Ny sökning
BI1340

Ekologi för fiskevård

Är du intresserad av ekologi och hållbar förvaltning av fiskar och deras livsmiljöer? Då är kursen Ekologi för fiskevård en kurs för dig. Du kommer att tillämpa din nya kunskap om fiskekologi i pågående fiskevårdsprojekt och få praktisk träning i hur fiskpopulationer övervakas.Kursen ger dig kunskap och träning i fiskekologi och dess tillämpningar i akvatisk resursvård. Den ger dig färdigheter som behövs för att arbeta med nationella och internationella förvaltningsfrågor. Den passar dig som är intresserad av fisk, marinbiologi och limnologi (sötvattensbiologi) och som vill arbeta inom sådana områden med hållbar förvaltning.Kursen innefattar föreläsningar av forskare som specialiserat sig på deras ämnen, föreläsningar som täcker många aspekter av fiskekologi, liksom aspekter på strategier och lagstiftning med fiskevård som mål. Under kursen kommer du att göra ett projektarbete där du och dina kurskamrater tar er an ett verkligt fall i samarbete med aktörer i fiskevårdsprojekt. Du kommer också att delta i exkursioner och få praktisk träning i olika typer av provfiskemetoder och i hur ekologisk kunskap och information effektivt kommuniceras inom förvaltningen av fiskresurser.

Information från kursledaren

Welcome to Ecology for Fish Management and Conservation!
We will meet 29 August 10:15 in room "prima", located in Ultunabiblioteket. See schedule for more info. Please contact course leader Magnus Huss (magnus.huss@slu.se) if you have any questions about the course. Course literature (no book, but scientific papers) for each lecture will be found on the learning platform Canvas: https://student.slu.se/en/studies/educational-systems/canvas-learning-platform/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1340

Läsåret 2022/2023

Ekologi för fiskevård (BI1340-M1089)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Ekologi för fiskevård (BI1340-10191)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Ekologi för fiskevård (BI1340-M1191)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Ekologi för fiskevård (BI1340-10226)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Ekologi för fiskevård (BI1340-10078)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

BI1340 Ekologi för fiskevård, 15,0 Hp

Ecology for Fish Management and Conservation

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp varav 60 hp inom naturvetenskap eller teknologi, samt minst 20 hp biologi varav 7,5 hp ekologi. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Kursen ska ge kunskaper i fiskekologi och i förvaltningen av naturliga resurser som påverkar fiskpopulationer i sötvatten, brackvatten och marina miljöer. Kursen ska ge fördjupad kompetens för arbete med vatten- och fiskförvaltningsfrågor såväl nationellt som internationellt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. Redogöra för centrala ekologiska begrepp och ekologisk teori samt regelverk och miljömål som är relevanta för fiskevård

2. Identifiera och tillämpa relevant ekologisk kunskap på aktuella frågeställningar inom fiskevård

3. Kritiskt utvärdera fiskevårdsplaner eller åtgärder ur ett ekologiskt perspektiv

4. Sammanfatta och kommunicera relevant kunskap om fiskevårdsåtgärder för fiskevårdsintressenter

Innehåll

Under kursen genomförs ett större projektarbete (obligatoriskt) inom fiskevård eller fiskförvaltning. Målsättningen är att studenterna i grupper ska arbeta med verkliga fall i samverkan med aktörer i fiskevårdsprojekt. Gruppernas uppgift är att formulera problemställningar, leta fram den ekologiska kunskapen som behövs för att hantera fiskevårdsproblemet, samt presentera kunskap och eventuellt alternativa åtgärdsprogram för fiskevårdsintressenter. I seminarier redogör studenterna för ekologisk kunskap från vetenskaplig litteratur och hur denna kunskap relaterar till fallstudiernas fiskevårdsproblem.

I fördjupningsföreläsningar behandlas fiskekologiska aspekter (bland annat fiskars livscykel, rumsliga ekologi, migration, och populationsgenetik) som sedan används, i relevant urval, i projektarbetet.

Kursen kommer även att beröra aktuellt europeiskt och nationellt regelverk med avseende på natur och miljö (t.ex. vattendirektivet, habitatdirektivet, marina direktivet), Sveriges miljömål, globala fiskefrågor samt nyttjandeaspekter (t.ex. sportfiske, den europeiska gemensamma fiskeripolitiken) som både sätter ramar och är drivkrafter för många fiskevårdsinsatser.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska seminarier.

Examination sker genom skriftlig redovisning av fallstudier i grupp, framställning av poster, muntlig redovisning av fallstudie. Betyg 4 och 5 examineras utifrån individuell skriftlig redovisning och individuell muntlig redovisning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Fältbesök till aktuella fiskevårdsprojekt ingår och görs i form av dagsresor från Ultuna.

Kursens innehåll överlappar till viss del kursen Principles of Fisheries Science, 15 credits.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för akvatiska resurser

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Marking scale: 5: Pass with Distinction, 4: Pass with Credit, 3: Pass, U: Fail

Objective: The course aims at training students in fish ecology and its applications in aquatic resource management and conservation of fish populations in freshwater, coastal and marine environments. This course gives students skills for working with national and international water and fisheries management issues.

Learning outcomes: After completing the course, students should be able to:

1. Describe essential ecological terms and theory as well as legislation and management goals relevant for fish management and conservation

2. Identify and apply ecological knowledge to current real-life issues in fish management and conservation

3. Evaluate fish management and conservation plans or measures from a fish ecological perspective

4. Summarize and communicate relevant ecological knowledge on aquatic resource management to stakeholders and fish management and conservation organizations

Learning outcome

Grade 3

Grade 4

Grade 5

1

Describe essential ecological terms and theory, as well as legislation and management goals, relevant for fish management and conservation

…discuss how ecological terms and theory relate to different types of fish management and conservation measures

(grade 5 not possible for this learning outcome)

2

Identify and apply ecological knowledge to real-life issues in fish management and conservation

…discuss and evaluate the effects of management measures from an ecological perspective

..use ecological knowledge to evaluate and compare the effects of alternative mangement measures

3

Evaluate fish management and conservation plans or measures from a fish ecological perspective

…evaluate and compare fish management and conservation measures based on their expected ecological effects in an applied case

…suggest and motivate fish management and conservation measures based on their expected ecological effects in an applied case

4

Summarize and communicate, in text, orally and with a poster, ecological knowledge on aquatic resource management to stakeholders and organizations

(grade 4 not possible for this learning outcome)

(grade 5 not possible for this learning outcome)

Requirements for examination:

Module 1. Active participation in seminars and excursions. Active participation includes: -preparation of course literature before seminar -active contribution to discussions and other learning-teaching activities during the seminars -presentation of progress of case study -giving feedback on other case studies

You are expected to attend all exercises and excursions. Exercises you missed shall be replaced by supplementary assignments which will be assessed depending on the character of the exercise and roughly resembles the time and work load of the exercise.

Module 2. Completed and approved oral and written presentation of project work. Grading is based on a written report about the case study (groupwise), compilation of a poster, as well as oral presentation of the case study.

The group report on the case study consists of a text of 10 to 12 pages (max 15) that includes a description of the case, the management question(s) and the ecological questions, the approach decided in the group to identify and analyse ecological information, discussion and suggestions for management, literature/reference list. The report shall be written as a scientific report.

The group poster presentation includes a real poster illustrating a relevant ecological issue related to the case study. The poster should be used to inform the general public about an ecological aspect that the case study representatives like to inform about. Poster presentations include a motivation why this specific ecological aspect was selected, what scientific work the students have carried out underlying the information presented, as well as an explanation of which visual clues were used to illustrate the information for a wider public.

Module 3. Individual written assignment

The individual written assignment will be in the form of a take-home exam with essay questions based on the lectures.

Grading:

Module 1. Seminars, exercises and supplementary assignments: 3: Pass, U: Fail

Module 2. Case study Report and Poster presentation (group): 3: Pass, U: Fail

Module 3. Individual written assignment: 5: Pass with Distinction, 4: Pass with Credit, 3: Pass, U: Fail

Final grades are based on grades for Module 3, given Grade 3 for both Module 1 and Module 2.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1340 Anmälningskod: SLU-10089 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för akvatiska resurser Studietakt: 100%