Ny sökning
BI1314

Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Information från kursledaren

Hej och Välkommen till Apr 2

Kursvärdering

Kursplan

BI1314 Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15,0 Hp

Animal Husbandry with Applied Law for the Rural Enterprises

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tillämpad juridik 4,0 0103
Animalieproduktion 2 11,0 0102

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet för lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 50 hp på grundnivå varav minst

- 40 hp lantbruksvetenskap

- 10 hp djurbiologi.

Mål

Kursen ger träning i helhetssyn och förmåga att väga samman kunskap i olika ämnen inom lantbrukets verksamhetsområde.

• AnimalieproduktionDen studerande gess förutsättningar för att självständigt kunna arbeta i ledande befattningar inom animalieproducerande företag eller bedriva rådgivning inom animalieproduktion.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- analysera och värdera produktionen i ett animalieföretag i biologiska, tekniska, arbetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga termer på ett hållbart sätt.

- utforma och motivera förändringsförslag i problembesättningar,

- planera arbetsrutiner och ha kännedom om och förståelse för olika arbetsbehov i animalieföretag.• Tillämpad juridikKursen ger juridiska kunskaper som är tillämpbara på företag inom den areella näringen.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- genomföra juridisk problemlösning av enklare karaktär inom för företag viktiga områden,

- förklara och tillämpa juridiska begrepp som är centrala för ägarledda företag i gröna näringen,

- på ett välorienterat sätt efterfråga och kravsätta inköp av juridiska tjänster från specialister.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, studiebesök, övningar, uppgifter, enskilda arbeten och fallstudier. I kursen förekommer obligatoriskt deltagande vid moment som t.ex. vissa övningar och studiebesök,Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar, studiebesök, fallstudier och genom att studenterna "skuggar" yrkesverksam.Kursen är uppdelad i två moment som examineras var för sig.

1) Animalieproduktion 11 hp

2) Tillämpad juridik 4 hp• AnimalieproduktionI kursen behandlas i föreläsningar, studiebesök och övningar områdena foderoptimering, foderstyrning, produktionsuppföljning, animalieproduktionens miljöpåverkan, djurvälfärd, avel på besättningsnivå och arbetsledning. Dessutom ska studenten:- i ett individuellt arbete fördjupa sig i ett ämne inom något utav ovan nämnda områden. Studenten kan fritt välja djurslag.

- i ett projektarbete inom mjölk- eller grisproduktion arbetar i grupp med en verklig gård. Studenterna besöker utvald gård, samlar information och analyserar produktionen, därefter utformar de förslag med bl.a. nya foderstater, skötselrutiner och framtida strategier.

- under en dag följa yrkesverksam rådgivare inom animalieproduktionen.• Tillämpad juridikI kursen behandlas juridik dels med utgångspunkt från rättsreglerna, dels problemorienterat med verklighetsbaserade uppgifter:- rättsreglernas funktion för företag med tonvikt på ägarledda företag, grundläggande om metod och problemlösning i avtal och tvister

- grundläggande rättslig systematik, EU-rättens förhållande till svensk rätt

- grundläggande äktenskapsrätt/samborätt och arvsrätt

- grundläggande avtalsrätt, köprätt inkl distansavtal och internationella köp, marknadsföring, vanliga standardavtal inom grön näring inkl kreditstandardavtal

- grundläggande associationsrätt med tonvikt på ägarledda aktiebolag

- grundläggande arbetsrättsliga frågor i ägarledda företag i gröna näringen

- grundläggande fastighetsrätt inkl köp, arrende, förvaltning, pant, fastighetsreglering m.m.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända redovisningar av fallstudier och inlämningsuppgift samt aktiv medverkan i schemalagda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Rekommenderade förkunskaper motsvarande genomgångna kurserna Animalieproduktion I och Djurhållningens teknologi.För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0889

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1314 Anmälningskod: SLU-40037 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%