Ny sökning
BI1327

Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder

Welcome to BI1327 – Production and quality evaluation of forages

The overall aim of the course is to provide a general understanding of forage production through a synergy between arable and animal farming, in the perspective of sustainable development and sustainable use of natural resources.

The course consists of lectures and the following compulsory components: laboratory sessions, exercises, group discussions, seminars, study visits and a project work about scientific writing. The course deals with forage cultivation, harvesting methods and conservation of feed for ley and other roughages, maintenance and use of temporary grasslands and meadow, and use and management of semi-natural grasslands. The course also deals with methods for evaluating the nutritional quality of forage to be used for different categories of animals.

Course segments on production of forage will be in common with students from animal science in the course HV0166 – Feed science and forage production. These courses are 15 credits (100 %) each on advanced level and are given March 24–June 3.

Please find information of a mandatory course book by Frame & Laidlaw that have to be available at the start of the course. The book is available on-line, e.g. on https://www.adlibris.com/se/e-bok/improved-grassland-management-9781847977274 . There will also be some books in the Ultuna library, both e-books and printed versions. I recommend you to fix this book as soon as possible. In addition, there will be more literature available on Canvas later on. A detailed schedule will be available 4 weeks prior to course start.

If you have any further questions, please contact the course leader.

Nilla Nilsdotter-Linde

nilla.nilsdotter-linde@slu.se, 070-662 74 05

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för BI1327

Läsåret 2021/2022

Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder (BI1327-M4146) 2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder (BI1327-40126) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder (BI1327-M4126) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder (BI1327-40090) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder (BI1327-40133) 2019-03-26 - 2019-06-09

BI1327 Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder, 15,0 Hp

Production and quality evaluation of forages

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Sluttentamen 7,50 1002
Vetenskaplig uppsats 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundläggande nivå och Engelska 6
• hp varav 60 hp inom något av följande ämnen: biologi, husdjursvetenskap eller lantbruksvetenskap.

Mål

Kursens övergripande syfte är att få insikt i vallproduktionens helhet genom en samverkan mellan växtodlings- och husdjursvetenskap i perspektivet av hållbar utveckling och hållbart utnyttjande av naturresurserna.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva förutsättningarna för en uthållig produktion av grovfoder på åker, äng och hagmark, samt grovfoderproduktionens betydelse för lantbruket,
• föreslå relevanta processtekniker, skörde- och lagringsmetoder samt kunna värdera dess påverkan på fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet,
• föreslå och beskriva relevanta analyser för att bestämma fodrets näringsmässiga innehåll och värde,
• ge konkret vägledning i frågor som rör grovfoderodling och foderutnyttjande samt utnyttjande av naturbeten från produktions- och naturvårdssynpunkt,
• analysera hur olika odlingsfaktorer påverkar mängd och näringskvalitet hos grovfodret med hänsyn till användningen som foder till olika djurslag samt annan användning samt
• diskutera och värdera forskningsresultat inom området.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar samt flera obligatoriska moment: laborationer, övningsuppgifter, seminarium, exkursioner och ett projektarbete.
Kursen behandlar odlingsmetodik, skördetekniker och foderkonservering för slåttervall och andra grovfodergrödor, skötsel och utnyttjande av bete på åker och äng samt utnyttjande och vård av hagmarker. Metoder för att värdera grovfodrets näringsmässiga kvalitet för att användas till olika djurkategorier behandlas också.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-För godkänd kurs krävs godkända flervalstester och skriftlig sluttentamen samt godkänd redovisning av enskilt projektarbete och övningsuppgifter.

-Godkänt deltagande i obligatoriska moment i form av övningar, seminarium, laborationer, projektarbete och exkursioner krävs för godkännande av kursen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: BI1257
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Improved Grassland Management
Författare: John Frame & Scott Laidlaw
ISBN: 978-1-8479-7261-3
Kommentar: Mandatory course book Improved Grassland Management – New edition. (2011). Frame, J., Laidlaw, S. 978-1-8479-7261-3 The Crowood Press, Whiltshire, UK. In addition, selected scientific papers and handouts will be used in the course. You need to have this book available already when the course starts. The book is available on-line, e.g. on https://www.adlibris.com/se/e-bok/improved-grassland-management-9781847977274 . There will also be some books in the Ultuna library, both e-books and printed versions. I recommend you to fix this book as soon as possible.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1327 Anmälningskod: SLU-40146 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtproduktionsekologi Studietakt: 100%