Ny sökning
BI1291

Djurparksdjurens beteende

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om beteende och behov hos djur som lever i djurpark men även deras evolutionära ursprung och anpassningar. Kursen kommer belysa hur olika aspekter av djurparksmiljön, så som inhysning, utfodring och besökare, kan påverka djurens beteende och välfärd. Genom fördjupade kunskaper och ökad förståelse för vilka begränsningar som djuren ställs inför i djurparksmiljön och hur dessa påverkar djurens beteende och välfärd kan också djurens välfärd förbättras. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om djurparksdjurens beteenden även efter kursens slut. Möten med andra kursdeltagare och en del praktiska övningar bidrar till ett ökat kontaktnät.

Välkomna till kurshemsidan för Djurparksdjurens beteende!

Uppdatering 12/8:
Alla antagna bör ha fått ett välkomstmail till adressen ni har angett hos antagning.se, kika gärna på det. Vi har som vanligt många reserver till kursen och uppskattar därför om ni som redan nu vet att ni inte kommer gå kursen lämnar återbud via antagning.se. Självregistreringen öppnar 23/8 och ni kommer få mer information via mail inför det. Ni som är nya studenter på SLU kan redan nu gå in och kika på checklistan för nya studenter, den är främst riktad till campusstudenter men punkt 5 om att kvittera ut sitt studentkonto är viktig för alla: https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/

Info från juni:
Vi ser fram emot en rolig kursomgång i höst. Här kommer därför lite viktig information inför hösten 21.

Vi har två fysiska träffar på kursen, varav den första på plats på Nordens Ark och den andra på SLU i Skara. Utifrån nuvarande restriktioner så ser det ut som att vi kommer kunna genomföra dessa. Vi kommer ha digitala alternativ för de som av pandemiskäl inte kan närvara fysiskt. Mer information om det kommer. Det kan såklart också bli så att vi behöver ställa om till helt digital träff med kort varsel om smittspridningen ökar igen och vi får nya direktiv att förhålla oss till.

Bägge träffar är, oavsett digitalt eller fysiskt deltagande, obligatoriska. Det är viktigt att ni redan när ni tackar ja till kursen har koll på dessa datum så att ni kan medverka vid dem. Har man inte giltiga skäl till sin frånvaro (t ex räknas inte jobb som giltigt skäl) kommer man troligtvis behöva ta igen träffen vid ett framtida kurstillfälle.

Första träffen där vi är på Nordens Ark ligger lördag-söndag v.40, 9-10e oktober.
Andra träffen där vi är på SLU i Skara ligger lördag-söndag v.48, 4-5e december.

Preliminärt schema för träffarnas innehåll kommer ligga här på kurshemsidan inom kort.

Resa, boende och mat under träffarna behöver ni själva ordna och stå för. För träffen på Nordens Ark kan man t ex bo på deras hotell, men det finns såklart många andra alternativ i närheten. För träffen i Skara finns t ex Jula hotellet i Skara. Mer praktisk information inför träffarna kommer längre fram.

Om man behöver vara med digitalt på träffarna så behöver man ha någon typ av webkamera (extern, inbygd i laptop, smartphone osv) och gärna någon typ av headset eller mikrofon.

Vi kommer uppdatera här allt eftersom vi har mer information.

//Lisa och Jenny

Kursvärderingen är avslutad

BI1291-10295 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1291

Läsåret 2020/2021

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10141) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10229) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10220) 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10292) 2017-08-28 - 2018-01-14

BI1291 Djurparksdjurens beteende, 7,5 Hp

The behaviour of zoo animals

Kursplan fastställd

2017-01-26

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurparksdjurens beteende 5,00 1002
Djurparksdjurens beteende, examination 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om vilda och domesticerade djurparksdjurs beteende, behov och evolutionära ursprung med fokus på hov- och klövdjur samt rovdjur.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- översiktligt redogöra för djurparksdjurens beteende, behov och evolutionära anpassningar,
- beskriva och redogöra för de begränsningar som djur ställs inför i djurparkernas miljöer,
- beskriva och förklara hur man kan miljö- och beteendeberika miljöer i djurparker,
- beskriva orsaker bakom och åtgärder för att förebygga djurparksdjurs beteendestörningar,
- översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar djurparksdjurens inhysningsmiljöer,
- bedöma och redogöra skriftligt och muntligt för sambandet mellan djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö,
- under handledning granska och diskutera vetenskaplig litteratur angående djurparksdjurs beteende,
- översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende djurparksdjuren.

Innehåll

Kursen innehåller biologi, evolutionärt ursprung och beteende hos djur i svenska djurparker. Kursen kommer vidare att behandla beteenden, motivationssystem och hur dessa har utvecklats. Kursen kommer också att belysa påverkan av inhysning, utfodring och besökare på djurens beteende och välfärd. Dessutom innehåller kursen berikningsproblematiken och hur djurparkernas miljöer bäst kan utformas, samt dess koppling till beteendestörningar.

Fokus under kursen kommer bland annat att läggas på de begränsningar som djuren ställs inför i djurparkernas miljö och hur dessa begränsningar påverkar djurens beteende. I kursen tränas även förmågan att bedöma djurparksdjurens situation i olika miljöer. Dessutom kommer du också att få en överblick över orsakerna bakom och åtgärder för att förebygga problem hos djurparksdjur, samt en inblick i den lagstiftning som styr djurparkernas verksamhet och offentlig förevisning av vilda djur. Under kursen genomförs ett projektarbete.

Kursen genomförs på distans med två obligatoriska helgträffar (lörd-sönd), en på Nordens Ark och en i Skara. Förutom föreläsningar ingår t ex obligatoriska övningar, seminarier och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är utformad som en distanskurs med två fysiska träffar med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Kursens helgmoment är obligatoriska. Kursen drivs genom ett samarbete med Nordens Ark. Kostnader för studenten i samband med eventuella studiebesök kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: BI0945

Betygskriterier Djurparksdjurens beteende

Kursmål 1

Studenten ska översiktligt redogöra för djurparksdjurens beteende, behov och evolutionära anpassningar,

Examineras: Individuell uppgift Djurens beteende, behov och evolution

Betyg 3: Studenten beskriver och redogör för djurparksdjurens beteende, behov och evolutionära anpassningar. På den individuella uppgiften använder studenten korrekta termer och att motiverar sina påståenden med minst 3 vetenskapliga artiklar.

Betyg 4: Utöver nivå 3 visar studenten på sambandet mellan en arts evolutionära anpassningar och de behov arten har i ett hägn.

Kursmål 2

Studenten beskriver och redogör för de begränsningar som djur ställs inför i djurparkernas miljöer,

Examineras: Individuell uppgift Djurens beteende, behov och evolution

Betyg 3: Studenten beskriver och redogör för de begränsningar som djur ställs inför i djurparkernas miljöer i den individuella uppgiften.

Kursmål 3

Studenten beskriver och förklarar hur man kan miljö- och beteendeberika miljöer i djurparker,

Examineras: Gruppinlämningen till kapitel 8 i kursboken

Betyg 3: Studenten beskriver och förklarar hur man kan miljö- och beteendeberika miljöer i djurparker.

Kursmål 4

Studenten beskriver orsakerna bakom och åtgärder för att förebygga djurparksdjurs beteendestörningar,

Examineras: Gruppuppgiften Beteendestörningar

Betyg 3: Studenten beskriver orsaker bakom och åtgärder för att förebygga djurparksdjurs beteendestörningar.

Kursmål 5

Studenten ska översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar djurparksdjurens inhysningsmiljöer.

Examineras: Test på Canvas om grundläggande lagstiftning

Betyg 3: Studenten redogör översiktligt för den djurskyddslagstiftning som reglerar djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö.

Kursmål 6

Studenten bedömer och redogör skriftligt och muntligt för sambandet mellan djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö.

Examineras: Individuell uppgift Djurens beteende, behov och evolution

Betyg 3: Studenten bedömer och redogör skriftligt och muntligt för sambandet mellan djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö.

Betyg 4: Studenten analyserar* sambandet mellan inhysning och välfärd för en art som hålls på djurpark.

(*Med analys menar vi att man går på djupet och delar upp saker i sina olika delar och beskriver dem. Vi välkomnar också ett försök att se saker från olika håll och med olika utgångspunkt.)

Betyg 5: I relation till den analys av sambandet som gjorts på nivå 4 föreslår studenten realistiska och funktionella förbättringar av inhysningsmiljön för att förbättra djurets välfärd.

Kursmål 7

Studenten ska under handledning granska och diskutera vetenskaplig litteratur angående djurparksdjurs beteende.

Examineras: Aktivt deltagande i diskussion av en-tre vetenskapliga artiklar på ett Canvasrum.

Betyg 3: Under handledning granskar och diskuterar studenten en (1) vetenskaplig artikel angående djurparksdjurs beteende.

Betyg 4: Under handledning granskar och diskuterar studenten två (2) vetenskapliga artiklar angående djurparksdjurs beteende.

Betyg 5: Under handledning granskar och diskuterar studenten tre (3) vetenskapliga artiklar angående djurparksdjurs beteende.


Kursmål 8

Studenten redogör översiktligt för etologisk metodik avseende djurparksdjuren

Examineras: Inlämning av skriftlig reflektion av observationer gjorda på filmer av beteenden hos djur.

Betyg 3: Studenten redogör översiktligt för de metoder som hen använt vid observationer av djurparksdjur.

Betyg 4: Utöver nivå 3, beskriver studenten fördelar och nackdelar med de metoder som använts vid observationer av djurparksdjur.

Betyg för hela kursen

Kursen är indelad i två delkurser. Den största delkursen, Djurparksdjurens beteende, är på 5 hp och innehåller alla delar som bedöms på skalan U/G. De betygsgrundande momenten ligger i delkursen Djurparksdjurens beteende examination på 2,5 hp och bedöms på skalan U/3/4/5. För att få betyg i hela kursen (7,5 hp) krävs G på delkursen Djurparksdjurens beteende och minst betyg 3 på delkursen Djurparksdjurens beteende examination.

Innehåll i delkurs Djurparksdjurens beteende 5 hp

Moment

G

Helgträffar

Godkänd närvaro

Litteraturseminarier

Godkänd på alla

Beteendestörningar

Godkänd poster

Test på djurskydd

Alla rätt på testet

Innehåll av delkurs Djurparksdjurens beteende examination 2,5 hp

Moment

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Artikelgranskning

En artikel

Två artiklar

Tre artiklar

Observationer av filmer

Godkänd rapport enligt betyg för 3

Godkänd rapport enligt betyg för 4

Djurens beteende, behov och evolution

Godkänd rapport enligt betyg för 3

Godkänd rapport enligt betyg för 4

Godkänd rapport enligt betyg för 5

Sammanställning över vilka kursmål som har gradering för överbetyg

Betyg 4

Utöver krav för betyg 3:

 • Betyg 3 på kursmål 2, 3, 4 och 5
 • Minst betyg 4 på kursmål 1, 6, 7 och 8

Betyg 5

Utöver krav för betyg 3 och 4:

 • Betyg 3 på kursmål 2, 3, 4 och 5
 • Betyg 4 på kursmål 1 och 8
 • Betyg 5 på kursmål 6 och 7
1) Zoo Animals - Behaviour, Management and Welfare
Författare: Hosey, G., Melfi, V, Pankhurst, S
ISBN: 9780199693528

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1291 Anmälningskod: SLU-10295 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%