Ny sökning
BI1302

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

Syftet med kursen är att studenten skall lära sig planera, tillämpa de viktigaste inventeringsmetoderna för vilt och fisk, lära sig analysera och tolka resultaten från sådana undersökningar, samt förstå etiska aspekter vid insamling och märkning av djur. Genom lärarstödd träning ges studenterna möjlighet att planera, genomföra, sammanställa och redovisa resultaten för ett urval av inventeringsmetoder. Under kursen ges en översikt av svensk och europeisk djurförsökslagstiftning, samt organisation med avseende på hantering av vilda djur i forsknings- och förvaltningssyfte. Etiska aspekter av försöksdjurens stress, oro, smärta och lidande belyses också under kursen. Metoder för provtagning, bedövning och sövning liksom olika injiceringsmetoder demonstreras.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1302-10227 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1302

Läsåret 2021/2022

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10102)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10024)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10050)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10087)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

BI1302 Inventeringsmetoder för vilt och fisk, 15,0 Hp

Fish and Wildlife Census Techniques

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp biologi inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp naturresursförvaltning inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp miljövetenskap inklusive 15 hp ekologi

och

Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenten skall lära sig planera, tillämpa de viktigaste inventeringsmetoderna för vilt och fisk, lära sig analysera och tolka resultaten från sådana undersökningar, samt förstå etiska aspekter vid insamling och märkning av djur.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Planera för inventering av vilt- och fiskpopulationer på basis av problemformulering, metodval, resursbehov, samt djurrättsetiska och juridiska krav.

- Tillämpa ett urval av inventeringsmetoder som är viktiga för hållbar vilt- och fiskförvaltning.

- Analysera, tolka, presentera och diskutera data och resultat som insamlats med olika inventeringsmetoder.

- Relatera hanteringen av vilda djur i samband med inventering och provtagning till gällande djurrättsetiska och juridiska krav.

Innehåll

Studenterna ska genomföra ett individuellt projekt med syftet att skatta antalet individer eller täthet av en djurart. Studenten väljer en art och artvalet koordineras inom kursen för att undvika att flera studenter väljer samma art och för att öka mångfalden av metoder. Projektet skall utmynna i en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Studenterna har tillgång till handledning under projektet men tyngdpunkten ligger på eget arbete där de tar hjälp av vetenskaplig litteratur. Ett antal fallstudier kommer också att presenteras under kursen.Genom lärarstödd träning ges studenterna möjlighet att planera, genomföra, sammanställa och redovisa resultaten för ett urval av inventeringsmetoder.Studenterna använder generella dataprogram (t ex R och Excel) och även metodspecifika mjukvaror för att lära sig analysera data från olika typer av inventeringsmetoder. Ett antal övningsuppgifter underlättar studenternas lärande, en del övningar kan vara obligatoriska och varierar från år till årEn översikt av svensk och europeisk djurförsökslagstiftning, samt organisation ges med avseende på hantering av vilda djur i forsknings- och förvaltningssyfte. I ett antal föreläsningar belyses etiska aspekter av försöksdjurens stress, oro, smärta och lidande. Metoder för provtagning, bedövning och sövning liksom olika injiceringsmetoder demonstreras. Avsnittet omfattar även genomgång och övningar som rör ansökan till försöksetisk nämnd.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig projektrapport och muntlig presentation, godkänt deltagande i obligatoriska moment, godkänd skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är samplanerad med och ingår i masterprogrammet - Skötsel av fisk- och viltpopulationer men är öppen för andra studenter.Studenter på Jägmästarprogrammet uppnår förkunskapskrav 15 hp ekologi genom att läsa de två första åren på Jägmästarprogrammet. Kravet om 15 hp ekologi kan även uppnås genom kursen SG0251 Forest Ecology 15 hp.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1123

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1302 Anmälningskod: SLU-10227 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%