Ny sökning
BI1346

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control

Kurstillfället ges som fristående kurs, för översikt, se kurssida på engelska.

2022-01-11
Welcome to the course page for BI1346
We hope you find the information you need to help you decide to join us learning about insect chemical ecology and its uses toward pest control.

Please feel free to contact sharon.hill@slu.se (concerning course content-related issues) and/or karoline.schua@slu.se (concerning course administrative issues) if you still have questions that are not answered here. Both the schedule and the literature list are preliminary, but you can expect that any changes will be minor.

The Canvas page will act as the main course page for information once the course starts. Looking forward to meeting with you to learn more about the Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

Andra kursvärderingar för BI1346

Läsåret 2021/2022

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control (BI1346-M3128) 2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control (BI1346-30151) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control (BI1346-30078) 2020-01-20 - 2020-03-24

BI1346 Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control, 15,0 Hp

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
insekt-insekt interaktioner 3,00 1002
insekt-värd interaktioner 3,00 1003
kemisensoriska systemer 2,00 1004
litteraturseminarium 1,00 1005
pilotprojektrapport 3,00 1006
presentation av pilotprojekt 3,00 1007

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 30 hp naturvetenskap samt engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att visa betydelsen av kemisk ekologi både för aktuell användning och framtida utveckling av nya metoder för hållbar prognos och kontroll av skadeinsekter.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- beskriva hur semiokemikalier kan användas för en ökad hållbarhet inom växtskyddsprogram, i överensstämmelse med FN:s hållbarhetsmål
- beskriva de vanligaste teknikerna och arbetsmetoderna för att identifiera och utveckla relevanta semiokemikalier till verktyg för prognos och kontroll
- diskutera komplexa doftdrivna interaktioner på olika trofiska nivåer i ett växtskyddssammanhang
- förklara hur kemiska stimuli inverkar på insekters beteende ur en ekologisk och evolutionär synvinkel
- förstå och diskutera relevanta vetenskapliga artiklar inom området kemisk ekologi
- planera och designa ett experiment samt implementera metoder som är relevanta för hållbar kontroll av insekter
- skriva en vetenskaplig rapport baserad på nygenererad data samt utvärdera vetenskapliga rön genom både självvärdering och kamratgranskning.

Innehåll

Denna kurs presenterar de huvudsakliga ämnesområdena inom kemisk ekologi ur perspektivet hållbar växtproduktion. Kursen ger en introduktion till hur insekters beteenden kontrolleras och styrs av kemiska stimuli. Vi kommer att diskutera hur insekter kommunicerar med kemiska signaler och hur dessa signaler klassificeras. Tillsammans kommer vi att undersöka exempel på kemiska signaler som utvecklats till verktyg som ändrar en skadeinsekts beteende och används för att skydda värdefulla grödor. Vi undersöker hur dessa verktyg har utvecklats och vilken potential det finns för nya doft- och smakbaserade kontrollmetoder.

De ämnen som tas upp är:
- doftsinnet hos insekter – morfologi och funktion
- grundläggande doft- och smakkemi, isolering och identifiering av beteendeaktiverande substanser
- hur kemiska ämnen, feromoner och växtsubstanser, kan påverka insekters beteende
- vanliga metoder och arbetssätt inom kemisk ekologi
- hur feromoner och växtsubstanser kan användas inom växtskydd
- hur insekters inlärning påverkar kontrollmetoder
Schemalagda seminarier, laborationer, praktiskt projektarbete och redovisningar har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga tentamina samt redovisning av övningar och laborationer. För godkänd kurs fordras godkända tentamina och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Grundläggande kunskaper inom kemi och ekologi rekommenderas för den som vill delta i kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: BI0516, BI0914

Grading criteria for the course BI1346 Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control

Grading scale

5: Pass with Distinction, 4: Pass with Credit, 3: Pass, U: Fail

The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Formats and requirements for examination

The evaluation consists of three written tests plus written and oral reporting of practical tasks and laboratory work. To pass the course, a passing grade in each of the tests as well as the assignment work is required, as is the approved participation in compulsory course components.

 • The tests are modular, in which =50% is a pass. A fail requires re-evaluation via test or substituted assignment (where appropriate).
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Laboratory activities (or substituted assignments, in the event that students are prohibited from attending campus in person) and literature seminars are compulsory components of the course.

Lectures are not compulsory, but as the majority of the testable information will be conveyed during these sessions, attendance is strongly encouraged.

1) The scent of the fly
Författare: Becher et al. 2018
4) Insect pheromones: An overview of function, form, and discovery
Författare: Yew and Chung, 2015
Kommentar: SLU has access to this publication, so if you are at home, make sure that you have your VPN turned on.
6) Modern approaches to study plant–insect interactions in chemical ecology
Författare: Dyer et al., 2018
Kommentar: Log in to Canvas to see the paper.
7) Role of Semiochemicals in Integrated Pest Management
Författare: Smart et al., 2013
Kommentar: SLU has access to this publication, so if you are at home, make sure that you have your VPN turned on.
8) Host-plant selection: how to find a host plant
Författare: Schoonhoven Chpt 6
Kommentar: Reference material (not required reading).
9) Host-plant selection: when to accept a plant
Författare: Schoonhoven Chpt 7
Kommentar: Reference material (not required reading).
11) Herbivore-induced plant volatiles in natural and agricultural ecosystems: open questions and future prospects
Författare: Gish et al., 2015
Kommentar: SLU has access to this publication, so if you are at home, make sure that you have your VPN turned on.
16) The Role of Symbiotic Microbes in Insect Invasions
Författare: Lu et al., 2016
Kommentar: SLU has access to this publication, so if you are at home, make sure that you have your VPN turned on.
17) Mate recognition and reproductive isolation in the sibling species Spodoptera littoralis and Spodoptera litura
Författare: Saveer et al., 2014
Kommentar: SLU has access to this publication, so if you are at home, make sure that you have your VPN turned on.
18) The chemical ecology of plant-pollinator interactions: recent advances and future directions
Författare: Parachnowitsch and Manson, 2015
Kommentar: SLU has access to this publication, so if you are at home, make sure that you have your VPN turned on.
19) Semiochemical diversity diverts bark beetle attacks from Norway spruce edges
Författare: Schiebe et al., 2011
Kommentar: SLU has access to this publication, so if you are at home, make sure that you have your VPN turned on.
20) Evolution of Insect Olfaction
Författare: Hansson and Stensmyr, 2011

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master´s Programme Hortonomprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: BI1346 Anmälningskod: SLU-30128 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%