Ny sökning
BI1294

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1294

Läsåret 2022/2023

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10302)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-M1301)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-M1302)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10093)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10094)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10095)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-M1093)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-M1094)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-M1095)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10039)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10040)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10041)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10116)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10117)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10118)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10004)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10002)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10003)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

BI1294 Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion, 15,0 Hp

Introduction to Plant Biology for Sustainable Production

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer 2,0 0202
Litteraturprojekt 3,0 0203
Skriftlig tentamen 10,0 0204

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp biologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller

- 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi

- 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi

samt

Engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till studier på avancerad nivå , ge en översikt över inom området växtbiologi för hållbar produktion samt ge övning i generella kompetenser som förbereder för kommande studier och yrkesverksamhet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för biologiska grundförutsättningar för växtproduktion
- söka upp, sammanställa och presentera information i tal och skrift om växtproduktionens möjligheter och begränsningar utifrån olika aspekter relevanta för programmet
- urskilja och bedöma etiska frågeställningar kopplade till vetenskaplig verksamhet inom programmets ämnesområde
- redogöra för några grundläggande vetenskapsfilosofiska begrepp och vetenskapliga arbetssätt
- redogöra för möjligheter och begränsningar utifrån olika aspekter relevanta för programmet i ett uthållighetsperspektiv.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion och dess tre inriktningar Skogsbioteknik, Växtskydd och växtförädling, och Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner. Den ger en grund för studier på masternivå, generella kompetenser och förståelse för biologiska förutsättningar för växtproduktion. Kursens föreläsningar, övningar, studiebesök och exkursioner behandlar grundläggande växtbiologi inklusive växtfysiologi, metabolomik, genetik och molekylär genetik samt förutsättningar för växtproduktion omfattande jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Dessutom ingår grundläggande statistik med relevans för fortsatta studier inom området. Introduktion till etisk argumentation, hållbar utveckling, vetenskapsfilosofi, vetenskapligt arbetssätt och informationskompetens samt vetenskaplig muntlig och skriftlig presentation. På exkursioner besöks miljöer för att öka kunskapen om växtproduktion. För att ge inblick i möjlig framtida yrkesroll görs också studiebesök. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och vissa övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skrifltiga tentamina. Godkänd skriftlig och muntlig redovisningav rapport. Deltagande i exkursioner, övningar och andra obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Medansvariga:

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1294 Anmälningskod: SLU-10301 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%