Ny sökning
BI1319

Floristik och entomologi

Kursen skall ge grundläggande kunskap om växter och insekter, främst i mellansvenska ekosystem och om artsammansättningen i olika miljöer.

Andra kursvärderingar för BI1319

Läsåret 2020/2021

Floristik och entomologi (BI1319-50068) 2021-06-07 - 2021-07-03

Läsåret 2019/2020

Floristik och entomologi (BI1319-50064) 2020-06-08 - 2020-07-03

Läsåret 2018/2019

Floristik och entomologi (BI1319-50009) 2019-06-10 - 2019-07-05

BI1319 Floristik och entomologi, 5,0 Hp

Floristics and entomology

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen syftar till att lära sig känna igen vanliga växterna och insekterna i naturen.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- namnge vanliga växter och insekter i svenska ekosystem samt ange i vilka miljöer de förekommer.
- använda bestämningsnycklar.
Innehåll

Vid föreläsningar behandlas systematik, organismers levnadssätt och anpassningar till omgivningen. Vid övningarna tränas artbestämning med hjälp av litteratur.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1086
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1319 Anmälningskod: SLU-50068 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%