Ny sökning
BI1313

Animalieproduktion I

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen Animalieproduktion I

Du läser denna kursen parallellt med kursen Djurhållningens teknologi. Kurserna är integrerade i varandra så därför har vi ett gemensamt schema.

De tre första veckorna läser du djurhållningen teknologi på heltid, därefter är det mer fokus på Animalieproduktion med inslag på lämpliga ställen med Djurhållningens teknologi. I vårt gemensamma schema som du hittar på denna sidan har vi markerat med olika färger för de olika kurserna.

OBS! Använd inte schema som ligger i TimeEdit - då det inte alltid är uppdaterat med ändringar. Vi använder oss av vårt egna gemensamma schema som ni hittar här.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1313-10183 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1313

Läsåret 2022/2023

Animalieproduktion I (BI1313-10048)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Animalieproduktion I (BI1313-10287)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Animalieproduktion I (BI1313-10063)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Animalieproduktion I (BI1313-10078)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

BI1313 Animalieproduktion I, 15,0 Hp

Animal Husbandry I

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grisar, fjäderfä och allmänt I  7,5 0202
Nötkreatur, får, häst och allmänt II  7,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet för lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 30 hp på grundnivå varav minst

- 20 hp lantbruksvetenskap

- 10 biologi

Mål

Den studerande ska få kännedom om och självständigt kunna beskriva, tolka och förklara produktions-, hälso- och miljömässiga aspekter på uppfödning av lantbrukets djur.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-förklara och värdera viktiga delar av lantbrukets djurs fysiologi, näringsomsättning, beteenden samt tillämpade avelsstrategier,

-beskriva viktiga djursjukdomar och förklara och planera efter viktiga principer för förebyggande djurhälsovård,

-tolka analyser av fodermedel till lantbrukets djur och beräkna och styra fodertilldelning till olika djurkategorier,

-beräkna och motivera val av nyckeltal för en hållbar djurproduktion,

-förklara och värdera omfattningen av och förutsättningarna för olika djurproduktion i olika delar av Sverige och världen,

-ge exempel på och argumentera kring miljömässiga och etiska aspekter i en djurhållning.

Innehåll

Kursen bygger främst på föreläsningar och inläsning av litteratur. Studenten får också göra övningar, laborationer och medverka i seminarier.Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar och studiebesök samt genom seminarier gemensamma med branschen. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier. I kursen ingår obligatoriska studiebesök och temadagar.Kursen är uppdelad i två delar som examineras var för sig:

- delkurs 1 (Allmänt I, Grisar, Fjäderfä), 7,5 hp,

- delkurs 2 (Nötkreatur, Får, Häst och Allmänt II), 7,5 hp.I kursen behandlas:

- djurproduktion i Sverige och världen,

- produktionens påverkan på produktkvalitet,

- djur- och näringsfysiologi,

- djurens beteende,

- tillämpad avelslära,

- fodermedelskännedom, foderstatsberäkningar och foderstyrning,

- förebyggande hälsovård och djursjukdomar,

- nyckeltal och produktionsuppföljning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt aktivt deltagande i schemalagda obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1168

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Nötkött Författare: Jamiesson, A. & Hessle, A. Kommentar: (2020), ISBN : 9789151957302, (244 s)
 2. Mjölkkor Författare: Nilsson, M. Kommentar: (2017), 2 uppl. Stockholm: BMM Förlag. (232 s)
 3. Svineproduktion Författare: Eskildsen, M. & Vest Weber, A. Kommentar: (2018). 3:e uppl. Aarhus: Seges Forlag (304 s.) (danska) alternativ bok
 • Eskildsen, M. & Vest Weber, A. (2016). Pig production 1:a uppl. Aarhus: Seges Forlag (engelska)
 1. Fjäderfä Författare: Ascard, K. och von Wachenfelt, E. Kommentar: (2020). Fjäderfä. Undervisningskompendium. Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi. (ca 150 s)
 2. Referenslitteratur [Referenslitteratur] (https://slunik.slu.se/kursfiler/BI1313/10183.2122/Litteraturlista_BI1313-2021.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1313 Anmälningskod: SLU-10183 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%