Ny sökning
BI1313

Animalieproduktion I

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen Animalieproduktion I

Du läser denna kursen parallellt med kursen Djurhållningens teknologi. Kurserna är integrerade i varandra så därför har vi ett gemensamt schema.

De tre första veckorna läser du djurhållningen teknologi på heltid, därefter är det mer fokus på Animalieproduktion med inslag på lämpliga ställen med Djurhållningens teknologi. I vårt gemensamma schema som du hittar på denna sidan har vi markerat med olika färger för de olika kurserna.

OBS! Använd inte schema som ligger i TimeEdit - då det inte alltid är uppdaterat med ändringar. Vi använder oss av vårt egna gemensamma schema som ni hittar här.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för BI1313

Läsåret 2021/2022

Animalieproduktion I (BI1313-10183)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Animalieproduktion I (BI1313-10287)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Animalieproduktion I (BI1313-10063)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Animalieproduktion I (BI1313-10078)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

BI1313 Animalieproduktion I, 15,0 Hp

Animal Husbandry I

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 7,5 0302
Quiz 5,0 0303
Obligatoriska moment och övningar 2,5 0304

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet för lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 30 hp på grundnivå varav minst

- 20 hp lantbruksvetenskap

- 10 biologi

Mål

Den studerande ska få kännedom om och självständigt kunna beskriva, tolka och förklara produktions-, hälso- och miljömässiga aspekter på uppfödning av lantbrukets djur.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-förklara och värdera viktiga delar av lantbrukets djurs fysiologi, näringsomsättning, beteenden samt tillämpade avelsstrategier,

-beskriva viktiga djursjukdomar och förklara och planera efter viktiga principer för förebyggande djurhälsovård,

-tolka analyser av fodermedel till lantbrukets djur och beräkna och styra fodertilldelning till olika djurkategorier,

-beräkna och motivera val av nyckeltal för en hållbar djurproduktion,

-förklara och värdera omfattningen av och förutsättningarna för olika djurproduktion i olika delar av Sverige och världen,

-ge exempel på och argumentera kring miljömässiga och etiska aspekter i en djurhållning.

Innehåll

Kursen bygger främst på föreläsningar och inläsning av litteratur. Studenten får också göra övningar, laborationer och medverka i seminarier.Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar och studiebesök samt genom seminarier gemensamma med branschen. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier. I kursen ingår obligatoriska studiebesök och temadagar.Kursen är uppdelad i två delar som examineras var för sig:

- delkurs 1 (Allmänt I, Grisar, Fjäderfä), 7,5 hp,

- delkurs 2 (Nötkreatur, Får, Häst och Allmänt II), 7,5 hp.I kursen behandlas:

- djurproduktion i Sverige och världen,

- produktionens påverkan på produktkvalitet,

- djur- och näringsfysiologi,

- djurens beteende,

- tillämpad avelslära,

- fodermedelskännedom, foderstatsberäkningar och foderstyrning,

- förebyggande hälsovård och djursjukdomar,

- nyckeltal och produktionsuppföljning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt aktivt deltagande i schemalagda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1168

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

***Bilaga till kursplan ***

**BI1313 Animalieproduktion **

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur presenteras nedan. Litteraturen består av böcker, kompendier och rapporter. Utöver givna litteraturen nedan tillkommer material som tillhandahålls via Canvas. Under referenslitteratur finns användbara länkar, litteratur samt litteratur till fördjupning inom respektive område.

**Böcker **

Jamiesson, A. & Hessle, A. (2020). Nötkött. (244 s) **ISBN : **9789151957302

Nilsson, M. (2017). Mjölkkor. 2 uppl. Stockholm: BMM Förlag. (232 s)

**Kompendier **

Finns tillgängliga som pdf-filer på canvas.

Grisproduktion

Kompendium I, Om inhysning och boxsystem

Kompendium II, Om grisraser & grisavel

Kompendium III, Om grisutfodring

Kompendium IV, Om hälsa & sjukdom

Fjäderfä

Kompendium I, Äggproduktion, Inhysningssystem och stallklimat. (56 s)

Kompendium II, Äggproduktion, Hönan. (56 s)

Kompendium III, Äggproduktion, Smittskydd och sjukdomar. (30 s)

Kompendium IV, Slaktfågelproduktion, Slaktfågel och sjukdomar. (66 s)

**Övrig digital litteratur **

Institutionen för husdjurensutfodring och vård. (2019). *Fodertabeller, Här finns olika verktyg att använda vid foderstatsberäkningar. *Tillgänglig: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/Verktyg/ [2022-07-04]

Fodertabell för gris. Tillgänglig: http://www2.freefarm.se/fodertabell/fodtab.pl?djur=gris [2022-07-04]

Fodertabell för idisslare. Tillgänglig: http://www2.freefarm.se/fodertabell/fodtab.pl?a=show&djur=ko [2022-07-04]

Fodertabell för idisslare, vallfoder. Tillgänglig: http://www2.freefarm.se/fodertabell/fodtab.pl?a=show&djur=kovall [2022-07-04]
***Referenslitteratur: ***

Ordnade efter ämnesområden som behandlas i kursen.

**ÖVERGRIPANDE **

***Böcker ***

Björnhag, G., Johnsson, E., Lindgren, E. och Malmfors, B. (1989). Husdjur - ursprung, biologi och avel. Stockholm: LTs förlag.

Hörndahl, T., von Wachenfelt, E. & von Wachenfelt, H. (2013). *Belysning i stallbyggnader. *[Elektronisk]. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (Landskap trädgård jordbruk rapportserie 2013:8). Tillgänglig: https://pub.epsilon.slu.se/9487/ [2022-07-04]

Keeling, L. J. & Gonyou, H. W. (2001). *Social behavior of farm animals. *CABI Publishing.

Lärn-Nilsson, J., Jansson, D. S. & Strandberg, L. (2005). Naturbruk Husdjur Del 1. Stockholm: Natur och Kultur.

Lärn-Nilsson, J. (2006). Naturbruk Husdjur Del 2. Stockholm: Natur och Kultur.

***Webbsidor ***

Gård och djurhälsan. (2019). Välkommen till Gård & Djurhälsan. Tillgänglig: www.gardochdjurhalsan.se [2022-07-02]

Jordbruksverket. (2019). Agriwise. Tillgänglig: www.agriwise.se [2022-07-02]

KRAV. (2019). KRAV. Tillgänglig: www.krav.se [2022-07-02]

Statens jordbruksverk. (2019). Jordbruksverket. Tillgänglig: https://www.jordbruksverket.se/ [2022-07-02]

Statens Veterinärmedicinska Anstalt. (2019) SVA. Tillgänglig: www.sva.se [2022-07-02]

**MIKROBIOLOGI **

***Böcker ***

Nielsen, D. & Permin, B. (2007). *Naturbrukets mikrobiologi. *88 pp., Tvååker: Munkagårdsgymnasiet.

Bruslind, L. *General Microbiology. *Tillgänglig: https://open.oregonstate.education/generalmicrobiology/ [2022-07-02]

Thougarard, H., Varlund, V. & Madsen, R. M. (2001). *Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer. *Lund: Studentlitteratur.

***Webbsidor ***

Digital Learning Center for Microbial Ecology. Microbe Zoo. Tillgänglig: http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/zoo/index.html [2022-07-04] (gå in på ”dirtland”)

Folkhälsomyndigheten. *Skydda antibiotikan. *Tillgänglig: https://skyddaantibiotikan.se/ [2022-07-04]

**GRIS **


Kompendier

Ascárd, K. (2021) Kompendium, Planering av stallar för grisproduktion. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/ Institutionen för biosystem och teknologi.

***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:20. *Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m. *Jönköping: Statens jordbruksverk L106.

***Webbsidor ***

EvaPig. (2019). *EvaPig. *Tillgänglig: www.Evapig.com [2022-07-04] (Går att ladda ner på svenska).

The genetics of the pig. Chapter 16. Genetic improvement of the pig. http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20113037218 [2022-07-04]

Laerebog i fysiologi. Nutritional physiology of pigs, 2012.

https://svineproduktion.dk/Services/Undervisningsmateriale2 [2022-07-04]

(scrolla ner och klicka på ‘Laerebog i fysiologi)

**FJÄDERFÄ **

***Böcker ***

Alm, M. (2015). Welfare indicators in laying hens. Diss. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/12186/1/alm_m_150507.pdf [2021-07-02]

Bestman, M., Ruis, M., Heijmans, J. & von Middelkoop, K. (2016). Poultry Signals – A practical guide for bird focused poultry farming. Zutphen: Roodbont Publishers.

Elwinger, K. (2013). Fodermedel och foder till värphöns och kycklingar. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Ivarsson, E., Wall, H., Tauson, R., Jönsson, L. & Elwinger, K. (2014)*. Slutrapport Ökat utnyttjande av raps och åkerböna i slaktkycklingfoder. *Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/11821/7/ivarsson_e_etal_150401.pdf [2021-07-02]

Lovén Persson, A. (2009). *Modern svensk äggproduktion. *Jönköping: Jordbruksverket. (Jordbruksinformation 5-2009).

Lärn-Nilsson. J, (1996). Gåsen-gudarnas fågel. Stockholm: LTs förlag.

Odelros, Å. & Charpentier, L. (2005) Ekologisk slaktkyckling. Jönköping: Jordbruksverket. (Jordbruksinformation 17-2005).

Wistedt, A. (2013). Shell formation and bone strength in laying hens. Diss. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/10894/1/wistedt_a_131121.pdf [2021-07-02]

von Wachenfelt, E. & Berndtson, E. (2014). Användning av sittpinnar hos slakthybrider. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (Landskapsarkitektur trädgård växtproduktions-vetenskap rapportserie 2014:3). Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/11574/7/wachenfelt_e_etal_141030.pdf [2022-07-04]

Digitalt material

Wall, H. (2021).* Läsvärt om fjäderfä. *Uppsala: SLU. Tillgängligt: www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/fagel/lasvart-om-fjaderfa [2022-06-27]

Odelros, Å & Granström, K. (2010) Hantering vid avlivning av fjäderfä. Jönköping: Jordbruksverket. Tillgänglig: Hantering vid avlivning av fjäderfä - Jordbruksverket [2022-006-27]


***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:23. *Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. *Jönköping: Statens jordbruksverk (L111).

SJVFS 2019:5. Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av strutsfåglar. Jönköping: Statens jordbruksverk. (L10)

***Webbsidor ***

Branschorganisationen Svenska Ägg. (2022). *Svenska ägg. *Tillgänglig: www.svenskaagg.se [2022-06-27]

Branschorganisationen Svensk Fågel (2021). Välkommen till Svensk Fågel. Tillgänglig: www.svenskfagel.se [2022-06-27]

Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion. (2018). *Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion. *Tillgänglig: www.ekoagg.se [2022-06-27]

Svensk struts. (2022). Svensk struts. Tillgänglig: www.struts.nu [2022-06-27]

**MJÖLKKOR & NÖT **

***Böcker ***

Field, G. Thomas. (2007). *Beef production and management decisions. *5th ed., Pearson Prentice Hall, USA.

Hulsen, J. (2008). *KO signaler, En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. *Vetvice, Nederländerna.

Mc Donald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A. & Wikingson, R.G. (2011). Animal nutrition. 7th edition. Pearson, Harlow, England.

Ruechel, J. (2006). *Grass-fed cattle, How to produce and market natural beef. *Storey publishing, USA

***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:18. *Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. *Jönköping: Statens jordbruksverk (L104).

***Digitalt material ***

Sveriges lantbruksuniversitet. (2017). Nötstallplan. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi. Tillgänglig: http://notstallsplan.slu.se/ [2022-07-04]

***Hemsidor ***

Lantbrukarnas riksförbund. (2019). LRF Mjölk. Tillgänglig: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-mjolk/ [2022-07-03]

Växa Sverige. (2019). *Växa Sverige. *Tillgänglig: www.vxa.se [2022-07-03]

**FÅR **

***Böcker ***

Meiner, M., Thomsson, A., Bernes, G., Ascárd K. & Jeppsson, K‐H. (2009)*. Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. *Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapport 2009:10).

Fag, N.-Å. (2007). Starta med får. Stockholm: Författares Bokmaskin.

Sjödin, E., Eggertsen, J., Hammarberg K.-E., Danell, Ö., Näsholm, A., Barck, S., Green, D. Waller, A., Hansson, I. & Persson, S. (2008). *Får. *Stockholm: Natur och kultur.

***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:21. *Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m. *Jönköping: Statens jordbruksverk (L107).

***Digitalt material ***

Sveriges Lantbruksuniversitet. (2011). Fårstallplan. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik. Tillgänglig: http://farstallsplan.slu.se/ [2022-07-04]

***Hemsidor ***

Svenska fåravelsförbundet. (2019). Välkommen till Svenska Fåravelsförbundet. Tillgänglig: http://www.faravelsforbundet.com/ [2022-07-04]

**HÄST **

***Böcker ***

Furugren B. m. fl. (2013). Hästen. Stockholm: Natur och Kultur

Jansson, A. m. fl. (2004). Utfodringsrekommendationer för häst. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Lönnell, C. (red) (2020). *Hästanläggningar - en guide. *Version 2. Svenska Ridsportsförbundet. Tillgänglig: https://www.ridsport.se/globalassets/01b0255f29974268a9d136c393ca6234/hastanlaggningar---en-guide-2020.pdf [2022-07-03]

Planck, C. och Rundgren, M. (2008). *Hästens näringsbehov och utfodring. *Stockholm: Natur och Kultur./LTs förlag

Ventorp, M. och Michanek, P. (2003). *Att bygga häststall. *Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för lantbrukets Byggnadsteknik.

***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:17. *Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning. *Jönköping: Statens jordbruksverk (L101).

***Hemsidor ***

HästSverige. (2019) Lär mer om hästar. Tillgänglig: http://www.hastsverige.se/ [2022-07-04]

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1313 Anmälningskod: SLU-10048 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%