Ny sökning
BI1306

Produktion och förädling av frukt, bär och vin

Trots sina unika biologiska förutsättningar har frukt, bär och vin som fleråriga kulturer även många gemensamma beröringspunkter. Att producera dem i nordiskt klimat, som utgör en gränsståndort för många fruktslag och vin, medför en utmaning och ställer särskilda krav på odling och odlingstekniskt kunnande. Denna kurs utgår från produkten och dess användning, t.ex. färskkonsumtion eller råvara för processindustrin och belyser på ett fördjupat sätt de olika odlingstekniska metoder som leder fram till avsedd produkt.

Välkommen till årets kurs som kommer att vara både campusförlagd med studentprojekt med tunnelodling av bär. I projekten som dels tar upp växtnäring dels tar upp plantkvalité kommer ni att få driva dessa projekt under kursen, de planteras under sommaren för att plantorna ska nå skördestadie att mäta på skörd och skördekvalité mm under kursperioden. Pomolgin kommer också att ges på campus.

Beroende på tillgång av lokaler och corna resriktioner kommer föreläsningar gå via zoom samt på campus.

Kursen kommer att examineras med skriflig tentamen, skrifliga och muntlig redovisning av seminarie, produktionsplanering, projekt och pomologi.

Vi ser framemot att se er i zoom och mer på campus.

Schema kommer att läggas upp inom några veckor.

Har ni frågor så hör av er, vi svarar så fort vi har möjlighet.

Mvh, Lotta Nordmark

Lotta.nordmark@slu.se

Kursledare

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för BI1306

Läsåret 2020/2021

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10146) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10292) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10133) 2018-09-03 - 2018-11-05

BI1306 Produktion och förädling av frukt, bär och vin, 15,0 Hp

Production and processing of fruits, berries and grapevine

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Pomologi, laborationer, studiebesök 6,00 1002
Individuella inlämningsarbete 6,00 1003
Tentamen 3,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp biologi eller 60 hp trädgårdsvetenskap

Mål

Kursen är en påbyggnadskurs som omfattar biologiska, teknologiska, ekonomiska och kvalitetsmässiga frågeställningar vid frukt-, bär- och vinproduktion samt förädling. Kursen innehåller kulturernas produktionskrav och inverkan på miljö, odlingsteknik och kvalitetsaspekter i olika odlingssystem. De fysiologiska och teknologiska grunderna samt skördereglerande åtgärder och prognos behandlas. Produktionen studeras även ur ett ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- värdera odlingsplatsens och grödans specifika krav samt grödans inverkan på miljön.
- redogöra för vinplantors, frukt- och bärväxters morfologiska och fysiologiska egenskaper och kunna sammankoppla dem med odlingssystemen och odlingstekniken.
- redogöra för specifika krav i olika odlingssystem och kunna diskutera metodik för etablering, skötsel och skörd.
- förstå och tillämpa hur plantornas tillväxt och avkastning samt produktkvalitet kan påverkas genom åtgärder i odlingen, samt visa förståelse för skördereglerande åtgärder och skördeprognos.
- redogöra för metoder för lagring av frukt och bär
- förstå ekonomiska förutsättningar för produktionsplanering av fleråriga hortikulturella grödor
- ha översiktligt förståelse för kvalitetskriterier och livsmedelshygien vid vidareförädling av frukt och bär.

Innehåll

- Förutsättningar, ur ett ekonomiskt och socialt uthålligt perspektiv, för produktion av vindruvor, frukt och bär på friland, i tunnel och i växthus vid kallare klimat.
- Odlingsbetingelser (klimat samt växtmaterial) som lämpar sig för produktion av vindruvor, frukt och bär samt hur betingelserna kan modifieras med odlingsteknik.
- Pomologi över de vanligaste producerade frukterna i Sverige.
- Genomgång av olika produktionsinriktningar.
- Produktionsplanering för frukt-, bär- och vinproduktion samt analys av produktionsplanen, riskbedömning och åtgärder.
- Seminarier över viktiga frågeställningar ur hållbarhets, ekonomiskt och socialt perspektiv inom frukt-, bär- och vinproduktion.
- Tillämpad vidareförädling av frukt, bär och vindruvor.

Schemalagda övningar, exkursioner och seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av muntlig och skriftlig examinering. För godkänd kurs fordras godkänd examination och närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: BI0896
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Principles of Modern Fruit Science
Författare: Silviero Sansavini, Guglielmo Costa, Riccardo Gucci, Paolo Ingelese, Angelo Ramina, Cristos Xiloyannis Yves Desjardins
ISBN: 978-94-6261-204-4
2) Fruktodling och efterskördbehandling
Författare: Ibrahim Tahir
ISBN: 978-91-86417-88-8
3) Grapes
Författare: Glen L. Creasy and Leroy L. Creasy
ISBN: 9781786391377
4) Commercial red raspberry production
Författare: Danny L. Barney
ISBN: PNW 598 October 2007
5) Strawberries
Författare: James F. Handcock
ISBN: 0-85199-339-7
Kommentar: det finns en nyare upplaga av denna bok också från år 2020, men det är inte säkert att den kommer att finnas på biblioteket inför kursstart.
6) Raspberries
Författare: Richard C. Funt and Harvey K. Hall
ISBN: 978-1-84593-791-1
7) Blueberries
Författare: Jorge B. Retamales and James F. Hancock
ISBN: 978-1-78064-726-5
8) Strawberry - Growth, development and diseases
Författare: Amjad M. Husaini and Davide Neri
ISBN: 978-1-78064-633-3
Kommentar: I denna bok är det främst kap 1, 7,8, 9 och 14 som ingår i kursen.
9) Pomologi - äpple
Författare: Nordiska museet
Kommentar: Det finns även en app att lada ner på denna hemmasida.
10) The science of Grapevines
Författare: Keller, Markus. 2020
11) An introduction to commercial grape growing for wine production
Författare: Skelton Stephen. 2009
ISBN: 9780951470329

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1306 Anmälningskod: SLU-10150 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%