Ny sökning
BI1344

Applied Plant Biotechnology

Andra kursvärderingar för BI1344

Läsåret 2020/2021

Applied Plant Biotechnology (BI1344-10158) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Applied Plant Biotechnology (BI1344-10081) 2019-09-02 - 2019-10-31

BI1344 Applied Plant Biotechnology, 15,0 Hp

Applied Plant Biotechnology

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 60 hp i biologi eller 60 hp i trädgårdsvetenskap, och engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- analysera faktorer som påverkar mikroförökning och självständigt genomföra vävnadsodling
- beskriva olika metoder för genetisk transformering som används i molekylärbiologi
- självständigt planera bioteknologiska forskningsprojekt.

Innehåll

Kursen består av:
- teori om vävnadsodling, särskilt in vitro skott- och rotkulturer, genetisk transformation, genkloning och olika molekylärbiologiska metoder
- etablering av nya in vitro kulturer, meristemkultur och in vitro rotning, genetisk transformering med Agrobacterium, isolering av DNA, analys av genuttryck och PCR
- demonstration av transformeringsmetoder - planering av projekt med fokus om särskilda problem såsom rotbildning, sjukdomsresistens och kvalitetsaspekter för att visa exempel på möjliga lösningar som kan nås via bioteknologi.
Schemalagda laborationer, övningar, seminarier och studiebesök har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga och muntliga presentationer. För godkänd kurs krävs godkända skriftliga rapporter, godkända muntliga presentationer och närvaro i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI0911, BI1061
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master´s Programme Hortonomprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1344 Anmälningskod: SLU-10129 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%