Ny sökning
BI1312

Grundläggande zoologi, evolution och husdjurens historia

Kursvärderingen är avslutad

BI1312-30236 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1312

BI1312 Grundläggande zoologi, evolution och husdjurens historia, 7,5 Hp

Principles of zoology, evolution and the natural history of domestic animals

Kursplan fastställd

2017-12-04

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 5,50 1002
Projektarbete 2,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursen behandlar ryggradsdjurens systematik, evolutionära historia, ekologi och huvudsakliga karaktärer med anknytning till deras förekomst och levnadssätt. Kursen sätter in sport- och sällskapsdjuren i sitt evolutionära sammanhang och ger ett evolutionärt och ekologiskt perspektiv på dessa.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- översiktligt beskriva ryggradsdjurens systematik, ekologi, biogeografi, morfologi, och reproduktionsbiologi
- beskriva de evolutionära processerna selektion genom naturligt urval samt sexuell selektion
- redogöra för jämförande morfologi hos utvalda däggdjur och fåglar
- översiktligt redogöra för samband mellan ekologi och evolutionär historia hos vertebrater
- redogöra för evolutionära och ekologiska perspektiv på domesticeringsprocessen
- söka, granska och diskutera vetenskaplig litteratur

Innehåll

I kursen ingår föreläsningar, demonstrationer, litteraturseminarier, projektarbete. I kursen tränas följande generella kompetenser: Muntlig framställning.

Kursen ger kunskap om evolutionära processer. Kursen behandlar hur evolutionär historia och ekologi format ryggradsdjurens biologi särskilt med avseende på sport- och sällskapsdjur. Obligatoriska moment är projektarbete och övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig eller skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa undervisningsmoment kan vara på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1312 Anmälningskod: SLU-30182 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%