Ny sökning
BI1322

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp

Marken spelar en central roll i de globala kretsloppen. Här flödar energi, kol och näringsämnen mellan växter, dött organiskt material, mineraler, vatten och luft. Dessa flöden kontrolleras av markens organismer – bakterier, svampar, djur och växtrötter. Organismerna och deras aktiviteter är av avgörande betydelse inom jord- och skogsbruk, såväl som för vattenkvalitet och biodiversitet. De markbiologiska processerna har till och med en avgörande påverkan på det globala klimatet. I denna kurs lär vi oss om de globala biogeokemiska kretsloppen och om markorganismer och deras roll i dessa processer. Kursen erbjuder inte bara teoretiska koncept via kurslitteratur och föreläsningar, utan också mer handfasta kunskaper utifrån laboratorieövningar, exkursioner, interaktiva diskussioner och projektarbeten kring självvalda ämnen. Tillägnad kunskap kommer att användas inom diskussioner kring hur människan påverkar marken och dess biogeokemiska processer med fokus på markanvändning, miljöproblem och global klimatpåverkan.

Andra kursvärderingar för BI1322

Läsåret 2020/2021

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30243) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30124) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30106) 2019-01-21 - 2019-03-25

BI1322 Markens biologi och biogeokemiska kretslopp, 15,0 Hp

Soil biology and biogeochemical cycles

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Föreläsningar, litteratur och seminarier 7,50 1002
Laboratorieövningar 3,00 1003
Projektarbete 4,50 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• 150 hp på grundnivå, varav
• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,
• 15 hp kemi,
• 15 hp markvetenskap, geovetenskap eller biologi
samt
• Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse av markens biologi och biogeokemiska kretslopp, som grund för diskussioner kring markorganismernas roll i ekosystem och produktionssystem, samt deras delaktighet i globala miljöförändringar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva viktiga markorganismgrupper, hur de interagerar med varandra och hur de förhåller sig till miljöfaktorer,
• beskriva biogeokemiska processer och hur organismer driver dessa över olika skalor,
• tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera markorganismer, biogeokemi och viktiga kretslopp,
• analysera, utvärdera och kommunicera markbiologiska och biogeokemiska data,
• diskutera människans påverkan och återkopplingar mellan marken och de biogeokemiska kretsloppen, med särskilt fokus på markanvändning och globala miljöförändringar.

Innehåll

Följande ämnen kommer att behandlas i kurslitteratur, föreläsningar, uppgifter, litteraturdiskussioner, exkursioner, laborationer och projektarbeten:
• globala biogeokemiska kretslopp: kol, kväve, svavel och fosfor och bakomliggande processer,
• metoder för att studera biogeokemiska kretslopp: isotoper, organiskt material och ämnesflöden,
• markorganismer och deras roll i processer: metabolism, nedbrytning, näringsomsättning, vittring och markstruktur,
• ekologi: teori, strategier, samhällsdynamik, interaktioner och trofiska nivåer,
• kolets kretslopp: organiskt material – omsättning och stabilitet,
• kvävets kretslopp: omvandlingar och markbördighet,
• grundläggande markbiologiska och biogeokemiska laboratorietekniker,
• människans påverkan: skogs– och jordbruk, uthållig intensifiering, ekologiskt jordbruk, ekotoxikologi, globala miljöförändringar, ekosystemtjänster och biologisk mångfald,
• den vetenskapliga processen: experimentdesign, dataanalys, kritisk granskning och presentation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Alla kursmoment utom föreläsningar är obligatoriska. För godkänd kurs krävs följande:
• godkänd skriftlig sluttentamen som behandlar det teoretiska kursinnehållet från föreläsningar och litteratur,
• godkänt deltagande i laborationsövningar, litteraturdiskussioner och exkursioner,
• godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1225, MV0172

Learning outcome 1

3: Describe major groups of soil organisms, their interactions and responses to environmental conditions

4: Explain how particular changes in environmental conditions may affect soil organisms and their interactions

5: Demonstrate capacity to critically challenge the course content, to compare contrasting views and to actively integrate course content with earlier personal experience

Learning outcome 2

3: Describe biogeochemical processes and their interplay with organisms across scales

4: Explain how particular changes in organism activities may affect biogeochemical processes across scales

5: Demonstrate capacity to critically challenge the course content, to compare contrasting views and to actively integrate course content with earlier personal experience

Learning outcome 3

3: Apply different methods for qualitative and quantitative analyses of soil organisms, biochemistry and major elemental cycles

4: Compare and discuss outcomes of different qualitative and quantitative analyses of soil organisms, biochemistry and major elemental cycles and how they relate to each other

Learning outcome 4

3: Analyze, evaluate and communicate soil biological and biogeochemical data

4: Demonstrate the ability to communicate and summarize various soil biological and biogeochemical data in a coherent manner.

Learning outcome 5

3: Discuss impacts of human practices and potential feedbacks between soils and biogeochemical cycles, with emphasis on land use and global change

4: Synthesize relevant hypotheses based on current societal/environmental issues concerning soil biology and biogeochemical cycles

5: Argue which new approaches could be used to solve societal/environmental issues concerning soil biology and biogeochemical cycles, and identify current knowledge gaps

--------------------------------------------------------------

Teaching activities related to each intended learning outcome

  • 7.5 ECTS - Approved written final examination of theoretical course content based on lectures and literature (ILO 1,2,5)
  • 3.0 ECTS - Approved participation in laboratory exercises, literature discussions, and excursions (ILO 3, 4)
  • 4.5 ECTS - Approved participation in project work including oral and written presentation (ILO 4, 5)

Participation is obligatory for all course elements indicated with a * in the schedule

1) Chapter 2 - The Soil Habitat
Författare: R.P. Voroney and R.J. Heck
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
2) Chapter 11 - The Global Carbon Cycle
Författare: William H. Schlesinger and Emily S. Bernhardt
ISBN: 978-0-12-385874-0
Kommentar: In: Biogeochemistry, 3rd Edition
3) Chapter 2 - Biotic Interactions in Soil as Drivers of Ecosystem Properties
Författare: Richard Bardgett and David Wardle
ISBN: 978-0-19-954688-6
Kommentar: In: ‘Aboveground-Belowground Linkages: Biotic Interactions, Ecosystem Processes, and Global Change. Copies will be provided during course Oxford Series in Ecology and Evolution. Available via Canvas-website
4) Chapter 3 – The Bacteria and Archea
Författare: Ken Killham and Jim I. Prosser
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
5) Chapter 4 – The Soil Fungi: Occurrence Phylogeny and Ecology
Författare: D. Lee Taylor and Robert L. Sinsabaugh
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
6) Chapter 5 - Soil Fauna: Occurrence, Biodiversity, and Roles in Ecosystem Function
Författare: David C. Coleman and Diana H. Wall
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
7) Chapter 6 - Molecular Approaches to Studying the Soil Biota
Författare: Janice E. Thies
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
8) Chapter 7 - Physiological and Biochemical Methods for Studying Soil Biota and Their Functions
Författare: Ellen Kandeler
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
9) Chapter 9 - The Metabolic Physiology of Soil Microorganisms
Författare: Alain F. Plante, Maddie M. Stone and William B. McGill
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Biology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
10) Chapter 10 - The Ecology of the Soil Biota and their Function
Författare: Sherri J. Morris and Christopher B. Blackwood
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
11) Chapter 11 - Plant-Soil Biota Interactions
Författare: R. Balestrini, E. Lumini, R. Borriello and V. Bianciotto
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
12) Chapter 12 - Carbon Cycling: The Dynamics and Formation of Organic Matter
Författare: William Horwath
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
13) Chapter 13 - Methods for Studying Soil Organic Matter: Nature, Dynamics, Spatial Accessibility, and Interactions with Minerals
Författare: Claire Chenu, Cornelia Rumpel and Johannes Lehmann
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
14) Chapter 14 - Nitrogen Transformations
Författare: G.P. Robertson and P.M. Groffman
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
15) Chapter 15 - Biological N Inputs
Författare: Peter J. Bottomley and David D. Myrold
ISBN: 978-0-12-415955-6
Kommentar: In: Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition
16) Chapter 12 - The Global Cycles of Nitrogen and Phosphorus
Författare: William H. Schlesinger and Emily S. Bernhardt
ISBN: 978-0-12-385874-0
Kommentar: In: Biogeochemistry, 3rd Edition
17) Chapter 13 - The Global Cycles of Sulfur and Mercury
Författare: W.H. Schlesinger and Emily S. Bernhardt
ISBN: 978-0-12-385874-0
Kommentar: In: Biogeochemistry, 3rd Edition

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Markvetenskap
Kurskod: BI1322 Anmälningskod: SLU-30159 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%