Ny sökning
BI1297

Svampkunskap - en introduktion till mykologi

Nu går det att läsa mykologi vid SLU i Uppsala. Vi ger en översiktskurs och en påbyggnadskurs för dig som kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.

Kurserna ges på svenska och vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, t. ex. inom naturvård. Kurserna är en utveckling av de framgångsrika svampkurserna som Elisabeth Bååth organiserade vid Umeå universitet 1993-2012. Svampkonsulenternas Riksförbund medverkar i kurserna.

Andra kursvärderingar för BI1297

Läsåret 2020/2021

Svampkunskap - en introduktion till mykologi (BI1297-50011) 2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2019/2020

Svampkunskap - en introduktion till mykologi (BI1297-50001) 2020-06-08 - 2020-08-31

Läsåret 2018/2019

Svampkunskap - en introduktion till mykologi (BI1297-50006) 2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2017/2018

Svampkunskap - en introduktion till mykologi (BI1297-50050) 2018-06-04 - 2018-09-09

BI1297 Svampkunskap - en introduktion till mykologi, 7,5 Hp

Mycological knowledge - Introduction to Mycology

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuella övningar 2,50 1002
Artprov 2,50 1003
Sluttentamen 2,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursen är en orienteringskurs i mykologi som syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om svampar, deras biologi och ekologiska roller.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra översiktligt för svamparnas grundläggande, biologi och systematik.
- indela storsvampar i olika grupper, samt känna igen ett antal vanligt förekommande storsvampar bland annat mat- och giftsvampar.
- beskriva svampars ekologiska roller.
- diskutera olika växtmiljöers betydelse för ett antal storsvampar.
- redogöra för vilka betydelser svampar har i vår vardag.

Innehåll

Kursen ger en orientering om artkunskap och en introduktion till svamparnas biologi och ekologiska roller. Centralt för kursen är storsvampar, bland annat mat- och giftsvampar, bestämningsmetodik och systematik. Kursen behandlar kort svampars användningsområden.

Kursen är en distanskurs på halvfart och undervisningen bedrivs i form av on-line föreläsningar, exkursioner och projektarbeten. Exkursioner, projektarbeten samt seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända muntliga och skriftliga presentationer av seminarier och individuellt arbete samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans, men det ingår ca en veckas exkursion och övningar på och i närheten av campus Ultuna vilket kan innebära vissa resekostnader för studenten.
SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1297 Anmälningskod: SLU-50028 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 50%