Ny sökning
BI1318

Tillämpad Naturvårdsbiologi

Information från kursledaren

Välkomna till kursen Tillämpad Naturvårdsbiologi!

Kursen startar den 29 augusti kl 9:00 i sal O1 i Undervisningshuset på Ultuna.

Om du av någon anledning inte kan vara med första dagen är det viktigt att du meddelar det i förväg.

Kursen kommer till största del bestå av undervisning på campus, men också bestå av fältundervisning under exkursioner, övningar och projektarbeten.

Om något är oklart, kontakta gärna Erik Öckinger (erik.ockinger@slu.se).

Hälsningar,

Erik

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1318-10093 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1318

Läsåret 2023/2024

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10427)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2021/2022

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10213)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10257)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10192)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10100)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1318 Tillämpad Naturvårdsbiologi, 15,0 Hp

Applied Conservation biology

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 9,0 0202
Projekt: Inventeringsmetodik 2,5 0203
Projekt: Skötsel 2,5 0204
Projekt: Naturvård i samhället 1,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp Biologi varav 7,5 hp ekologi

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper om naturvårdsbiologisk teori och praktik som är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt med frågor relaterade till naturvård och biologisk mångfald.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förklara och diskutera grundläggande begrepp inom naturvårdsbiologisk teori och praktik.

- Diskutera olika syften med naturvård och målkonflikter mellan naturvård och andra samhällsintressen.

- Förstå historiska och biologiska processer som format dagens biologiska mångfald.

- Identifiera ett antal för naturvården viktiga biotoper.

- Redogöra för olika sätt att sköta biotoper med högt naturvärde, och i fält analysera olika skötselmetoders relevans på specifika lokaler.

- Redogöra för viktiga styrmedel i samhällets arbete med att bevara biologisk mångfald.

- Planera och genomföra inventering och miljöövervakning av specifika arter eller artgrupper.

- Ge exempel på hur myndigheter och andra organisationer arbetar med naturvård.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner, praktiska övningar, seminarier och projektarbeten. Exkursioner till olika biotoper och naturvårdsobjekt är en viktig del av kursen, liksom projektarbeten där studenterna får tillämpa sina kunskaper. Projektarbeten är obligatoriska.

Kursen ger studenten kunskaper som behövs för ett framtida arbete inom naturvårdssektorn, och kombinerar därför teoretiska och praktiska moment. Kursen behandlar grundläggande teori och koncept inom naturvårdsbiologin, skötsel av specifika naturtyper, naturvård inom både skyddade områden (t.ex. naturreservat) och i det brukade landskapet, samt metodik för inventering och övervakning av biologisk mångfald.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt godkända inlämningsuppgifter.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursens innehåll kompletterar kursen (#07091), Naturvårdsbiologi, 7,5 hp men kurserna kan även läsas fristående från varandra.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI0851 och till viss del BI1244

Betygskriterier

För att bli godkänd (betyg 3) på kursen ska man efter genomgången kurs kunna:

Hur visar man det?

-Planera och genomföra inventering och miljöövervakning av specifika arter eller artgrupper.

Aktivt medverka i projektarbete i grupp. Bidra till en inlämnad rapport och muntlig redovisning, utformade enligt instruktioner

Det är obligatorisk närvaro på projektarbetet.

-Identifiera ett antal för naturvården viktiga biotoper.

-Redogöra för olika sätt att sköta biotoper med högt naturvärde, och i fält analysera olika skötselmetoders relevans på specifika lokaler.

Aktivt medverka i projektarbete i grupp. Bidra till en inlämnad rapport och muntlig redovisning, utformade enligt instruktioner

Det är obligatorisk närvaro på projektarbetet.

- Diskutera olika syften med naturvård och målkonflikter mellan naturvård och andra samhällsintressen.

Godkänt projektarbete. Det är obligatorisk närvaro på projektarbetet.

- Förklara och diskutera grundläggande begrepp inom naturvårdsbiologisk teori och praktik.

- Förstå historiska och biologiska processer som format dagens biologiska mångfald.

- Redogöra för viktiga styrmedel i samhällets arbete med att bevara biologisk mångfald.

- Ge exempel på hur myndigheter och andra organisationer arbetar med naturvård.

Godkänd skriftlig tentamen.

För att få betyget 4 på kursen ska man efter genomgången kurs kunna:

Hur visar man det?

Allt som krävs för betyg 3 enligt ovan

Allt som krävs för betyg 3 enligt ovan

-Förstå relevansen för grundläggande begrepp och naturvårdsbiologisk teori för olika frågor i den praktiska naturvården.

-Diskutera hur olika syften med naturvård kan leda till olika praktiska åtgärder.

-Diskutera för- och nackdelar med olika styrmedel för att bevara biologisk mångfald i specifika situationer.

-Analysera för- och nackdelar med olika metoder för inventering och övervakning av arter eller biologisk mångfald.

-Analysera för- och nackdelar med olika typer av skötsel i biotoper med höga naturvärden.

Skriftlig tentamen.

För att få betyget 5 på kursen ska man efter genomgången kurs kunna:

Hur visar man det?

Allt som krävs för betyg 4 enligt ovan

Allt som krävs för betyg 4 enligt ovan

-Föra en mer ingående diskussion om relevansen för grundläggande begrepp och naturvårdsbiologisk teori för olika frågor i den praktiska naturvården.

-Föra en mer ingående diskussion om hur olika syften med naturvård kan leda till olika praktiska åtgärder.

-Föra en mer ingående diskussion om för- och nackdelar med olika styrmedel för att bevara biologisk mångfald i specifika situationer.

-Göra en djupare analys av för- och nackdelar med olika metoder för inventering och övervakning av arter eller biologisk mångfald.

-Göra en djupare analys av för- och nackdelar med olika typer av skötsel i biotoper med höga naturvärden.

Skriftlig tentamen.

Litteraturlista

  1. Niklasson M & Nilsson S.G. 2005. **Skogsdynamik och arters bevarande. **Studentlitteratur. ISBN: 9789144034461

  2. Sodhi N.S & Ehrlich, P.R. 2010. Conservation Biology for all. Oxford Universuty Press. ISBN: 9780199554232.

**Kommentar: **Finns fritt tillgänglig online på : https://conbio.org/publications/free-textbook/

3) Artiklar och bokkapitel som kommer att finnas tillgängliga via Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1318 Anmälningskod: SLU-10093 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%