Ny sökning
BI1345

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources

Information från kursledaren

2020-09-29
Welcome
Welcome to the course homepage! The time schedule is now available and small changes may happen later on. Please contact me if you have any specific questions about the course. Best regards, Li-Hua Zhu

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1345-20082 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1345

Läsåret 2022/2023

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources (BI1345-OMIDA)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources (BI1345-20058)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2019/2020

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources (BI1345-20046)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1345 Advanced Plant Breeding and Genetic Resources, 15,0 Hp

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 60 hp i biologi eller 60 hp i trädgårdsvetenskap och engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

- använda genetisk teori och praxis för design av växtförädlingsstrategi för en vald växtart

- förstå rollen av genetiska resurser i växtförädling

- evaluera och använda genetiska resurser för en vald växtart

- tillämpa modern teknologi i växtförädling.

Innehåll

Kursen består av

- vikten av genetiska resurser och växtförädling för hållbar växtodling

- genetisk variation och generosion hos trädgårdsväxter

- kollektioner och internationella aspekter av genetiska resurser

- bioteknologiska verktyg och metoder i växtförädling

- DNA markörer i växtförädling

- fallstudier om exempelvis sjukdomsresistens eller produktkvalitet, och hur dessa egenskaper kan genetiskt ändras eller förbättras. Fallstudier rapporteras både muntligt och skriftligt.

- studiebesök på valda institut och företag inom växtförädling.Schemalagda laborationer, övningar, seminarier och studiebesök har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga och muntliga presentationer. För godkänd kurs krävs godkända skriftlliga rapporter, godkända muntliga presentationer och närvaro i obligatoriska moment.
- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI0901, BI1057

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: BI1345 Anmälningskod: SLU-20082 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Studietakt: 100%