Ny sökning
BI1342

Botanik

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1342-10154 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1342

Läsåret 2022/2023

Botanik (BI1342-10334)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2020/2021

Botanik (BI1342-10149)

2020-08-31 - 2020-09-29

Läsåret 2019/2020

Botanik (BI1342-10096)

2019-09-02 - 2019-10-01

Kursplan

BI1342 Botanik, 7,5 Hp

Botany

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Botanik 4,5 0102
Växtkännedom 3,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Naturkunskap 2.

Mål

Kursens syfte är att få förståelse för och skaffa sig ett ordförråd kring växters uppbyggnad, lära sig att kommunicera om växter, få en överblick över växters variation och vad de kan användas till, samt få en förståelse för växternas relation till växtplatsen.Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- beskriva växternas grundläggande morfologiska uppbyggnad och växtdelarnas funktion

- identifiera hortikulturella växter utifrån ett bassortiment samt de, för hortikulturen, viktigaste växtfamiljerna

- beskriva grunderna i växternas systematik samt tillämpa de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur

- redogöra för viktiga faktorer som påverkar växternas morfologi i hortikulturella och naturliga miljöer.

Innehåll

Kursen innehåller moment om botanisk nomenklatur, morfologi och växtkännedom. Här studeras:

- växtens utseende och hur utseendet kan variera mellan arter och inom arter

- växternas namn och funktionen med olika namn,

- hur vi känner igen (identifierar) olika växter och växtgrupper.Kursen består av föreläsningar (både webbaserade och live), demonstrationer (i sal och på fält) och övningar. I kursen ingår också självstudier där det finns tid för inläsning av kurslitteratur och bearbetning av kursinnehåll. En del av schemalagda övningar har obligatorisk närvaro, vilket är markerat i det aktuella schemat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga tentamina samt obligatoriska moment. För godkänd kurs krävs godkända tentamina och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges under första året i Trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogrammet. Vissa kursmoment inom botanik samläses med trädgårdsingenjör: design-kandidatprogrammet, landskapsingenjör- och landskapsarkitektprogrammet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Betygskriterier för BI1342 - 7,5 hp
Mål i kursplan Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - beskriva växternas grundläggande morfologiska uppbyggnad och växtdelarnas funktion
- identifiera hortikulturella växter utifrån ett bassortiment samt de, för hortikulturen, viktigaste växtfamiljerna
- beskriva grunderna i växternas systematik samt tillämpa de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur
- redogöra för viktiga faktorer som påverkar växternas morfologi i hortikulturella och naturliga miljöer.
Examination Nomenklatur och Växtekologi Tentamen Botanik
Betyg 5 Studenten kan: Visa på korrekt tillämpning av de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur genom genomförandet av quiz i Canvas samt redogöra för viktiga faktorer som påverkar växterna genom en godkänd inlämningsuppgift i växtekologi enligt anvisningar Mycket utförligt beskriva växters morfologi, med precision identifiera och i detalj beskriva de viktigaste växtfamiljerna, med hög precision identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter
Betyg 4 Studenten kan: Utförligt beskriva växters morfologi, med precision identifiera de viktigaste växtfamiljerna, med precision identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter
Betyg 3 Studenten kan: Översiktligt beskriva växters grundläggande morfologi, identifiera de viktigaste växtfamiljerna, identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter
Möjliga betyg G/U 5/4/3/U
Poäng 2,5 5

Litteraturlista

  1. Växternas morfologi Författare: Jonatan Leo Kommentar: Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Obligatorisk.
  2. Fröväxternas systematik Författare: Björn Salomon och Jonatan Leo Kommentar: Utdrag ur kompendium. Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Ej Obligatorisk.
  3. Växternas namn Författare: Jonatan Leo Kommentar: Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Obligatorisk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1342 Anmälningskod: SLU-10154 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%