Ny sökning
BI1299

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Kursen ger kunskap om skötsel av vilt och fisk med fokus på arter som skördas genom jakt och fiske. Efter genomgången kurs kommer du att kunna planera uthållig skötsel av fisk- och viltarter baserat på arternas populationsbiologi, habitatkrav, predation, skörd, politiska mål och andra aspekter i samhället, ge rekommendationer och effektivt kommunicera skötselrekommendationer för skötsel av vilt- och fiskpopulationer till förvaltare och forskare av vilt- och fiskresurser. Kursen ger dig träning i att effektivt hitta nödvändig information för skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Exkursioner ger exempel på aktuella skötselfrågor och restaurering av habitat. Kursen innehåller realistiska övningar där du tränas i kommunikation med både allmänhet och myndigheter för framgångsrik skötsel av fisk- och viltpopulationer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1299

Läsåret 2021/2022

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40034)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40015)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40029)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40049)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

BI1299 Skötsel av vilt- och fiskpopulationer, 15,0 Hp

Fish and Wildlife Management

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive

- 60 hp biologi inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp naturresursförvaltning inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp miljövetenskap inklusive 15 hp ekologi

samt kurser på avancerad nivå motsvarande

- 15 hp skogsvetenskap eller

- 15 hp biologi eller

- 15 hp miljövetenskap

samt

- Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskap om hållbar skötsel av vilt och fisk med fokus på arter som skördas genom jakt och fiske.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Effektivt hitta, kritiskt bedöma och sammanställa information från både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt visa förmåga att identifiera kunskapsluckor och planera forskning för att erhålla nödvändiga data

- Planera uthållig skötsel av fisk- och viltarter baserat på arternas populationsbiologi, habitatkrav, predation, skörd, politiska mål och andra aspekter i samhället.

- Ge rekommendationer för skötsel av vilt- och fiskpopulationer till förvaltare och forskare av vilt- och fiskresurser.

- engagera allmänheten och effektivt kommunicera deras skötselrekommendationer och grunderna för detta.

Innehåll

Föreläsningar och fallstudier ger studenterna kunskap om skötsel av fisk- och viltpopulationer med fokus på hållbar skörd av fisk, däggdjur och fåglar. Litteraturstudier fokuserar på biologi av utvalda arter i fallstudier. Föreläsningar ger här insikt i habitatskötsel, restaurering av habitat, olika former av skörd, predatorer, migration och samhällsaspekter i adaptiv skötsel av vilt- och fiskresurser.Studenterna erhåller träning i att effektivt hitta nödvändig information för skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Exkursioner ger exempel på aktuella skötselfrågor och restaurering av habitat. Litteraturstudier är viktiga hjälpmedel för att nå kursens lärandemål. Kursen innehåller realistiska övningar där studenterna tränas i både skriftlig och muntlig kommunikation med såväl allmänhet som myndigheter för framgångsrik skötsel av fisk- och viltpopulationer. Obligatoriska moment förekommer, till exempel övningar, seminarier, studiebesök eller laborationer eller projektarbete

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination och Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Föreläsningar, seminarier, grupp- och individuella övningar, exkursioner och/eller litteraturstudier ingår och några kan vara obligatoriska.Kursen är samplanerad med och ingår i masterprogrammet - Skötsel av fisk- och viltpopulationer men är öppet för andra studenter.Studenter på Jägmästarprogrammet uppnår förkunskapskrav 15 hp ekologi genom att läsa de två första åren på Jägmästarprogrammet. Kravet om 15 hp ekologi kan även uppnås genom kursen SG0251 Forest Ecology 15 hp.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1157

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1299 Anmälningskod: SLU-40125 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%