Ny sökning
BI1319

Floristik och entomologi

Kursen skall ge grundläggande kunskap om växter och insekter, främst i mellansvenska ekosystem och om artsammansättningen i olika miljöer.

Information från kursledaren

Varmt välkomna till kursen!

Undrar du något är du välkommen att kontakta undertecknad.

Göran Thor

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1319-50068 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1319

Läsåret 2020/2021

Floristik och entomologi (BI1319-50068)

2021-06-07 - 2021-07-03

Läsåret 2019/2020

Floristik och entomologi (BI1319-50064)

2020-06-08 - 2020-07-03

Läsåret 2018/2019

Floristik och entomologi (BI1319-50009)

2019-06-10 - 2019-07-05

Kursplan

BI1319 Floristik och entomologi, 5,0 Hp

Floristics and entomology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen syftar till att lära sig känna igen vanliga växterna och insekterna i naturen.Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- namnge vanliga växter och insekter i svenska ekosystem samt ange i vilka miljöer de förekommer.

- använda bestämningsnycklar.

Innehåll

Vid föreläsningar behandlas systematik, organismers levnadssätt och anpassningar till omgivningen. Vid övningarna tränas artbestämning med hjälp av litteratur.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1086

Betygskriterier

Betygskriterier kursen Floristik och entomologi BI1319 2022

Entomologin och floristiken tenteras separat men betyget på kursen grundas på att resultaten från dessa två delar läggs ihop. Entomologitentan ger maximalt 20 poäng och floristiktentan maximalt 56 poäng, dvs. totalt maximalt 76 poäng.

Följande betygskriterier gäller för floristiktentan

2: 0-59 % korrekta svar (0-33p)

3: 60-79 % korrekta svar (33,5-44,0p)

4: 80-92 % korrekta svar (44,5-51,5p)

5: 93-100 % korrekta svar (52-56p) (p)

Max 56 p

Följande betygskriterier gäller för floristik- och entomologi

2: 0-59 % korrekta svar (0-44,5p)

3: 60-79 % korrekta svar (45,0-60,0p)

4: 80-92 % korrekta svar (60,5-70,0p)

5: 93-100 % korrekta svar (70,5-76p)

Max 76 p

Litteraturlista

  1. Svensk Flora Författare: Krok & Almquist ISBN: 9789147100590 Kommentar: 29 upplagan eller möjligen 28 upplagan. Tidigare upplagor är alltför föråldrade för att kunna användas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1319 Anmälningskod: SLU-50068 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%