Ny sökning
BI1340

Ekologi för fiskevård

Är du intresserad av ekologi och hållbar förvaltning av fiskar och deras livsmiljöer? Då är kursen Ekologi för fiskevård en kurs för dig. Du kommer att tillämpa din nya kunskap om fiskekologi i pågående fiskevårdsprojekt och få praktisk träning i hur fiskpopulationer övervakas.

Kursen ger dig kunskap och träning i fiskekologi och dess tillämpningar i akvatisk resursvård. Den ger dig färdigheter som behövs för att arbeta med nationella och internationella förvaltningsfrågor. Den passar dig som är intresserad av fisk, marinbiologi och limnologi (sötvattensbiologi) och som vill arbeta inom sådana områden med hållbar förvaltning.

Kursen innefattar föreläsningar av forskare som specialiserat sig på deras ämnen, föreläsningar som täcker många aspekter av fiskekologi, liksom aspekter på strategier och lagstiftning med fiskevård som mål. Under kursen kommer du att göra ett projektarbete där du och dina kurskamrater tar er an ett verkligt fall i samarbete med aktörer i fiskevårdsprojekt. Du kommer också att delta i exkursioner och få praktisk träning i olika typer av provfiskemetoder och i hur ekologisk kunskap och information effektivt kommuniceras inom förvaltningen av fiskresurser.

Andra kursvärderingar för BI1340

Läsåret 2021/2022

Ekologi för fiskevård (BI1340-10191) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Ekologi för fiskevård (BI1340-M1191) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Ekologi för fiskevård (BI1340-10226) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Ekologi för fiskevård (BI1340-10078) 2019-09-02 - 2019-10-31

BI1340 Ekologi för fiskevård, 15,0 Hp

Ecology for Fish Management and Conservation

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp varav 60 hp inom naturvetenskap eller teknologi, samt minst 20 hp biologi varav 7,5 hp ekologi. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Kursen ska ge kunskaper i fiskekologi och i förvaltningen av naturliga resurser som påverkar fiskpopulationer i sötvatten, brackvatten och marina miljöer. Kursen ska ge fördjupad kompetens för arbete med vatten- och fiskförvaltningsfrågor såväl nationellt som internationellt.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Redogöra för centrala ekologiska begrepp och ekologisk teori samt regelverk och miljömål som är relevanta för fiskevård
2. Identifiera och tillämpa relevant ekologisk kunskap på aktuella frågeställningar inom fiskevård
3. Kritiskt utvärdera fiskevårdsplaner eller åtgärder ur ett ekologiskt perspektiv
4. Sammanfatta och kommunicera relevant kunskap om fiskevårdsåtgärder för fiskevårdsintressenter

Innehåll

Under kursen genomförs ett större projektarbete (obligatoriskt) inom fiskevård eller fiskförvaltning. Målsättningen är att studenterna i grupper ska arbeta med verkliga fall i samverkan med aktörer i fiskevårdsprojekt. Gruppernas uppgift är att formulera problemställningar, leta fram den ekologiska kunskapen som behövs för att hantera fiskevårdsproblemet, samt presentera kunskap och eventuellt alternativa åtgärdsprogram för fiskevårdsintressenter. I seminarier redogör studenterna för ekologisk kunskap från vetenskaplig litteratur och hur denna kunskap relaterar till fallstudiernas fiskevårdsproblem.
I fördjupningsföreläsningar behandlas fiskekologiska aspekter (bland annat fiskars livscykel, rumsliga ekologi, migration, och populationsgenetik) som sedan används, i relevant urval, i projektarbetet.
Kursen kommer även att beröra aktuellt europeiskt och nationellt regelverk med avseende på natur och miljö (t.ex. vattendirektivet, habitatdirektivet, marina direktivet), Sveriges miljömål, globala fiskefrågor samt nyttjandeaspekter (t.ex. sportfiske, den europeiska gemensamma fiskeripolitiken) som både sätter ramar och är drivkrafter för många fiskevårdsinsatser.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska seminarier.
Examination sker genom skriftlig redovisning av fallstudier i grupp, framställning av poster, muntlig redovisning av fallstudie. Betyg 4 och 5 examineras utifrån individuell skriftlig redovisning och individuell muntlig redovisning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Fältbesök till aktuella fiskevårdsprojekt ingår och görs i form av dagsresor från Ultuna.
Kursens innehåll överlappar till viss del kursen Principles of Fisheries Science, 15 credits.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för akvatiska resurser

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Sustainable Food Systems – Master´s Programme Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1340 Anmälningskod: SLU-10089 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för akvatiska resurser Studietakt: 100%