Ny sökning
BI1328

Agrara odlingssystem

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för BI1328

Läsåret 2019/2020

Agrara odlingssystem (BI1328-20160), Uppsala 2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Agrara odlingssystem (BI1328-20160), Uppsala 2018-12-07 - 2019-01-20

BI1328 Agrara odlingssystem, 7,5 Hp

Agricultural cropping systems

Kursplan fastställd

2017-12-05

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

-Kunskaper motsvarande 120 hp varav 75 hp biologi och 7,5 hp lantbruksvetenskap.
-Kunskaper motsvarande engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och ökad förståelse för ursprung, funktion och vad som bestämmer utformningen av nuvarande växtodlingssystem i ett globalt perspektiv.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-beskriva och värdera principer för olika typer av odlingssystem och diskutera vilka krav som behöver ställas på morgondagens odlings- och jordbrukssystem, t.ex. målkonflikter och anpassning till ett förändrat klimat.
-diskutera faktorer och samspel som påverkar nuvarande och framtida odlingssystems struktur och funktion.
-beskriva odlingssystem i ett historiskt och geografiskt perspektiv.
-diskutera olika typer av odlings- och jordbrukssystems inpassning i livsmedelssystemet med ett globalt perspektiv.
-beskriva och använda olika metoder att värdera odlingssystem.
-Föreslå förbättringar av odlingssystem under givna biofysiska förutsättningar

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om faktorer och samspel som påverkar växtodlingssystems utformning och funktioner i tid och rum. Odlingssystemen diskuteras i ett globalt perspektiv, men med speciella referenser till svenskt jordbruk. Odlingssystemens multi-funktionalitet och konflikter mellan olika mål och funktioner diskuteras, speciellt i relation till framtidens förväntade krav och utmaningar. Fallstudier används som metod för att täcka ett brett spektrum av agroekologiska zoner. I kursen ingår studier av metoder att utvärdera växtodlingssystem och diskussion om inpassning av odlingssystem i olika socio-ekologiska system. Kursen delas in i teman som introduceras med föreläsningar följda av övningar och seminarier. Studenterna ska dessutom genomföra ett projekt gruppvis. De väljer själva ett ämne för projektet och presenterar resultaten muntligt och skriftligt.

Obligatoriska moment förekommer inom övningar, studiebesök, grupparbeten och redovisningar

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen. Godkända muntliga redovisningar av grupparbeten. Godkänd skriftlig rapport av projektarbete. Aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive att ge opposition till andra studenters presentationer av projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Ecology – the science of agriculture in the 21st century
Författare: Weiner, J.
Kommentar: Reading assignment 1: Introduction to Crop Production Systems
2) Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence
Författare: Pretty, J.
Kommentar: Reading assignment 1: Introduction to Crop Production Systems
3) Applying plant ecological knowledge to increase agricultural sustainability
Författare: Weiner, J.
Kommentar: Reading assignment 1: Introduction to Crop Production Systems
4) Mixing plant species in cropping systems: Concepts, tools and models: A review
Författare: Malézieux, E. et al.
Kommentar: Reading assignment 2: Cropping systems in transition
5) Break crops and rotations for wheat
Författare: Angus J. F., Kirkegaard J. A., Hunt J. R., Ryan M. H., Ohlander L., Peoples M. B.
Kommentar: Reading assignment 2: Cropping systems in transition
6) Beyond conservation agriculture
Författare: Giller, K. E., Andersson, J. A., Corbeels, M., Kirkegaard, J., Mortensen, D., Erenstein, O., & Vanlauwe, B.
Kommentar: Reading assignment 2: Cropping systems in transition
7) Productivity limits and potentials of the principles of conservation agriculture
Författare: Pittelkow, C. M., Liang, X., Linquist, B. A., Van Groenigen, K. J., Lee, J., Lundy, M. E., ... & Van Kessel, C.
Kommentar: Reading assignment 2: Cropping systems in transition
10) The climate-smart village approach: framework of an integrative strategy for scaling up adaptation options in agriculture
Författare: Aggarwall et al.
Kommentar: Reading assignment 3: Climate Smart Agriculture
11) The overlooked spatial dimension of climate-smart agriculture
Författare: Prestele, R.
Kommentar: Reading assignment 3: Climate Smart Agriculture
12) Scaling up agricultural interventions: case studies of climate-smart agriculture
Författare: Westermann et al.
Kommentar: Reading assignment 3: Climate Smart Agriculture
13) Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems
Författare: Altieri, M.A.
Kommentar: Reading assignment 4: Agricultural systems in the tropics
14) Achieving the Global Goals through agroforestry
Författare: groforestry Network, Agroforestry Sverige, Focali, NIRAS, SIANI, SLU Global, SwedBio & Vi-skogen
Kommentar: Reading assignment 5: Agroforestry practices
15) Advances in European agroforestry: results from the AGFORWARD project
Författare: Burgess, P.J., Rosati, A.
Kommentar: Reading assignment 5: Agroforestry practices
16) Which agroforestry options give the greatest soil and above ground carbon benefits in different world regions
Författare: Feliciano, D., Ledo, A., Hillier, J., & Nayak, D. R.
Kommentar: Reading assignment 5: Agroforestry practices
17) Agroforestry delivers a win-win solution for ecosystem services in sub-Saharan Africa. A meta-analysis
Författare: Kuyah, S., Whitney, C.W., Jonsson, M. et al.
Kommentar: Reading assignment 5: Agroforestry practices
18) Environmental life cycle assessment of cereal and bread production in Norway
Författare: Korsaeth, A. et al.
Kommentar: Reading assignment 6: Assessment of Crop Production
19) MASC, a qualitative multi-attribute decision model for ex ante assessment of the sustainability of cropping systems
Författare: Sadok, W., Angevin, F., Bergez, J. et al.
Kommentar: Reading assignment 6: Assessment of Crop Production
20) The future of food and agriculture: Alternative pathways to 2050
Författare: FAO
Kommentar: Reading assignment 7: Global and Future Perspectives of Land Use, Fossil and Biofuels and Agricultural Production
21) Solutions for a cultivated planet
Författare: Foley, J., Ramankutty, N., Brauman, K. et al.
Kommentar: Reading assignment 7: Global and Future Perspectives of Land Use, Fossil and Biofuels and Agricultural Production
22) OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027
Författare: OECD/FAO
Kommentar: Reading assignment 7: Global and Future Perspectives of Land Use, Fossil and Biofuels and Agricultural Production
23) The water-land-food nexus of first-generation biofuels
Författare: Rulli, M., Bellomi, D., Cazzoli, A. et al.
Kommentar: Reading assignment 7: Global and Future Perspectives of Land Use, Fossil and Biofuels and Agricultural Production

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå Kurskod: BI1328 Anmälningskod: SLU-20160 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Studietakt: 100%