Ny sökning
BI1341

Principer för fiskerivetenskap

Hur mycket fiske tål fiskbestånd och ekosystem för att fortsätta att producera och reproduceras på ett stabilt sätt?Denna kurs har som mål att bygga djupare kunskap om principer för fiskerivetenskap från studier av fiskekologi till bedömning av akvatiska resurser och hur dessa länkar till vetenskapliga råd för hållbar förvaltning av fiske.Kursen ger teoretisk förståelse och praktiska färdigheter i principer för fiskerivetenskap: från fiskekologi, populationsdynamik och beståndsanalyser till vetenskaplig rådgivning och fiskförvaltning. Om du är intresserad av fisk, fiske, marina ekosystem och limnologi och vill lära dig mer om hållbar användning och bevarande av naturresurser, samt vill ha en framtida karriär hos arbetsgivare som förvaltar akvatiska resurser på lokal eller regional skala – då är detta en kurs för dig.Genom en kombination av föreläsningar, laborationer och fältarbete vid Institutionen för akvatiska resurser, individuellt arbete och grupparbete, ger kursen dig en primär och unik erfarenhet av lärande.

Information från kursledaren

Welcome to the course Principles of Fisheries Science
How much fishing can fish stocks and ecosystems take in order to still be productive, stable and reproducing? Learn how fish life history traits and fish stock assessment are linked to the scientific advice for the management of sustainable fisheries.

Get ready!
Get ready, the PFS course will start on 1 November. A schedule will be uploaded after the summer break, with dates of all the classes and field activities. Save the dates 13-18 Nov (TBC) for the field trip to our research station on the west coast (Lysekil).

Please, contact me and confirm your participation to the course as soon as possible, so I can invite you to the course web platform on Canvas where more info and details will be posted.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1341

Läsåret 2021/2022

Principer för fiskerivetenskap (BI1341-20088)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Principer för fiskerivetenskap (BI1341-M2088)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Principer för fiskerivetenskap (BI1341-20129)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Principer för fiskerivetenskap (BI1341-20044)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

BI1341 Principer för fiskerivetenskap, 15,0 Hp

Principles of Fisheries Science

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp varav 60 hp inom naturvetenskap eller teknologi, samt minst 20 hp biologi varav 7,5 hp ekologi. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Kursen ska ge kunskap i fiskerivetenskap och är uppbyggd utifrån den cykel som fiskeriförvaltningen består i, dvs från förvaltning av hållbart nyttjande till att identifiera kunskapsbehov, samt att koppla detta till råd och ekologisk utvärdering av förvaltningsåtgärder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. Beskriva de aspekter av fiskbiologi och fiskens livshistoriekaraktärer som är relevanta för fiskpopulationers dynamik

2. Förklara de främsta ekologiska följderna för fiskpopulationer av variabilitet i klimat och övrig miljö

3. Beskriva direkta och indirekta effekter av fiske på fiskpopulationer och exploaterade näringsvävar

4. Tillämpa och relatera de huvudsakliga faserna i bedömning och beståndsuppskattning av akvatiska resurser (dvs., datainsamling, analys och vetenskaplig rådgivning) i förvaltning av hållbart fiske)

Innehåll

Kursen har två primära syften: att lära ut fiskerivetenskap, allt från studier av fiskens livshistoriekaraktärer till fiskbeståndsskattning, samt att belysa hur dessa kopplar till vetenskaplig rådgivning för förvaltning av hållbart fiske. Kursen är uppdelad i sju moduler: i) introduktion till fiskeriförvaltningens processer, ii) biologiska enheter för fiskevård och -förvaltning, iii) fiskens livshistoriekaraktärer och insamling av biologiska data, iv) målinriktning, selektivitet och fiskebeteenden, v) ekosystemdynamik, biologisk mångfald och oceanografi, vi) metoder för beståndsskattning och rådgivning för förvaltning, samt vii) ekosystembaserad rådgivning för förvaltning av fiske och akvatiska ekosystem.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Slutfört och godkänt projektarbete samt kursuppgifter. Aktivt deltagande i minst 80% av det obligatoriska laborationsarbetet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursens innehåll överlappar till viss del kursen Ecology for Fish Management and Conservation, 15 credits.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för akvatiska resurser

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

A numerical mark 1-100 is given for each assignment, project and material evaluated according to the grading criteria illustarted below. Clarity, completeness, use of the scientific literature for support, examples and synthesis all point towards a high grade in both assignments 1-2 and project. Contribution to the final grade on the course will be calculated as follows:

Examination | Contribution
----------------------|-------------
- Assignment 1 | 25%
- Assignment 2 | 25%
- Seminar 1 | 10%
- Project | 40%

To pass the course you need of :

- assignments 1-2 and project completed and approved
- a mark of at least 50 on the project
- participation at one seminar and short written reflection on the outcomes
- Active participation in at least 80% of the compulsory laboratory work

The final grade (U, 3, 4 or 5) is calculated from the average mark(*) of all the examinations weighted by the percentages above using the criteria:

- 5 -- Greater than 85
- 4 -- 75 to 85
- 3 -- 60 to 74
- U -- Unsatisfactory, less than 60

(*) the final mark is floor rounded to identify the final grade

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1341 Anmälningskod: SLU-20053 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för akvatiska resurser Studietakt: 100%