Ny sökning
BI1290

Hästens beteendebiologi

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om hästen som biologisk varelse med fokus på beteende. Fördjupade kunskaper om hästars etologi kan medföra bättre välfärd för hästen och säkrare hästhantering för oss människor. Kursen ger dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om även efter kursens slut. Helgträffarna innebär möten och diskussioner med andra kursdeltagare vilket ger möjlighet till ett utökat kontaktnät och en ökad förståelse för andras synsätt. Genom praktiska övningar och studiebesök ges förutsättningar för ett ökat lärande och praktiska tillämpningar av kursens teoretiska grund.

Information från kursledaren

2021-01-04
Varmt välkomna till Hästens Beteendebiologi!
Hej Alla! Varmt välkomna till kursen Hästens beteendebiologi! Vi ser fram emot att tillbringa våren, digitalt tillsammans med er! Helgträffarna är datumen 6-7 februari samt 8-9 maj. Vi vet nu att träffarna sker digitalt, se schemat. God fortsättning på det nya året! Jenny & Anna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1290-30126 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1290

Läsåret 2022/2023

Hästens beteendebiologi (BI1290-30277)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Hästens beteendebiologi (BI1290-30259)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2019/2020

Hästens beteendebiologi (BI1290-30220)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Hästens beteendebiologi (BI1290-30187)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Hästens beteendebiologi (BI1290-30253)

2018-01-15 - 2018-06-03

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1290 Hästens beteendebiologi, 7,5 Hp

The behavioural biology of the horse

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om hästens beteende och behov samt ge grundläggande kunskaper i hur inhysning och hantering påverkar hästen.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva hästens evolutionära bakgrund både vad gäller miljö och beteendemässiga anpassningar,

- beskriva hästens beteendestörningar, hur dessa uppkommer, hur dessa kan förebyggas och hanteras,

- översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar hästens inhysningsmiljö, skötsel och hantering,

- analysera och diskutera hästens beteende utifrån olika perspektiv och med olika målgrupper,

- redogöra skriftligt och muntligt för sambandet mellan olika hästhållningssystem och hur dessa påverkar hästens beteende,

- under handledning granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående hästars inhysning och beteende,

- översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende häst.

Innehåll

Kursen behandlar hästens biologi och evolutionära ursprung samt de beteendemässiga anpassningar som hästen utvecklat. Hästens grundläggande och normala beteenden, hästens beteendebehov, hur dessa har utvecklats, hästens beteendestörningar och stereotypier kommer också att belysas. Kursen ger en inblick i hur inhysning och hantering kan påverka hästens beteende. I kursen ingår även att öva på att tolka hästens signaler och beteende. Kursen behandlar även den lagstiftning som reglerar inhysningsmiljöer för häst.Kursen genomförs på distans med två obligatoriska helgträffar (lörd-sönd) på SLU i Skara. Förutom föreläsningar ingår t ex obligatoriska seminarier, övningar, studiebesök och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen är utformad som en distanskurs med två fysiska träffar med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. Kursen går under en termin. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Kostnader för studenten i samband med studiebesök kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0957

Betygskriterier

Betygskriterier för kursen Hästens beteendebiologi

Kursmål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:


1. beskriva hästens evolutionära bakgrund både vad gäller miljö och beteendemässiga anpassningar,
2. beskriva hästens beteendestörningar, hur dessa uppkommer, hur dessa kan förebyggas och hanteras,
3. översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar hästens inhysningsmiljö, skötsel och hantering,
4. analysera och diskutera hästens beteende utifrån olika perspektiv och med olika målgrupper,
5. redogöra skriftligt och muntligt för sambandet mellan olika hästhållningssystem och hur dessa påverkar hästens beteende,
6. under handledning granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående hästars inhysning och beteende,
7. översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende häst.

Kursmoment och betyg:

 • Helgträffar (behandlar framförallt kursmål 1, 2 & 4)

För betyget 3: Medverkan vid obligatoriska helgträffar, eller vid giltig frånvaro, godkända ersättningsuppgifter.

 • Canvas-quizzar

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten har godkänt resultat på de två självrättande quizzarna på Canvas.

 • Veckans artikel

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten har genomfört fem godkända reflektioner på fem artiklar.

 • Reflektioner efter helgträffar

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten skriver en godkänd reflektion efter varje helgträff

 • Projektarbete i grupp (behandlar kursmål 1-4, 6-7)

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten deltar aktivt i grupparbetet med en frågeställning inom hästetologi, samt tar aktiv del i redovisningen av grupparbetet.

 • Hästgnäggsinlägg i grupp (behandlar kursmål 4)

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten deltar aktivt i gruppens inlägg om aktuella mediala hästhändelser.

 • Individuell studiebesöksrapport (behandlar kursmål 1-6)

På momentet ges betygen U/3/4/5

För betyget 3: Studenten planerar, genomför ett studiebesök och redovisar detta skriftligt. Hästhållningen beskrivs i ord och bild och en vetenskaplig bakgrund ges till hästars beteendebehov. Vetenskapliga referenser ska användas vid behov. Se

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/skriv-och-sprakhjalp/akademiska-skrivtips/

För betyget 4: Utöver nivå 3 redovisar studenten en plan för förbättring av den besökta hästhållningen och underbygger denna plan med ytterligare vetenskapliga artiklar.

För betyget 5: Utöver nivå 3 och 4 föreslår studenten även en plan för hur denna förbättring kan kommuniceras på ett konstruktivt och positivt sätt med hästhållaren.

Totalbetyg på kursen:

För totalbetyget 3:

Godkänt deltagande på obligatoriska moment

För totalbetyget 4:

Utöver betyg 3; Betyg på 4 studiebesöksrapporten

För totalbetyget 5:

Utöver betyg 3; Betyg på 5 studiebesöksrapporten

Litteraturlista

 1. Equine behaviour - a guide for veterinarians and equine scientists, 2nd edition Författare: McGreevy, Paul ISBN: 978-0-7020-4337-6 1) Eguine behaviour - 1a upplagan Författare: McGreevy, Paul [Eguine behaviour - 1a upplagan] (https://www2.univet.hu/users/knagy/books/Equine%20Behavior.pdf) Kommentar: Elektronisk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1290 Anmälningskod: SLU-30126 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%