Ny sökning
BI1339

Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping

The course BI1339 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping has been cancelled autumn semester 2021, but we plan to give the course again in the autumn semester 2022.

The practical parts of the course are due to current covid-19 guidelines difficult to carry out in such a way that the course objectives can be met. In addition there are only a few applicants. Decision has therefore been made to cancel the course.

Kursvärderingen är avslutad

BI1339-10097 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1339

BI1339 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping, 15,0 Hp

Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 7,50 1002
Skriftlig tentamen 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, inklusive
90 hp biologi eller
30 hp biologi + 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller
30 hp biologi + 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller
30 hp biologi + 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi
samt
Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge en fördjupande genomgång av de grundläggande metoderna för mätning och bedömning av tillväxt och fysiologi hos växter, tillämpning av en del av dessa metoder i ett praktiskt projekt, och en översikt över kvantitativa metoder för att mäta strukturella och funktionella växtegenskaper (s.k. fenotypning) i moderna fenotypningsanläggningar.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för de grundläggande metoderna för mätning och bedömning av tillväxt hos växter
- självständigt genomföra enkla metoder för tillväxtanalys hos växter
- självständigt planera, genomföra och bedöma vetenskapliga experiment med fokus på tillväxt hos växter i förhållande till den omgivande miljön (växt-miljö och växt-växt samspel)
- redogöra för de grundläggande principerna för tillväxtmodellering hos växter
- värdera olika kvantitativa metoder för att mäta strukturella och funktionella växtegenskaper i moderna fenotypningsanläggningar

Innehåll

•Föreläsningar
Seminarier (obligatoriskt)
Projektarbete (obligatoriskt)
Övningsuppgifter (obligatoriskt)
Självstudier
Examination och utvärdering
•Kursen behandlar de grundläggande metoderna för mätning och bedömning av tillväxt och fysiologi hos växter i förhållande till den omgivande miljön (växt-miljö och växt-växt samspel), tränar studenternas förmåga att tillämpa en del av dessa metoder i ett praktiskt projekt, förmedlar en grundläggande förståelse för tillväxtmodeller för växter, och ger en översikt över automatiserade metoder för att snabbt kunna mäta strukturella och funktionella växtegenskaper (s.k. fenotypning) i moderna fenotypningsanläggningar.
Ämnesområden som behandlas är:
- Tillväxtanalys och funktionell fysiologi hos jordbruks- och skogsväxter
- Samspel växt-miljö och växt-växt
- Försöksupplägg och grundläggande statistik för analys av vetenskapliga resultat
- Tillväxtmodellering hos växter
- Moderna fenotypningsmetoder för växter, dvs. tekniska lösningar för att snabbt och automatiserat kunna kvantifiera strukturella och funktionella växtegenskaper hos ett stort antal växtindivider.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga eller muntliga prov, aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och övningar, muntlig och skriftlig rapportering av projektarbetet.

Kursen innehåller obligatoriska moment (seminarier, övningar, projektarbete)
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges i det fakultetsgemensamma mastersprogrammet i Växtbiologi för hållbar produktion.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

SLU BI1339 – Grading criteria 2021

Grading scale: 5: Pass with Distinction; 4: Pass with Credit; 3: Pass; U: Fail

Half of the course consists of lectures/seminars/exercises and half of the course is project work(s). The first part is mostly linked to the intended learning outcomes (ILOs) 1-3 (see below) and is examined through a written or oral exam. The project components are mostly linked to ILOs 4-5 (see below) and examined through an assessment of the student's work, written group project report(s), and oral group project presentation(s).

To pass the course, the grades of the exam and the project work(s) need to be either equal or greater than 3 (i.e., both parts of the course need to be passed). The final grade is the rounded value of the mean of the grades for the exam and the project work.

Participation in the compulsory activities (including the seminars) is required to pass the course (for grade 3). If a student is absent, the student should get in contact with the teacher responsible for the missed part to discuss a make-up task. This task should be carried out independently and handed in as a written report in order to achieve a pass, in agreement with the teacher responsible for that part.

Grading criteria for the written or oral exam

The written or oral exam will examine the student's knowledge of the topics covered during the course lectures and seminars, thus testing primarily whether the student has met the following three ILOs (listed on the course syllabus):

1) describe the basic methods for measuring and assessing the growth of plants

2) describe the basic principles of growth modelling of plants

3) evaluate different quantitative methods for measuring structural and functional plant properties

in modern phenotyping facilities.

The final grade of the written or oral exam will be determined as follows:

Grade 5: Achievement of at least 85 % of the maximum score of the whole exam.

Grade 4: Achievement of at least 70 % of the maximum score of the whole exam.

Grade 3: Achievement of at least 55 % of the maximum score of the whole exam.

Grading criteria for the project work(s)

The assessment of the project work(s) primarily aims at determining whether the student has met the following ILOs (listed on the course syllabus):

4) independently implement simple methods for plant growth analysis

5) independently plan, implement and assess scientific experiments focusing on the growth of plants

in relation to the surrounding environment (plant – environment and plant – plant interaction).

The following weights will be used to evaluate the different aspects of the project work(s): the student's work during the course (30%), the final written report(s) (50%) and the oral presentation(s) together with the mini-documentary produced during the project work(s) (20%).

Percentages refer to the grading of the project work(s) only. If more than one project work is included in the course, the grades of all separate project works need to be either equal or greater than 3 (i.e., all project works that are part of the course need to be passed), and the grades for the separate project works will be weighted according to their approximate proportions (i.e., a shorter project work will contribute less to the final project grade than a larger project work). The final project work(s) grade is then averaged with the written exam grade, as specified above.

Evaluation of the student's work in the project(s) (30%)

The student's work will be assessed based on the student's participation in the discussion on the experimental work, independence regarding data analysis and report writing.

Grade 5: The student leads the discussion regarding the experimental work and actively participates in the work. The student independently performs the data analyses and writes the report.

Grade 4: The student actively participates in the discussion regarding the experimental work and actively participates in the work. The student actively discuss data analyses and writes the report with minimal support from the tutor.

Grade 3: The student participates in the discussion regarding the experimental work and actively participates in the experimental work. The student performs data analyses and writes the report with support from the tutor.

Evaluation of the written project report(s) (50%)

The project written report(s) will be graded to assess the student's ability to explain the connection between the project work and the state of the art (building on literature review, course lectures and seminars), to present the experiment and its design (what was done), as well as the demonstrated analytical understanding and reflections (why/how it was done) and writing quality (form and language).

Grade 5: Demonstrate advanced understanding of the subject through application in project work and thorough review of relevant scientific literature. Provide original, significant and correct analysis of data with respect to the main hypotheses of the project work. Provide insightful and thorough discussion of the results of project work. Use existing scientific literature to place project results in the context of current published theory. Good use of figures and graphics combined with concise text in proper scientific tone without errors in grammar or spelling. Appropriate referencing to existing literature.

Grade 4: Demonstrate adequate understanding of the connections between the state of the art and the application in project work, with a review of relevant scientific literature. Provide correct and significant analysis of data with respect to the main hypothesis of the project work. Provide discussion of the results of project work. Use existing scientific literature to place project results in the context of previously published theory. Good use of figures and graphics combined with concise text in proper scientific tone. Appropriate referencing to existing literature.

Grade 3: Demonstrate a limited understanding of the connections between the state of the art and the application in project work, with a limited review of relevant scientific literature. Provide correct analysis of data with respect to the main hypothesis of the project work. Discussion of the results of project work with minimal referencing to existing literature. Use correctly figures and graphics combined with concise text.

Evaluation of oral presentation(s) and mini-documentary of the project work(s) (20%)

The oral presentation(s) and mini-documentary will be assessed for clarity of the presentation(s) and visuals.

Grade 5: Presents clearly, in a well-structured way, and in a scientifically appropriate tone the project hypotheses, methods, main results, and their implications. Excellent management of time. Responds to questions from the audience.

Grade 4: Presents clearly and in a well-structured way the project hypotheses, methods, main results, and their implications. Good management of time

Grade 3: Presents the project hypotheses, methods and main results.

1) Plant Physiological Ecology
Författare: Lambers H, Chapin FS III, Pons TL (2008)
Kommentar: Main course literature. Reference will be made to specific chapters by the teachers responsible for each teaching unit, through the course Canvas page.
2) Practical Statistics for Field Biology, 2nd edition
Författare: Fowler J, Cohen L, Jarvis P (1998)
Kommentar: Main reading in the (project) tools, “Basic Statistics” section. This book is available at the SLU Library (8 copies).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1339 Anmälningskod: SLU-10097 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtproduktionsekologi Studietakt: 100%