Ny sökning
BI1350

Växtproduktion - mark och grödor

Kursen har stor bredd och ger en helhetsbild av dagens växtodlingssystem under nordiska förhållanden. Kursen behandlar biologin hos kulturväxter, ogräs och växtskadegörare samt hur omgivningsfaktorer och odlingsåtgärder t.ex. gödsling påverkar olika komponenter av odlingssystemet. Kursen omfattar också studier av typjordar med avseende på deras bruknings- och odlingsegenskaper, dränerings- och bevattningsbehov samt jordbearbetning och sådd. I ett fristående projektarbete bearbetas och utvärderas olika delar av växtodlingen på gårdsnivå.

Uppdatering 17 juni- med hänsyn till de nya riktlinjerna för undervisning planerar jag för att kursens vanliga föreläsningar ska ske online via Zoom. Ett antal moment (fältbesök, seminarier, övningar, tentor) kan ske fysiskt på campus (med åtgärder att minska smitspridning). Det är därför viktigt att vara inom räckvid av Ultuna under kursen.

Kolla kursidan under sommaren eftersom situationen kan ändras.

Välkommen till höstens kurs!

-Robert

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-12-10

Andra kursvärderingar för BI1350

Läsåret 2020/2021

Växtproduktion - mark och grödor (BI1350-10282) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion - mark och grödor (BI1350-10193) 2019-09-02 - 2019-10-31

BI1350 Växtproduktion - mark och grödor, 15,0 Hp

Crop Production - soil and crops

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Biologi Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grödkunskap 5,00 1002
Växtnäring 4,00 1003
Hydroteknik 2,00 1004
Jordbearbetning 2,00 1005
Gårdsprojekt 2,00 1006

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 45 hp Biologi, varav 7,5 hp växtproduktion
- 15 hp Markvetenskap, inklusive kunskaper i markfysik, markkemi och markbiologi

Mål

Kursen har stor bredd och ger en helhetsbild av dagens växtodlingssystem under nordiska förhållanden. Syftet är att skapa förståelse för växtproduktionens förutsättningar baserad på erhållna kunskaper inom växtodlingslära, jordbearbetning, hydroteknik och växtnäringslära
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Redogöra för växtproduktionens förutsättningar och begränsningar vad gäller jordmån, markbördighet och klimat med fokus på Sverige.
• Redogöra för växtfysiologiska processers, omgivningsfaktorers och odlingsåtgärders påverkan på etablering, tillväxt, utveckling och kvalitetsetablering hos kulturväxter
• Redogöra för mineralämnens funktion i växten, transport och tillgänglighet i marken samt utvärdering av växtnäringstillstånd.
• Redogöra för åtgärder i växtproduktionen i form av markvattnets reglering genom t.ex. dränering och bevattning samt åtgärdernas inverkan på mark, växt och miljö. Redogöra för jordbearbetningens påverkan på växtproduktion och markens ekosystemtjänster.

Innehåll

Kursen behandlar biologin hos kulturväxter samt hur omgivningsfaktorer och odlingsåtgärder t. ex. jordbearbetning och gödsling påverkar olika komponenter av odlingssystemet. Kursen omfattar också studier av typjordar med avseende på deras bruknings- och odlingsegenskaper, dränerings- och bevattningsbehov samt jordbearbetning och sådd. I ett fristående projektarbete bearbetas och utvärderas olika delar av växtodlingen på gårdsnivå.

Schemalagda aktiviteter: föreläsningar, övningar, seminariearbete, studiebesök och projektarbete.
Obligatoriska moment: övningar, seminariearbete, studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga prov samt godkända redovisningar av projektarbete och seminarieövningar. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet 15 hp Markvetenskap, inklusive kunskaper i markfysik, markkemi och markbiologi kan t.ex. uppnås genom att ha uppnått minst 15 hp godkänt resultat på kurserna Grundkurs för agronom mark/växt, 15 hp, Biogeofysik 7,5 hp och Markvetenskap 15 hp eller genom aktivt deltagande på de obligatoriska momenten på dessa kurser.

Förkunskapskravet 7,5 hp växtproduktion kan t.ex. uppnås genom godkänt resultat på kursen Fältkurs i växtproduktion 7,5 hp eller genom aktivt deltagande på de obligatoriska momenten på denna kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtproduktionsekologi
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1326

Betygskriterier Växtproduktion- mark och grödor (BI1350)

Kursen består av fyra avsnitt samt ett Gårdsprojekt med en ansvarig lärare för varje avsnitt. Varje avsnitt examineras och betygsätts separat och viktas sedan ihop enligt nedan.

 1. Grödkunskap

 2. Jordbrukets vattenhushållning

 3. Växtnäring

 4. Jordbearbetning

 5. Gårdsprojekt

På delavsnitt 1-3 ges betyg U, 3, 4, 5. På avsnitt 4 ges betyg U, 3, 4 och på avsnitt 5 ges betyg U, G. Examinator för kursen avgör det slutgiltiga betyget vilket i enstaka fall kan innebära avsteg från nedanstående regler.

För betyget 3 krävs:

 • godkänd på alla avsnitt.

 • att du deltagit på samtliga obligatoriska moment. Det ska finnas särskilda skäl för att du ska kunna begära att få ta igen ett missat obligatoriskt moment inom tidsramen för kursen, se länk till SLU:s regelsamling

 • Om inte särskilda skäl föreligger kan du ta igen momentet vid följande kurstillfälle. I vissa fall kan du ta igen ett moment redan inom tidsramen för kursen genom att du utför en tilldelad extrauppgift. Du tar själv kontakt med berörd lärare och i andra hand avsnittsansvarig.

För överbetyg (4 och 5) krävs dessutom:

 • för slutbetyg 4: minst tre överbetyg på delavsnitt 1 4, alternativt att du uppnått minst 75% av det totala poängantalet på delavsnitt 1-3 samt betyg 4 på delavsnitt 4.

 • för slutbetyg 5: överbetyg på samtliga delavsnitt 1 4 varav minst tre på nivå 5, alternativt att du uppnått minst 85% av det totala poängantalet på delavsnitt 1-3 samt betyg 4 på delavsnitt 4.

 • att överbetyget erhållits på tentamina som ges inom den schemalagda tiden för kursen eller på första omtentan.

Examinator för kursen är Robert Glinwood

Betygsgränser avsnitt 1-3

Kunskapsmålen examineras i skriftlig tentamen där minst 60% av maximalt poängantal är ett godkänt resultat. För betyg 4 och 5 krävs 75 respektive 85% av maximalt poängantal. Observera att på vissa delavsnitt avrundas poängen till närmaste hel- eller tiotal.

Mål och betygskriterier för kursens avsnitt

1. Grödkunskap

Mål: Redogöra för växtfysiologiska processers, omgivningsfaktorers och odlingsåtgärders påverkan på etablering, tillväxt, utveckling och kvalitetsetablering hos kulturväxter.

Avsnittsansvarig: Robert Glinwood

För betyg 3-5 krävs att studenten kan:

 1. Redogöra för och värdera hur genetiska egenskaper, miljöfaktorer och odlingsåtgärder påverkar hur avkastning och kvalitet hos våra vanligaste jordbruksgrödor byggs upp.

 2. Värdera kunskaperna om jordbruksgrödors fysiologi med hänsyn till möjligheterna för odling av jordbruksgrödor i olika miljöer.

 3. Redogöra för viktiga växtfysiologiska processer som styr eller påverkar växters och särskilt jordbruksgrödors produktionsförmåga under olika miljöförhållanden och för metoder att experimentellt mäta dessa processer.

3. Jordbrukets vattenhushållning

Mål: Redogöra för åtgärder i växtproduktionen i form av markvattnets reglering genom t.ex. dränering och bevattning samt åtgärdernas inverkan på mark, växt och miljö.

Avsnittsansvarig: Jennie Barron

För betyg 3-5 krävs att studenten kan:

 1. Redogöra för de grundläggande markfysikaliska förutsättningarna och begränsningarna för odling i Sverige

 2. Redogöra för dräneringens och bevattningens effekter på mark, gröda och miljö

 3. Analysera och diskutera val av dränerings- och bevattningsmetoder utifrån klimat, markegenskaper, gröda, produktionskrav och miljöhänsyn

4. Växtnäring

Mål: Redogöra för mineralämnens funktion i växten, transport och tillgänglighet i marken samt utvärdering av växtnäringstillstånd

Avsnittsansvarig: Karin Hamnér

För betyg 3-5 krävs att studenten kan:

 1. Redogöra för metoder för diagnos av växtnäringstillstånd och förklara hur dessa används för att bestämma grödans behov av näring

 2. I viss omfattning visuellt bedöma näringstillstånd för några lantbruksväxter

 3. Redogöra för de essentiella mineralämnenas förekomst och funktioner i växten samt tillgänglighet i marken

 4. Beskriva kopplingen mellan näringstillstånd, växtproduktion och yttre miljöpåverkan för de viktigaste makro- och mikro-näringsämnena för de viktigaste lantbruksgrödorna

5. Jordbearbetning

Mål: Redogöra för jordbearbetningens påverkan på växtproduktion och markens ekosystemtjänster

Avsnittsansvarig: Ararso Etana

För betyg 3 krävs att studenten kan:

 1. Redogöra för hur olika bearbetningsredskap principiellt skiljer sig åt

 2. Tillämpa grundläggande teori om tryckutbredning i mark

 3. Redogöra för avdunstningsförlopp och grödornas etablering

 4. Redogöra för grödornas behov av luckring

 5. Redogöra för mekanisk ogräsbekämpning

 6. Redogöra för miljöeffekter av bearbetning

För betyg 4 krävs att studenten kan:

 1. Föra ett fördjupat resonemang kring punkterna 1-6 ovan

Kunskapsmålen examineras på en hemtentamen där svaren på samtliga frågor ska nå upp till betygsnivå 3. För betyg 4 krävs att 60 % av frågorna når upp till betygsnivå 4.

6. Gårdsprojektet

Mål: I ett fristående projektarbete ska växtodlingen på befintliga gårdar beskrivas.

Avsnittsansvarig: Karin Hamnér

För betyg 3 krävs att studenten kan:

 1. Integrera kunskaper från kursens olika delområden i en analys av växtproduktionen i ett jordbruksföretag efter ekologiska och ekonomiska förutsättningar, inklusive förslag till förändringar

Kunskapsmålen examineras i skriftlig redovisning.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Markvetenskap
Kurskod: BI1350 Anmälningskod: SLU-10305 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtproduktionsekologi Studietakt: 100%