Ny sökning
BI1293

Tillväxt och Utveckling hos Växter

Information från kursledaren

Objectives

The course objectives are to introduce advanced university studies, provide an overview of the syllabus of the master-program, its content, and structure, provide the students with working skills that prepare them for further studies and future work.

After completing the course the students should be able to:

- list the different phythormones and describe their modes of action


- describe the way plant face biotic and abiotic stresses

- describe and list molecular players involved in plant development and response to environment.

Content

The course will give an introduction on anatomy and plant development. The course will provide the students with a basic knowledge on plant -signaling, -response to stress and environment.


The course lectures, exercises and lab work cover:

- basic plant biology, including plant physiology, metabolomic, genetics, and molecular genetics
- scientific presentations, in oral and in writing

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1293-20024 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1293

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20023)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20025)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-M2023)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-M2024)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-M2025)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20008)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20011)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20012)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20014)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20015)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20016)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20002)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20003)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20004)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

BI1293 Tillväxt och Utveckling hos Växter, 15,0 Hp

Plant Growth and Development

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp biologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller

- 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi

- 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi

samt

Engelska 6

Mål

Kursen ger en introduktion till växters tillväxt och utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Applicera kunskap om den primära och sekundära tillväxtens anatomi för att särskilja de molekylära processer som styr celldelning, cellsträckning och uppkomst av polaritet under växters tillväxt och utveckling.
- Visa förståelse för basala principer för mikroskopi, inklusive konfokal laser scanning mikroskopi.
- Applicera och analysera gen-kartering i växter, samt redogöra för hur man använder "forward genetics" och "reverese genetics" i olika växtmodellsystem.
- Applicera kunskap om olika växthormonernas syntes, transport och betydelse för växters tillväxt och utveckling samt signal-transduktionen kopplade till dessa hormoner.
- Applicera kunskap om växters ljusperception samt ljusets betydelse för responser som fotoperiodisk kontroll av tillväxt samt den cirkadiska klockans betydelse under växter utveckling.
- Applicera kunskap om växters perception och signalering av omvärldsfaktorer och hur det påverkar växter utveckling.
- Självständigt söka information, analysera, utvärdera och sammanställa och presentera information i seminarieform.
- Självständigt kunna genomföra praktiska experiment, statistiskt bearbeta erhållna experimentella data samt sammanfatta, analysera och utvärdera i skriftlig rapport.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till växters tillväxt och utveckling och syftar till att ge kunskaper om molekylär och fysiologisk reglering av processer såsom celldelning, meristemaktivitet, embryogenes och organutveckling där växthormoner och andra signalmekanismer har en central roll. Xylemutveckling presenteras hela vägen från stamcellsnivån i kambie-meristemet till vedbildning i skogsträd. Även växternas anpassning till varierande miljöer behandlas. Inom den experimentella delen utnyttjas molekylära tekniker så som rekombinant-DNA, mutant- och dubbelmutantanalys i backtrav (Arabidopsis thaliana), "map" baserad genkloning samt tekniker för DNA-analys och proteininteraktionsanalys. Kursen har en stark anknytning till pågående och aktuell forskning.

Undervisningen omfattar föreläsningar, gästföreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturdiskussioner, eget seminarium och laborationer. Kursen indelas i tre moment: Teoriavsnitt, Litteraturstudie med seminarium och Laborationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända obligatoriska skriftliga rapportarbeten och muntlig presentation samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen har en stark anknytning till pågående forskning och genomförs vid Umeå Plant Science Centre, UPSC (www.upsc.se). Kursen ingår och genomförs med studenter från flera program.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Molekylärbiologi

Betygskriterier

The final grade is based on the individual's performance in the examination as well as in the mandatory seminars and practicals. In order to pass the course all mandatory elements have to be fulfilled.

Module 1
The module is examined by written exam in the end of the course.

Module 2
Seminars are examined with active participation in mandatory scheduled activities and a presentation in the end of the course, where deep understanding of the presented original research activity is expected. Student who fail in the presentation will be offered a second opportunity after the course and if wanted the possibility to give the seminar the following time the course is given.

Module 3
The module is examined with active participation in mandatory scheduled activities and reports to be handed in before the end of the course.

Final grade is decided when all of the three modules have been done and individual grades for the modules are decided.

Litteraturlista

  1. Plant Physiology and Development (6th edition) Författare: Lincoln Taiz et al. ISBN: 9781605357454 9781605352558 [Plant Physiology and Development (6th edition)] (<https://6e.plantphys.net >)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1293 Anmälningskod: SLU-20024 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%