Ny sökning
BI1296

Växtförädling och Växtskydd

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1296

Läsåret 2021/2022

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30092)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30093)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30094)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-M3092)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-M3093)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-M3094)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30170)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30171)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30172)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30121)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30122)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30123)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30002)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30003)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Växtförädling och Växtskydd (BI1296-30004)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

BI1296 Växtförädling och Växtskydd, 15,0 Hp

Plant Biology for Breeding and Protection

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp biologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller

- 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi

- 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi

samt

Engelska 6

Mål

Kursen fokuserar växtförädling och växtskydd och dess betydelse i ett globalt sammanhang. Bioinformatik med fokus på att analysera -omics data för att få en bättre förståelse för växtförädling och växtskydd kommer att vara en viktig del av kursen. Tekniker, inklusive GM- och genom editering, och dess tillämpningar inom växtförädling och växtskydd kommer att analyseras och diskuteras.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för kunskaper i växtgenetik och ploidi
- Utvärdera och jämföra växtförädlingsmetoder för att förbättra önskvärda egenskaper
- Klassificera växter enligt förädling och fortplantningssystem och identifiera källor till variation för att kunna användas i växtförädling
- Definiera och utvärdera diagnos och kontroll av växtsjukdomar
- Beskriva biologin hos växtpatogener och skadedjur och deras inverkan på växter
- Förklara moderna förädlingsmetoder och dess användning i växtförädling och växtskydd
- Analysera -omics data för växtförädling och växtskydd genom bioinformatik
- Kommunicera växtförädling och växtskydd till en bred publik
- Diskutera etiska frågor relaterade till växtförädling och växtskydd

Innehåll

Kursen ger en introduktion till området växtförädling och växtskydd och dess betydelse för en hållbar växtproduktion. Kursen består av föreläsningar och praktiska övningar där bioinformatik ingår som en viktig del samt seminarier. I kursen berörs växtförädlingsprocessen i översikt, genetik och förbättring av genetiska resurser, Genotyp-för-miljö interaktion och anpassning till stress Pre- /växtförädlingsprogram i Sverige och i världen. Växtpatogener och skadedjur. Diagnos av växtsjukdomar, dess hantering och kontroll. Interaktioner mellan växter och patogener Växtimmunitet Moderna metoder i växtförädling, inklusive GM- och genom editering och dess tillämpning inom växtförädling och växtskydd. Kursen tar upp etiska frågor relaterade till växtförädling och växtskydd samt förädlarens rättigheter. Bioinformatik och -omics data inom växtförädling och växtskydd. Laboratoriearbete, projektarbete och seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända skriftliga och muntliga uppgifter, godkänt deltagande i obligatoriska moment, godkända laborationer och seminarier samt godkänd skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Medansvariga:

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Molekylärbiologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1296 Anmälningskod: SLU-30258 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 100%