Ny sökning
BI1309

Horticultural Systems and Future Challenges

Detta är en introduktionskurs till högre studier i hortikultur. Här får du en inblick i den globala omfattningen och vilken roll hortikulturen spelar i världen.Upplägget är att varje vecka har 1-2 teman. Oftast inleds veckan med en kortare föreläsning/work shop som introduktion till någon form av projektarbete som redovisas muntligt eller skriftligt i slutet på veckan. Kursen tar upp alla delar i kedjan från växtförädling och uppförökning av växtmaterial via växtskydd, växtanvändning och växtfysiologi till handel och produktkvalitet. Fokus är på hållbara system och hur hortikulturen kan bidra till uppfyllelse av FNs globala miljömål.

Information från kursledaren

Welcome to Horticultural Systems and Future Challenges!

If you have any questions regarding the course content, please contact the course leader Lars Mogren.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1309

Läsåret 2022/2023

Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309-M1134)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309-10140)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309-M1140)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309-10154)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309-10079)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309-10018)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

BI1309 Horticultural Systems and Future Challenges, 15,0 Hp

Horticultural Systems and Future Challenges

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Antagen till Horticultural Science – Master’s Programme eller kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp naturvetenskap eller 60 hp samhällsvetenskap samt Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om och förståelse för hortikulturella system och hur dessa påverkas av samhällsutmaningarna.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för omfattningen och strukturen av hortikulturella värdekedjor i en global kontext

- identifiera hortikulturella utmaningar och föreslå lösningar utifrån tänkta framtidsscenarier

- analysera och utvärdera konsekvenser till följd av introduktion av nya kulturer och odlingssystem

- presentera ett ämne relevant för kursen på ett vetenskaplig underbyggt och kritiskt reflekterande sätt.

Innehåll

Kursen fokuserar på:

- hortikulturella produktionssystem (både för livsmedel och växtmiljöer), flöden och den biobaserade cirkulära ekonomin

- hortikulturella värdekedjor i en global kontext

- hortikulturella kulturväxters historia, ekonomiska betydelse och framtida användning (produktion av utgångsmaterial för nya behov)

- hur omvärlden, genom exempelvis klimat- och samhällsförändringar och teknologisk utveckling, påverkar framtidens hortikulturella system - möjligheter och utmaningar (exempelvis: markanvändning, urbanisering, resursutnyttjande, livsmedelstrygghet, klimatförändringar, nya kulturer och produkter, växtföljder och odlad mångfald, risker för skadegörare och invasiva arter)

- etiska frågor relaterade till hortikulturell produktion

- skriftlig och muntlig kommunikation.Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för människa och samhälle Institutionen för växtförädling Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Here you find the grade criteria:

Grade criteria

Litteraturlista

Preliminary Literature list

Horticultural Systems and Future Challenges, BI1309

2022

General book for the course:

Science and the Garden: The Scientific Basis of Horticultural Practice

Ingram,Vince-Prue & Gregory, 392 pages, 3rd edition. 2015.

** Wiley-Blackwell**

** ISBN: 9781118778432**

Week 1 (BT)

Harvesting the Sun PDF
(ISHS Scripta Horticulturae 14 www.harvestingthesun.org )

Week 2 (BT)

Horticultural Production Systems - CABI.org Chapter 3. PDF. (https://www.cabi.org/Uploads/CABI/.../Chapter%203.pdf)

Bommarco, R., Kleijn, D. & Potts, S.G. Ecological intensification: harnessing ecosystem services for food security. 2013. Trends in ecology and evolution. 28:4, 230-238.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016953471200273X

Wilson, M.H. & Lovell, S.T. 2016. Agroforestry—The Next Step in Sustainable and Resilient Agriculture. Sustainability. 8:6. 574. 15pp.

http://www.mdpi.com/2071-1050/8/6/574/htm

Additional literature will be provided in Canvas during the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: BI1309 Anmälningskod: SLU-10134 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%