Ny sökning
BI1293

Tillväxt och Utveckling hos Växter

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1293

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20023)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20024)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20025)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-M2023)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-M2024)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-M2025)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20008)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20011)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20012)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20014)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20015)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20016)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20002)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20003)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Tillväxt och Utveckling hos Växter (BI1293-20004)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

BI1293 Tillväxt och Utveckling hos Växter, 15,0 Hp

Plant Growth and Development

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

A1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp biologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller

- 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi

- 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi

samt

Engelska 6

Mål

Kursen ger en introduktion till växters tillväxt och utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Applicera kunskap om den primära och sekundära tillväxtens anatomi för att särskilja de molekylära processer som styr celldelning, cellsträckning och uppkomst av polaritet under växters tillväxt och utveckling.
- Visa förståelse för basala principer för mikroskopi, inklusive konfokal laser scanning mikroskopi.
- Applicera och analysera gen-kartering i växter, samt redogöra för hur man använder "forward genetics" och "reverese genetics" i olika växtmodellsystem.
- Applicera kunskap om olika växthormonernas syntes, transport och betydelse för växters tillväxt och utveckling samt signal-transduktionen kopplade till dessa hormoner.
- Applicera kunskap om växters ljusperception samt ljusets betydelse för responser som fotoperiodisk kontroll av tillväxt samt den cirkadiska klockans betydelse under växter utveckling.
- Applicera kunskap om växters perception och signalering av omvärldsfaktorer och hur det påverkar växter utveckling.
- Självständigt söka information, analysera, utvärdera och sammanställa och presentera information i seminarieform.
- Självständigt kunna genomföra praktiska experiment, statistiskt bearbeta erhållna experimentella data samt sammanfatta, analysera och utvärdera i skriftlig rapport.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till växters tillväxt och utveckling och syftar till att ge kunskaper om molekylär och fysiologisk reglering av processer såsom celldelning, meristemaktivitet, embryogenes och organutveckling där växthormoner och andra signalmekanismer har en central roll. Xylemutveckling presenteras hela vägen från stamcellsnivån i kambie-meristemet till vedbildning i skogsträd. Även växternas anpassning till varierande miljöer behandlas. Inom den experimentella delen utnyttjas molekylära tekniker så som rekombinant-DNA, mutant- och dubbelmutantanalys i backtrav (Arabidopsis thaliana), "map" baserad genkloning samt tekniker för DNA-analys och proteininteraktionsanalys. Kursen har en stark anknytning till pågående och aktuell forskning.

Undervisningen omfattar föreläsningar, gästföreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturdiskussioner, eget seminarium och laborationer. Kursen indelas i tre moment: Teoriavsnitt, Litteraturstudie med seminarium och Laborationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända obligatoriska skriftliga rapportarbeten och muntlig presentation samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen har en stark anknytning till pågående forskning och genomförs vid Umeå Plant Science Centre, UPSC (www.upsc.se). Kursen ingår och genomförs med studenter från flera program.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Molekylärbiologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Literature:** Course book:**

Plant Physiology and Development (6th edition)
Lincoln Taiz et al.
ISBN: 9781605357454
ISBN: 9781605352558

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1293 Anmälningskod: SLU-20158 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%