Ny sökning
BI1306

Produktion och förädling av frukt, bär och vin

Trots sina unika biologiska förutsättningar har frukt, bär och vin som fleråriga kulturer även många gemensamma beröringspunkter. Att producera dem i nordiskt klimat, som utgör en gränsståndort för många fruktslag och vin, medför en utmaning och ställer särskilda krav på odling och odlingstekniskt kunnande. Denna kurs utgår från produkten och dess användning, t.ex. färskkonsumtion eller råvara för processindustrin och belyser på ett fördjupat sätt de olika odlingstekniska metoder som leder fram till avsedd produkt.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1306

Läsåret 2021/2022

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10150)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10146)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10292)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10133)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

BI1306 Produktion och förädling av frukt, bär och vin, 15,0 Hp

Production and processing of fruits, berries and grapevine

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Pomologi, laborationer, studiebesök 5,0 0402
Seminarie 4,0 0403
Odlingslaboration 4,0 0404
Produktionsplan 2,0 0405

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp biologi eller 60 hp trädgårdsvetenskap

Mål

Kursen är en påbyggnadskurs som omfattar biologiska, teknologiska, ekonomiska och kvalitetsmässiga frågeställningar vid frukt-, bär- och vinproduktion samt förädling. Kursen innehåller kulturernas produktionskrav och inverkan på miljö, odlingsteknik och kvalitetsaspekter i olika odlingssystem. De fysiologiska och teknologiska grunderna samt skördereglerande åtgärder och prognos behandlas. Produktionen studeras även ur ett ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- värdera odlingsplatsens och grödans specifika krav samt grödans inverkan på miljön.

- redogöra för vinplantors, frukt- och bärväxters morfologiska och fysiologiska egenskaper och kunna sammankoppla dem med odlingssystemen och odlingstekniken.

- redogöra för specifika krav i olika odlingssystem och kunna diskutera metodik för etablering, skötsel och skörd.

- förstå och tillämpa hur plantornas tillväxt och avkastning samt produktkvalitet kan påverkas genom åtgärder i odlingen, samt visa förståelse för skördereglerande åtgärder och skördeprognos.

- redogöra för metoder för lagring av frukt och bär

- förstå ekonomiska förutsättningar för produktionsplanering av fleråriga hortikulturella grödor

- ha översiktligt förståelse för kvalitetskriterier och livsmedelshygien vid vidareförädling av frukt och bär.

Innehåll

- Förutsättningar, ur ett ekonomiskt och socialt uthålligt perspektiv, för produktion av vindruvor, frukt och bär på friland, i tunnel och i växthus vid kallare klimat.

- Odlingsbetingelser (klimat samt växtmaterial) som lämpar sig för produktion av vindruvor, frukt och bär samt hur betingelserna kan modifieras med odlingsteknik.

- Pomologi över de vanligaste producerade frukterna i Sverige.

- Genomgång av olika produktionsinriktningar.

- Produktionsplanering för frukt-, bär- och vinproduktion samt analys av produktionsplanen, riskbedömning och åtgärder.

- Seminarier över viktiga frågeställningar ur hållbarhets, ekonomiskt och socialt perspektiv inom frukt-, bär- och vinproduktion.

- Tillämpad vidareförädling av frukt, bär och vindruvor.Schemalagda övningar, exkursioner och seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av muntlig och skriftlig examinering. För godkänd kurs fordras godkänd examination och närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: BI0896

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Författare: Westwood Melvin N
**Temperate-Zone Pomology physiology and culture, Third edition
****ISBN: **978-1-60469-070-5
Baslitteratur

**Författare: **Tahir Ibrahim
**Fruktodling och efterskördbehandling
****Länk: **http://www2.jordbruksverket.se/download/18.ac526c214a28250ac22dd94/1418032170638/ovr331.pdf
**ISBN: **978-91-86417-88-8

**Författare: Creasy Glen L and Creasy **Leroy L
**Grapes
****Länk: **https://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2018/20183233432.pdf
**ISBN: **9781786391377

**Författare: ** Barney Danny L
**Commercial red raspberry production
****Länk: **https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog/files/project/pdf/pnw598.pdf
**ISBN: **PNW 598 October 2007

**Författare: Handcock **James F
**Strawberries
****ISBN: **0-85199-339-7
**Kommentar: **det finns en nyare upplaga av denna bok också från år 2020, men det är inte säkert att den kommer att finnas på biblioteket inför kursstart.

**Författare: ** Funt Richard C and Hall Harvey K
**Raspberries
****Länk: **https://www.cabdirect.org/cabdirect/FullTextPDF/2013/20133131748.pdf
**ISBN: **978-1-84593-791-1

**Författare: ** Retamales Jorge B and Hancock James F
**Blueberries
****Länk: **https://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2018/20183218043.pdf
**ISBN: **978-1-78064-726-5

Författare: Husaini Amjad M and Neri Davide
**Strawberry - Growth, development and diseases
****Länk: **https://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2016/20163346597.pdf
**ISBN: **978-1-78064-633-3
**Kommentar: **I denna bok är det främst kap 1, 7,8, 9 och 14 som ingår i kursen.

**Pomologi - äpple
****Länk: **http://appelappen.nordiskamuseet.se/start/#/tab/mer/429
**Författare: **Nordiska museet
**Kommentar: **Det finns även en app att ladda ner på denna hemmasida.

Författare: Inger Hjalmarson Inger2020
Äldre äppelsorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens kolnarkivsvärdar rekommenderar. Till pomologin framförallt sid 10-13
ISBN: 978-91-576-9682-3
Finnas att beställa på: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/bocker/aldre-applesorter-for-dagens-tradgardar/

Författare: Hjalmarsson Inger 2022
Älskade jordgubbar – Ett bärkraftigt kulturarv i Nationella genbanken
ISBN: 978-91-576-9912-1

**Författare: **Keller Markus 2020
**The science of Grapevines
****Länk: **https://www.sciencedirect.com/book/9780128163658/the-science-of-grapevines

**Författare: ** Skelton Stephen 2009
**An introduction to commercial grape growing for wine production
****ISBN: **9780951470329

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1306 Anmälningskod: SLU-10310 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%