Ny sökning
BI1345

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources

Dear all,

Welcome to participate in the course! There are no fixed course books that you need to buy, so the course literature will be minaly lectures that you will get and online research articles. The tentative time schedule is available on this website and minor modifications may be made later on after having responese from all teachers. The study visits will likely be physical as it looks like now.

Please contact me if you have any questions.

Best regards,

Li-Hua Zhu

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för BI1345

Läsåret 2021/2022

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources (BI1345-M2058) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources (BI1345-20082) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources (BI1345-20046) 2019-11-01 - 2020-01-19

BI1345 Advanced Plant Breeding and Genetic Resources, 15,0 Hp

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 60 hp i biologi eller 60 hp i trädgårdsvetenskap och engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:
- använda genetisk teori och praxis för design av växtförädlingsstrategi för en vald växtart
- förstå rollen av genetiska resurser i växtförädling
- evaluera och använda genetiska resurser för en vald växtart
- tillämpa modern teknologi i växtförädling.

Innehåll

Kursen består av
- vikten av genetiska resurser och växtförädling för hållbar växtodling
- genetisk variation och generosion hos trädgårdsväxter
- kollektioner och internationella aspekter av genetiska resurser
- bioteknologiska verktyg och metoder i växtförädling
- DNA markörer i växtförädling
- fallstudier om exempelvis sjukdomsresistens eller produktkvalitet, och hur dessa egenskaper kan genetiskt ändras eller förbättras. Fallstudier rapporteras både muntligt och skriftligt.
- studiebesök på valda institut och företag inom växtförädling.

Schemalagda laborationer, övningar, seminarier och studiebesök har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga och muntliga presentationer. För godkänd kurs krävs godkända skriftlliga rapporter, godkända muntliga presentationer och närvaro i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI0901, BI1057
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master´s Programme Hortonomprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1345 Anmälningskod: SLU-20058 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%