Ny sökning
BI1336

Botanik och växtkännedom

Andra kursvärderingar för BI1336

Läsåret 2021/2022

Botanik och växtkännedom (BI1336-10272) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Botanik och växtkännedom (BI1336-10188) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Botanik och växtkännedom (BI1336-10097) 2019-09-02 - 2019-10-31

BI1336 Botanik och växtkännedom, 15,0 Hp

Botany and Plant Knowledge

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Botanik 5,00 1002
Växtkännedom 3,00 1003
Ståndortskännedom 3,00 1004
Växtfysiologi 4,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Naturkunskap 2.

Mål

Kursens syfte är att få förståelse för och skaffa sig ett ordförråd kring växters uppbyggnad, lära sig att kommunicera om växter, få en överblick över växters variation och vad de kan användas till, samt få en förståelse för växternas relation till växtplatsen. Kursen ger också grundläggande kunskaper i växtfysiologi och hur växten påverkas av sin omgivning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva växternas grundläggande morfologiska och anatomiska uppbyggnad samt växtdelarnas funktion
- identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av odlade växter samt de, för hortikulturen, viktigaste växtfamiljerna
- redogöra för grunderna i växternas systematik samt tillämpa de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur
- översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp.
- redogöra för viktiga faktorer och processer som påverkar växter i hortikulturella och naturliga miljöer samt hur dessa ligger till grund för växtval eller modifieringar av växtplatsen.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskap om växten och växtplatsen. Delar som systematisk botanik och nomenklatur, morfologi, anatomi, växtfysiologi, växtkännedom, samt grundläggande ståndortskunskap ingår i kursen. Växtfysiologin behandlar växtens inre uppbyggnad, vatten- och näringsupptagning, fotosyntes och organiska ämnen, tillväxtfaktorer samt tillväxt från frö till planta.

Kursen består av föreläsningar (både webbaserade och live), demonstrationer (på sal och i fält), lärarledda övningar och exkursioner. I kursen ingår också självstudier där det finns tid för inläsning av kurslitteratur och bearbetning av kursinnehåll. Moment med obligatorisk närvaro, som t ex övningar och exkursioner, framgår av aktuellt schema.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga tentamina samt redovisning av inlämningsuppgift. För godkänd kurs krävs godkända tentamina och inlämningsuppgifter, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på år 1 i programmet Trädgårdsingenjör: design. Vissa kursmoment samläses med studenter i andra program.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1311
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1336 Anmälningskod: SLU-10001 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%