Ny sökning
BI1298

Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi

Nu går det att läsa mykologi vid SLU i Uppsala. Vi ger en översiktskurs och en påbyggnadskurs för dig som kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.
Kurserna ges på svenska och vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, t. ex. inom naturvård. Kurserna är en utveckling av de framgångsrika svampkurserna som Elisabeth Bååth organiserade vid Umeå universitet 1993-2012. Svampkonsulenternas Riksförbund medverkar i kurserna.
2020-02-17
Välkommen till svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi
Detta är en fortsättningskurs i mykologi med förkunskapskrav att man har gått introduktionskursen eller har kunskaper som motsvarande 5hp i mykologi. Den vänder sig till dig som vill få djupare kunskaper i mykologi. Med hjälp av de senaste forskningsrönen ger kursen en fördjupning av kunskapsläget om svamparnas artmångfald, släktskap och systematik liksom våra ökande insikter om svampars betydelser för olika processer i naturen. Du kommer att stifta bekantskap med mikroskopering och hur DNA metoder används för att identifiera och förstå svampars förekomster, biologi och processer. Kursinnehållet omfattar nytto- och skadesvampar i jord- och skogsbruk, naturvårdsbiologi och svampfysiologi. Du kommer att bekanta dig med vetenskaplig litteratur, tränas i att ha ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till fakta och arbeta med vetenskaplig arbetsmetodik för ett eget mindre arbete. Kursen är upplagd med två träffar och med eget arbete och inläsning däremellan med stöd av övningar och föreläsningarpå nätet. De obligatoriska träffarna sker den 11-13/9 2020 på Billingen vid Skövde)i södra Sverige och den 15-17/1 2021 på SLU i Uppsala. På grund av Covid-19 är det oklart om träffen på Billingen kommer att kunna genomföras. Men kursen planeras för att att Billingedagarna kan anpassas och genomföras om situationen tillåter.
Information om kursen på institutionens hemsida

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för BI1298

BI1298 Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi, 7,5 Hp

Mycological knowledge - advanced basic course in mycology

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande
- 5 hp mykologi

Mål

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om svamprikets biologi och ekologi. Kursen behandlar modern systematik, fylogeni och bestämningsmetodik samt artkunskap. Centralt för kursen är svampars anpassningar och dynamik i ekosystem.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för svampars artmångfald och funktioner satta i ett ekosystemperspektiv.
- Identifiera svampar via bestämningsnycklar, vara bekant med att använda mikroskop och hur DNA-identifiering av svampar går till
-Redogöra för och diskutera generella principer för svampars livscykler.
- Förklara svampars förekomster i olika miljöer, anpassningar och dynamik med hjälp av teori och förståelse för olika, biotiska eller abiotiska, faktorers betydelse.
- Redogöra för hur svampars förekomst påverkas av jord- och skogsbruk, bl a skade- och naturvårdsintressanta svampar.
- Redogöra för olika svampmetaboliter och diskutera deras biologiska aktivitet och varför de produceras.

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om svampriket. Den behandlar biologi och ekologi hos svampar och fördjupad kunskap om systematik, fylogeni, modern bestämningsmetodik och de viktigaste mat-, gift-, och förväxlingssvamparna. Vidare berörs svamptoxikologi, mikroskopering och aktuell mykologisk forskning.
Kursen ges som en distanskurs på kvartsfart. Undervisningen bedrivs i form av on-line föreläsningar, exkursioner och projektarbeten. Exkursioner, projektarbeten samt seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända muntliga och skriftliga presentationer av seminarier och individuellt arbete samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans, men det ingår ca en veckas exkursion och övningar på och i närheten av campus Ultuna vilket kan innebära vissa resekostnader för studenten.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Mykologi
1) State of the World´s fungi
Författare: 100 talet forskare (2018)
Kommentar: På engelska. Ny populärvetenskaplig översikt över modern mykologi. Kursens egna inläsning baseras på denna bok. Finns inte som tryckt at köpa utan laddas ner gratis här: https://stateoftheworldsfungi.org/2018/reports/SOTWFungi_2018_Full_Report.pdf
2) Svampar i Sverige
Författare: Bo Mossberg, Mats Karström, Sven Nilsson & Olle Persson (Bonnier Fakta 2013).
Kommentar: Mycket bra svampbok med ett bra introduktionskapitel.
3) Svampar - en fälthandbok
Författare: Ryman, Svengunnar Stenströms bokförlag (1992)
Kommentar: Klassisk och den bästa mer omfattande fälthandbok för svamp i Sverige. Omfattar 1500 arter.
4) Svamp under mikroskopet – en handledning vid studiet av storsvampar
Författare: Jan Nilsson, (2016) Mykologiska publikationer 7, Sveriges Mykologiska Förening
Kommentar: Utmärkt introduktion till att mikroskopera svamp. Köps från Sveriges Mykologiska Förening. (www.svampar.se). Pris: 150 kr
5) Fungi of Temperate Europe 1+2, bestämningshjulet för svampar
Författare: Thomas Laessoe & Jens H Petersen. 2019. Princeton UNiversity
Kommentar: I kursen ingår bestämningsnyckeln, svampehjulet, men inte böckerna. ett kompendium med detta nydanande sätt att bestämma svampar ingår i kursen och delas ut vid träfff en på Billingen. Kan också laddas ner här (engelsk version): http://www.mycokey.com/Downloads/FungiOfTemperateEurope_Wheels.pdf
6) Another Kingdom – the Amazing World of Fungi 2010.
Författare: Lynne Boddy och Max Coleman (ed). (Royal Botanical Garden Edinburgh
Kommentar: Ingår som kursbok på grundkursen. Ger en bra och bred populärvetenskaplig översikt. t Finns att köpa vid kursstart. ca 160 kr.
7) The Kingdom of Fungi
Författare: Jens H Petersen. 2013.
Kommentar: Bra bildmässig genomgång av svampriket. Mycket vackra och illustrativa bilder. Kortfattad uppdaterad populärvetenskaplig text. Framförallt en coffeetable-bok, att bläddra och bli inspirerad av.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1298 Anmälningskod: SLU-10033 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 25%