Ny sökning
BI1346

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control

Kurstillfället ges som fristående kurs, för översikt, se kurssida på engelska.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1346

Läsåret 2021/2022

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control (BI1346-30128)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control (BI1346-M3128)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control (BI1346-30151)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control (BI1346-30078)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan

BI1346 Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control, 15,0 Hp

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
insekt-värd interaktioner 3,0 0303
kemisensoriska systemer 2,0 0304
litteraturseminarium 1,0 0305
pilotprojektrapport 3,0 0306
presentation av pilotprojekt 3,0 0307
insekt-insekt interaktioner 3,0 0302

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 30 hp naturvetenskap samt engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att visa betydelsen av kemisk ekologi både för aktuell användning och framtida utveckling av nya metoder för hållbar prognos och kontroll av skadeinsekter.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- beskriva hur semiokemikalier kan användas för en ökad hållbarhet inom växtskyddsprogram, i överensstämmelse med FN:s hållbarhetsmål

- beskriva de vanligaste teknikerna och arbetsmetoderna för att identifiera och utveckla relevanta semiokemikalier till verktyg för prognos och kontroll

- diskutera komplexa doftdrivna interaktioner på olika trofiska nivåer i ett växtskyddssammanhang

- förklara hur kemiska stimuli inverkar på insekters beteende ur en ekologisk och evolutionär synvinkel

- förstå och diskutera relevanta vetenskapliga artiklar inom området kemisk ekologi

- planera och designa ett experiment samt implementera metoder som är relevanta för hållbar kontroll av insekter

- skriva en vetenskaplig rapport baserad på nygenererad data samt utvärdera vetenskapliga rön genom både självvärdering och kamratgranskning.

Innehåll

Denna kurs presenterar de huvudsakliga ämnesområdena inom kemisk ekologi ur perspektivet hållbar växtproduktion. Kursen ger en introduktion till hur insekters beteenden kontrolleras och styrs av kemiska stimuli. Vi kommer att diskutera hur insekter kommunicerar med kemiska signaler och hur dessa signaler klassificeras. Tillsammans kommer vi att undersöka exempel på kemiska signaler som utvecklats till verktyg som ändrar en skadeinsekts beteende och används för att skydda värdefulla grödor. Vi undersöker hur dessa verktyg har utvecklats och vilken potential det finns för nya doft- och smakbaserade kontrollmetoder.De ämnen som tas upp är:

- doftsinnet hos insekter – morfologi och funktion

- grundläggande doft- och smakkemi, isolering och identifiering av beteendeaktiverande substanser

- hur kemiska ämnen, feromoner och växtsubstanser, kan påverka insekters beteende

- vanliga metoder och arbetssätt inom kemisk ekologi

- hur feromoner och växtsubstanser kan användas inom växtskydd

- hur insekters inlärning påverkar kontrollmetoder

Schemalagda seminarier, laborationer, praktiskt projektarbete och redovisningar har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga tentamina samt redovisning av övningar och laborationer. För godkänd kurs fordras godkända tentamina och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Grundläggande kunskaper inom kemi och ekologi rekommenderas för den som vill delta i kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0516, BI0914

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: BI1346 Anmälningskod: SLU-30126 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 100%