Ny sökning
BI1295

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1295

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40030)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40031)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40032)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4030)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4031)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4032)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40104)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4103)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4104)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4105)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40103)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40105)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40010)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40011)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40012)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40002)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40003)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40004)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

BI1295 Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå, 15,0 Hp

Sustainable Plant Production - from Molecular to Field Scale

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen/Exam 10 hp 10,0 0202
Projekt 5,0 0203

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp biologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller

- 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi

- 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi

samt

Engelska 6

Mål

Kursen erbjuder en fördjupning och syntes av de grundläggande principerna för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. De faktorer och processer som påverkar hållbarhet och multifunktionalitet i produktionen integreras genom att analysera dessa i olika skalor från molekylär till beståndsnivå och med olika metoder. Kursen innehåller dels en genomgång av de teoretiska grunderna och dels praktiska exempel för specifika växter och produktionssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för kulturväxters ursprung och grundläggande strategier för växtförädling, samt för molekylära och fysiologiska växtegenskaper av betydelse för produktion

- värdera effekter av växtmaterial och miljöförhållanden på kulturväxters produktion, avkastning och resurseffektivitet.

- värdera olika skötselåtgärders effekter på kulturväxters avkastning i ljuset av olika hållbarhetskriterier och multifunktionalitet.

- självständigt planera och utföra vetenskapliga forskningsaktiviteter för att besvara specifika forskningsfrågor inom ämnesområdet

- presentera resultat från dessa forskningsaktiviteter på ett vetenskapligt vedertaget sätt.

Innehåll

Kursen erbjuder en syntes och fördjupning av kunskap inom växtproduktionsforskningen, samt en integrering av olika analysmetoder bland annat växtfysiologi, växtförädling och processmodellering. Kursen ger en solid grund för forskning inom ämnesområdet, men också en träning av yrkesrollen. Kursen omfattar föreläsningar och obligatoriska seminarier och övningar och ett grupprojekt.

Föreläsningarna belyser grunderna för kulturväxters ursprung, förädling, fysiologi och produktion, och kopplar dessa till markens ekologi och växtnäringsprocesser, samt beskriver kvalitativt och kvantitativt effekterna av störningar på växtproduktionen och möjliga förbättringsstrategier. Dessa aspekter kommer att belysas på olika organisationsnivåer. Dessutom diskuteras under föreläsningarna komplexiteten och multifunktionaliteten i olika produktionssystem med fokus på hållbarhetsaspekter och de inneboende dilemman och en överblick ges över viktiga verktyg och principer inom forskningen. Seminarierna och övningarna tränar förmågan att läsa vetenskaplig litteratur och extrahera nyckelinformation, att identifiera kunskapsluckor samt att presentera och jämföra olika synpunkter. I grupparbeten tränas olika forskningsmetoder och ger tillfälle för praktisk tillämpning och värdering av kunskaper som förvärvats under kursen. Seminarier och övningar innehåller obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga prov, deltagande i obligatoriska seminarier och övningar, muntlig och skriftlig rapportering av grupprojektet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ingår i flera program och ges i Mastersprogrammet i Växtbiologi för hållbar produktion och Agronomprogrammet – mark/växt.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1295 Anmälningskod: SLU-40052 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 100%