI1281

Växtfysiologi

2021-10-31
Välkommen till kursen!
Welcome to the 2021 course in Växtfysiologi (BI1281)!

Content: This course is structured around acquiring a strong understanding of plant physiology to give you an opportunity to understand how plants grow and develop. You will learn how plants have evolved, how they reproduce and how plants have been modified by people for beneficial uses. You will also learn how plants interact with their environments: whether coping with diseases or adapting to challenging or changing environments. Course start: The first lecture will take place on Tuesday November 2nd at 10:15am in Sal S (Ulls hus E-blocket).

Teaching method: The course includes lectures that deal with key areas of plant physiology. Two laboratory exercise are included that introduce principles of plant hormones and stress response. The course will have a combination of in person and zoom-based activities to accommodate SLU guidelines and departmental guidelines for Covid-19. Students will be on campus approximately two days per week. Labs will be performed in groups of three students. The group division takes place the first day of the course. Feel free to think of group suggestions before then. Updates to the course include additional discussion sessions, new lab structure and a new teacher.

Schedule: The course structure this year will be a hybrid between online and in-person teaching. Five lectures will be in person and seven via Zoom. Two discussion sessions are also included. Six lab sessions will take place in person. The final exam will be in person. The course is bilingual. Approximately half of the lectures will be in Swedish and half in English; labs are in English. The schedule is available on the course website and Canvas (preliminary until the course starts). Zoom links for the lectures will be posted on Canvas. Be sure to join the course Canvas page.

Textbook: The course textbook this year will be Campbell et al: Biology: A Global Approach, Global Edition (12th edition). Some of you might have the 11th edition from previous years and that fine to use. Page references are available for both textbooks. The textbook is recommended but not mandatory.

Examination: The BI1281 course is divided into two parts, a lab part (2hp) and a lecture-based part (5.5hp). To complete the lab-based part (2hp), attending the three lab sessions and submitting and passing two lab reports is also required (grading: pass/fail). To complete the lecture-based part (5.5hp), attending the introductory lecture is mandatory as is passing a written exam (grading: 5,4,3,U). It is necessary to pass both lab and lecture components to complete the BI1281 course. The final exam is on Thursday Dec 2nd from 8am to 12pm.

Questions? Send me an email.

Welcome to the course!

Charles Melnyk, course leader (charles.melnyk@slu.se)

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-12-16

Andra kursvärderingar för BI1281

Läsåret 2020/2021

Växtfysiologi (BI1281-20152) 2020-11-02 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Växtfysiologi (BI1281-20108) 2019-11-01 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Växtfysiologi (BI1281-20097) 2018-11-06 - 2018-12-06

Läsåret 2017/2018

Växtfysiologi (BI1281-20006) 2017-10-31 - 2017-11-30

BI1281 Växtfysiologi, 7,5 Hp

Plant Physiology

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer 2,00 1002
Skriftlig tentamen 5,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 7,5 hp kemi samt 20 hp biologi.

Mål

Kursen ger en förståelse av växten som livsform, inte bara ur mänskligt nyttoperspektiv, utan sett från växtens egna livsmål.

Efter genomgången kurs skall studenten:
- förstå och kunna beskriva växtens organ, celler och vävnader; fotosyntesen; upptag, transport och användning av vatten och mineraler; tillväxt och utveckling; skydd mot abiotisk och biotisk stress
- redogöra för hur variationerna i växternas form, utvecklingsförlopp, fotosyntes och ämnesomsättning är anpassningar till olika livsbetingelser
- utvärdera de fysiologiska egenskapernas betydelse vid människans olika användningar av växterna

Innehåll

Kursen handlar framför allt om nyttoväxterna. Vid föreläsningar tas följande upp:
- cellernas uppbyggnad och form, kloroplaster, cellväggar
- roten: sökande efter och upptag av vatten och mineral
- skottet: upptag av ljus och koldioxid, fotosyntes
- vävnader för transport av vatten och mineral, organiska ämnen
- tillväxt och utveckling: stamceller, blomma, fortplantning, frö och groning
- skydd mot abiotisk stress, skydd mot andra livsformer, sekundärmetabolism
- nytta ur människans synvinkel, växtförädling

Vid laborationer (obligatoriska) behandlas växtens utvecklingsmönster och anpassningsförmåga studeras. Labresultat redovisas genom skriftliga rapporter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga prov. Godkända skriftliga och muntliga redovisningar av övningar och litteraturuppgifter. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i kemi kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KE0062); Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE0063); eller Biokemi, fortsättningskurs 7,5 hp (KE0064) med minst 7,5 hp godkänt resultat. Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI0863, BI0864
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Biology: A Global Approach, Global Edition, 12th Edition
Författare: Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece & Orr
ISBN: 9781292341637
Kommentar: The textbook is recommended and a helpful resource. If you’re buying a new textbook, then the 12th edition is the latest version (new for 2020). The 11th edition has been previously used and also works perfectly well for this course

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1281 Anmälningskod: SLU-20081 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%