Ny sökning
BI1288

Hästhållning i landsbygdsföretag

Hästen måste i stor utsträckning betraktas som ett lantbruksdjur. Hästen äter foder som produceras i lantbruket, hästen utnyttjar beten och hästen har behov på inhysning och skötsel som ofta liknar våra övriga lantbruksdjur. Dessutom kan hästens gödsel återföras till åkern. På lantbruken finns stora möjligheter att tillgodose de olika behov som ställs av hästen. I första hand gäller det att producera foder som passar till olika hästkategorier men i många fall kan ett vanligt lantbruk ställas om till hästgård där det finns stallplatser och träningsanläggningar eller stuteriverksamhet. Hästhållning i större skala ställer krav på bra djurhantering, kanske möjligheter till veterinärundersökningar och att det kanske är anpassat för mycket besök av kunder. I kursen läggs fokus på foder och utfodring och i ett projektarbete får studenterna arbeta fram en plan som skall beskriva en hästhållning och affärsverksamhet med häst där gårdens resurser i form av mark, byggnader och arbetskraft används kreativt och lönsamt.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1288-20138 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1288

Läsåret 2021/2022

Hästhållning i landsbygdsföretag (BI1288-20164)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hästhållning i landsbygdsföretag (BI1288-20093)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Hästhållning i landsbygdsföretag (BI1288-20149)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Hästhållning i landsbygdsföretag (BI1288-20039)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Hästhållning i landsbygdsföretag (BI1288-20097)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1288 Hästhållning i landsbygdsföretag, 7,5 Hp

Horse rearing in rural businesses

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt motsvarande Biologi 1.

Mål

Kursen ger kunskap så att studenten självständigt ska kunna planera utfodring och verksamhet med inriktning häst utifrån de resurser som ges vid ett landsbygdsföretag.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beräkna foderstat och redogöra för fodertilldelning till häst utifrån ett biologiskt och ekonomiskt perspektiv

-planera en verksamhet inom hästområdet, utifrån olika förutsättningar för hästhållning och med hänsyn till en hållbar utveckling

- planera och utforma en hästanläggning med hänsyn till hästens närmiljö och utevistelse i samspel med landskapet och landsbygdens utveckling

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer som är anpassade till distansundervisning och tre heldagsträffar på Alnarp. Det är föreläsningar, seminarium, inlämningsuppgifter och projektarbete samt samverkan med branschen genom företagskontakter och studiebesök. Kursen ges på halvfart.I kursen behandlas djur- och näringsfysiologi med inriktning på häst, fodermedelskännedom och foderstyrning, hästens näringsbehov samt upprättande av foderstater för olika hästkategorier. Dessutom studeras hästens krav på närmiljö och hållande, planering av hästanläggning samt företagande och produktion av häst och hästrelaterade varor och tjänster som lantbruksnäring.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftlig tentamen. Delta vid den dag då studiebesök genomförs.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0890

Litteraturlista

Kurslitteraturlista till kurs BI1288 Hästhållning i landsbygdsföretag - 2022

Obligatorisk litteratur

• HästSverige. Tillgänglig: http://www.hastsverige.se/

• Jansson, A. m. fl. 2011. Utfodringsrekommendationer för häst. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/Verktyg/utfodringsrekommendationer-for-hast/ (2022-09-06)

• Sarlöw, E. 2011. Kalkylering för hästföretag. Almitas Förlag. Flyinge. (62 s + CD). Går att beställa på: http://www.adlibris.com/se/bok/kalkylering-for-hastforetag-9789197881418

• SJVFS 2019:17. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning. Saknr L 101. Jordbruksverket. Tillgänglig: https://lagen.nu/sjvfs/2019:17 (2022-09-04)

• Svenska Ridsportsförbundet. 2020. Hästanläggningar – en guide. Tillgänglig: https://www.ridsport.se/globalassets/ca75de8959d24343a0ab55036edd27a6/hastanlaggningar---en-guide-2020.pdf

Referenslitteratur (som kan läsas av de som vill fördjupa sig)

Carlsson, P. & Lundén, B. 2015. Hästverksamhet - praktisk handbok för dig med hästföretag. Förlag: Björn Lundén Information (159 s.) OBS! denna bok handlar mer om företaget när det är i gång.

Geor, R. J., Coenen, M. & Harris, P. 2013. Equine Applied and Clinical Nutrition. Edingburgh, W.B.Saunders [Elektronisk]. Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books.
https://www.sciencedirect.com/book/9780702034220/equine-applied-and-clinical-nutrition (2022-09-04)

Luthersson, N. 2004. Stora Foderboken. Brogaardens Förlag. (319 s)

McGreevy, P. 2012. Equine behavior - A Guide for Veterinarians and Equine Scientists. London: W.B. Saunders

Nauclér, L-G. och Olofsson, A. 2006. Hästföretagaren - att starta och driva företag inom hästnäringen. Malmö: Liber. (264 s)

Planck, C. och Rundgren, M. 2008. Hästens näringsbehov och utfodring. Natur och Kultur/LTs förlag (255 s)

Ventorp, M. och Michanek, P. 2003. Att bygga häststall – en idéhandbok. Alnarp. Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukets Byggnadsteknik. Alnarp. (316 s) http://www.attbyggahaststall.com/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1288 Anmälningskod: SLU-20138 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%