Ny sökning
BI1339

Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping

BI1339 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping, 15,0 Hp

Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 7,50 1002
Skriftlig tentamen 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, inklusive
90 hp biologi eller
30 hp biologi + 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller
30 hp biologi + 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller
30 hp biologi + 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi
samt
Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge en fördjupande genomgång av de grundläggande metoderna för mätning och bedömning av tillväxt och fysiologi hos växter, tillämpning av en del av dessa metoder i ett praktiskt projekt, och en översikt över kvantitativa metoder för att mäta strukturella och funktionella växtegenskaper (s.k. fenotypning) i moderna fenotypningsanläggningar.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för de grundläggande metoderna för mätning och bedömning av tillväxt hos växter
- självständigt genomföra enkla metoder för tillväxtanalys hos växter
- självständigt planera, genomföra och bedöma vetenskapliga experiment med fokus på tillväxt hos växter i förhållande till den omgivande miljön (växt-miljö och växt-växt samspel)
- redogöra för de grundläggande principerna för tillväxtmodellering hos växter
- värdera olika kvantitativa metoder för att mäta strukturella och funktionella växtegenskaper i moderna fenotypningsanläggningar

Innehåll

•Föreläsningar
Seminarier (obligatoriskt)
Projektarbete (obligatoriskt)
Övningsuppgifter (obligatoriskt)
Självstudier
Examination och utvärdering
•Kursen behandlar de grundläggande metoderna för mätning och bedömning av tillväxt och fysiologi hos växter i förhållande till den omgivande miljön (växt-miljö och växt-växt samspel), tränar studenternas förmåga att tillämpa en del av dessa metoder i ett praktiskt projekt, förmedlar en grundläggande förståelse för tillväxtmodeller för växter, och ger en översikt över automatiserade metoder för att snabbt kunna mäta strukturella och funktionella växtegenskaper (s.k. fenotypning) i moderna fenotypningsanläggningar.
Ämnesområden som behandlas är:
- Tillväxtanalys och funktionell fysiologi hos jordbruks- och skogsväxter
- Samspel växt-miljö och växt-växt
- Försöksupplägg och grundläggande statistik för analys av vetenskapliga resultat
- Tillväxtmodellering hos växter
- Moderna fenotypningsmetoder för växter, dvs. tekniska lösningar för att snabbt och automatiserat kunna kvantifiera strukturella och funktionella växtegenskaper hos ett stort antal växtindivider.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga eller muntliga prov, aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och övningar, muntlig och skriftlig rapportering av projektarbetet.

Kursen innehåller obligatoriska moment (seminarier, övningar, projektarbete)
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges i det fakultetsgemensamma mastersprogrammet i Växtbiologi för hållbar produktion.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1339 Anmälningskod: SLU-10352 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtproduktionsekologi Studietakt: 100%