Ny sökning
BI1319

Floristik och entomologi

Kursen skall ge grundläggande kunskap om växter och insekter, främst i mellansvenska ekosystem och om artsammansättningen i olika miljöer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1319

Läsåret 2022/2023

Floristik och entomologi (BI1319-50016)

2023-06-05 - 2023-07-02

Läsåret 2021/2022

Floristik och entomologi (BI1319-50068)

2022-06-06 - 2022-07-03

Läsåret 2020/2021

Floristik och entomologi (BI1319-50068)

2021-06-07 - 2021-07-03

Läsåret 2019/2020

Floristik och entomologi (BI1319-50064)

2020-06-08 - 2020-07-03

Läsåret 2018/2019

Floristik och entomologi (BI1319-50009)

2019-06-10 - 2019-07-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1319 Floristik och entomologi, 5,0 Hp

Floristics and entomology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen syftar till att lära sig känna igen vanliga växterna och insekterna i naturen.Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- namnge vanliga växter och insekter i svenska ekosystem samt ange i vilka miljöer de förekommer.

- använda bestämningsnycklar.

Innehåll

Vid föreläsningar behandlas systematik, organismers levnadssätt och anpassningar till omgivningen. Vid övningarna tränas artbestämning med hjälp av litteratur.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1086

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Krok & Almquist Svensk Flora, 29:e upplagan

ISBN: 9789147100590

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1319 Anmälningskod: SLU-50138 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%