Ny sökning
BI1291

Djurparksdjurens beteende

Se ”Information från kursledaren” här nedan för mer information om hur pandemin påverkar kursen. Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om beteende och behov hos djur som lever i djurpark men även deras evolutionära ursprung och anpassningar. Kursen kommer belysa hur olika aspekter av djurparksmiljön, så som inhysning, utfodring och besökare, kan påverka djurens beteende och välfärd. Genom fördjupade kunskaper och ökad förståelse för vilka begränsningar som djuren ställs inför i djurparksmiljön och hur dessa påverkar djurens beteende och välfärd kan också djurens välfärd förbättras. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om djurparksdjurens beteenden även efter kursens slut. Möten med andra kursdeltagare och en del praktiska övningar bidrar till ett ökat kontaktnät.

Andra kursvärderingar för BI1291

Läsåret 2021/2022

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10295) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10141) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10229) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10220) 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10292) 2017-08-28 - 2018-01-14

BI1291 Djurparksdjurens beteende, 7,5 Hp

The behaviour of zoo animals

Kursplan fastställd

2017-01-26

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurparksdjurens beteende 5,00 1002
Djurparksdjurens beteende, examination 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om vilda och domesticerade djurparksdjurs beteende, behov och evolutionära ursprung med fokus på hov- och klövdjur samt rovdjur.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- översiktligt redogöra för djurparksdjurens beteende, behov och evolutionära anpassningar,
- beskriva och redogöra för de begränsningar som djur ställs inför i djurparkernas miljöer,
- beskriva och förklara hur man kan miljö- och beteendeberika miljöer i djurparker,
- beskriva orsaker bakom och åtgärder för att förebygga djurparksdjurs beteendestörningar,
- översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar djurparksdjurens inhysningsmiljöer,
- bedöma och redogöra skriftligt och muntligt för sambandet mellan djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö,
- under handledning granska och diskutera vetenskaplig litteratur angående djurparksdjurs beteende,
- översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende djurparksdjuren.

Innehåll

Kursen innehåller biologi, evolutionärt ursprung och beteende hos djur i svenska djurparker. Kursen kommer vidare att behandla beteenden, motivationssystem och hur dessa har utvecklats. Kursen kommer också att belysa påverkan av inhysning, utfodring och besökare på djurens beteende och välfärd. Dessutom innehåller kursen berikningsproblematiken och hur djurparkernas miljöer bäst kan utformas, samt dess koppling till beteendestörningar.

Fokus under kursen kommer bland annat att läggas på de begränsningar som djuren ställs inför i djurparkernas miljö och hur dessa begränsningar påverkar djurens beteende. I kursen tränas även förmågan att bedöma djurparksdjurens situation i olika miljöer. Dessutom kommer du också att få en överblick över orsakerna bakom och åtgärder för att förebygga problem hos djurparksdjur, samt en inblick i den lagstiftning som styr djurparkernas verksamhet och offentlig förevisning av vilda djur. Under kursen genomförs ett projektarbete.

Kursen genomförs på distans med två obligatoriska helgträffar (lörd-sönd), en på Nordens Ark och en i Skara. Förutom föreläsningar ingår t ex obligatoriska övningar, seminarier och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är utformad som en distanskurs med två fysiska träffar med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Kursens helgmoment är obligatoriska. Kursen drivs genom ett samarbete med Nordens Ark. Kostnader för studenten i samband med eventuella studiebesök kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: BI0945
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1291 Anmälningskod: SLU-10319 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%