Ny sökning
BI1347

Practical research training

Studenten får, genom att under en period delta i en forskargrupp, god inblick i biologisk forskning. Studenten får praktisk och teoretisk kunskap i olika metoder som används i biologisk forskning, samt insikt i vilka begränsningar olika metoder kan ha. Kursen kan vara förberedande för examensarbete på avancerad nivå.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1347-40056 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1347

Läsåret 2022/2023

Practical research training (BI1347-50089)

2023-06-05 - 2023-08-13

Läsåret 2022/2023

Practical research training (BI1347-40146)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Practical research training (BI1347-30276)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Practical research training (BI1347-20163)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Practical research training (BI1347-10317)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Practical research training (BI1347-50061)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Practical research training (BI1347-30129)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Practical research training (BI1347-20061)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Practical research training (BI1347-10132)

2021-08-30 - 2021-11-02

Läsåret 2020/2021

Practical research training (BI1347-50051)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Practical research training (BI1347-40062)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Practical research training (BI1347-30156)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Practical research training (BI1347-20086)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Practical research training (BI1347-10164)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Practical research training (BI1347-50074)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Practical research training (BI1347-40109)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Practical research training (BI1347-30210)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Practical research training (BI1347-20116)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Practical research training (BI1347-10224)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1347 Practical research training, 15,0 Hp

Practical research training

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 45 hp biologi eller 45 hp trädgårdsvetenskap eller 45 hp lantbruksvetenskap eller 45 hp miljövetenskap, samt engelska 6.

Mål

Studenten får insikt i biologisk forskning genom praktik i forskningsmiljö och tränas att tillämpa metoder som forskningsgruppen använder. Studenten fördjupar sig i teorin bakom metoderna för att förstå möjligheter och begränsningar av metoderna i fråga.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa några metoder som används i biologisk forskning

- beskriva teorin bakom några metoder som används i biologisk forskning

- förstå sambandet mellan ett identifierat problem och val av metoder för att lösa problemet

- ha insikt i forskningsprocessen och en forskargrupps arbetssätt

- kommunicera forskningsprojektet både vetenskapligt och till allmänheten, samt relatera forskningen till FNs hållbarhetsmål.

Innehåll

Kursen genomförs som ett individuellt projekt. Studenten identifierar vilket ämnesområde och metodik hen är intresserad av och kontaktar kursledaren samt en forskare som kan handleda. I början av kursen ska student och handledare identifiera ett individuellt projekt och skriva en arbetsplan. Studenten introduceras i relevanta säkerhetsrutiner. Efter en tids handledning kring de aktuella metoderna, arbetar studenten mer självständigt kring sitt projekt. Litteraturstudier relaterade till projektet och metoderna genomförs. Projektet avslutas med en kort skriftlig rapport på engelska och muntlig presentation för forskningsgruppen. Rapporten ska innehålla introduktion, material och metod, resultat samt en diskussion i relation till resultaten och de använda metodernas möjligheter och begränsningar. En populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet görs där forskningen relateras, om möjligt, till FNs hållbarhetsmål för att sätta forskningen i ett större perspektiv, samt för att träna sin förmåga att kommunicera forskning till allmänheten.Introduktion till säkerhetsrutiner för laboratorie- och/eller fältarbete och riskanalys, individuell handledning och forskargruppmöten är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För en godkänd kurs krävs aktivt deltagande i forskargruppens arbete, godkänd rapport skriven på engelska samt godkänd muntlig presentation. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ökar studentens kunskap om forskning och några specifika metoder. Kursen kan användas som en pilotstudie för masterarbete. Vanligtvis genomförs kursen på campus Alnarp, men andra platser, även utomlands är möjliga. Projektet måste ha anknytning till forskning och undervisning vid SLU, Alnarp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1172, BI1268

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1347 Anmälningskod: SLU-40056 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 100%