Ny sökning
BI1341

Principer för fiskerivetenskap

Hur mycket fiske tål fiskbestånd och ekosystem för att fortsätta att producera och reproduceras på ett stabilt sätt?

Denna kurs har som mål att bygga djupare kunskap om principer för fiskerivetenskap från studier av fiskekologi till bedömning av akvatiska resurser och hur dessa länkar till vetenskapliga råd för hållbar förvaltning av fiske.

Kursen ger teoretisk förståelse och praktiska färdigheter i principer för fiskerivetenskap: från fiskekologi, populationsdynamik och beståndsanalyser till vetenskaplig rådgivning och fiskförvaltning. Om du är intresserad av fisk, fiske, marina ekosystem och limnologi och vill lära dig mer om hållbar användning och bevarande av naturresurser, samt vill ha en framtida karriär hos arbetsgivare som förvaltar akvatiska resurser på lokal eller regional skala – då är detta en kurs för dig.

Genom en kombination av föreläsningar, laborationer och fältarbete vid Institutionen för akvatiska resurser, individuellt arbete och grupparbete, ger kursen dig en primär och unik erfarenhet av lärande.

Andra kursvärderingar för BI1341

Läsåret 2021/2022

Principer för fiskerivetenskap (BI1341-20088) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Principer för fiskerivetenskap (BI1341-M2088) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Principer för fiskerivetenskap (BI1341-20129) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Principer för fiskerivetenskap (BI1341-20044) 2019-11-01 - 2020-01-19

BI1341 Principer för fiskerivetenskap, 15,0 Hp

Principles of Fisheries Science

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp varav 60 hp inom naturvetenskap eller teknologi, samt minst 20 hp biologi varav 7,5 hp ekologi. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Kursen ska ge kunskap i fiskerivetenskap och är uppbyggd utifrån den cykel som fiskeriförvaltningen består i, dvs från förvaltning av hållbart nyttjande till att identifiera kunskapsbehov, samt att koppla detta till råd och ekologisk utvärdering av förvaltningsåtgärder.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Beskriva de aspekter av fiskbiologi och fiskens livshistoriekaraktärer som är relevanta för fiskpopulationers dynamik
2. Förklara de främsta ekologiska följderna för fiskpopulationer av variabilitet i klimat och övrig miljö
3. Beskriva direkta och indirekta effekter av fiske på fiskpopulationer och exploaterade näringsvävar
4. Tillämpa och relatera de huvudsakliga faserna i bedömning och beståndsuppskattning av akvatiska resurser (dvs., datainsamling, analys och vetenskaplig rådgivning) i förvaltning av hållbart fiske)

Innehåll

Kursen har två primära syften: att lära ut fiskerivetenskap, allt från studier av fiskens livshistoriekaraktärer till fiskbeståndsskattning, samt att belysa hur dessa kopplar till vetenskaplig rådgivning för förvaltning av hållbart fiske. Kursen är uppdelad i sju moduler: i) introduktion till fiskeriförvaltningens processer, ii) biologiska enheter för fiskevård och -förvaltning, iii) fiskens livshistoriekaraktärer och insamling av biologiska data, iv) målinriktning, selektivitet och fiskebeteenden, v) ekosystemdynamik, biologisk mångfald och oceanografi, vi) metoder för beståndsskattning och rådgivning för förvaltning, samt vii) ekosystembaserad rådgivning för förvaltning av fiske och akvatiska ekosystem.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Slutfört och godkänt projektarbete samt kursuppgifter. Aktivt deltagande i minst 80% av det obligatoriska laborationsarbetet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursens innehåll överlappar till viss del kursen Ecology for Fish Management and Conservation, 15 credits.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för akvatiska resurser

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Sustainable Food Systems – Master´s Programme Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1341 Anmälningskod: SLU-20053 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för akvatiska resurser Studietakt: 100%