Ny sökning
BI1351

Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark

Kursen skall ge grundläggande kunskap om växter och insekter, främst i mellansvenska ekosystem och om artsammansättningen i olika miljöer.
2020-05-13
Välkommen till kursen Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark
Välkommen till kursen Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark Som du kanske har sett i antagningsbeskedet som gått ut så kommer modulen Fältstudier i åkermark 3 hp att ställas in i år p.g.a. svårigheter att genomföra denna kursdel under rådande omständigheter. Kursdelen består till stor del av en studieresa som anses var mycket svår att genomföra med gällande restriktioner för undervisningen. Vi anser inte heller att det är möjligt att genomföra denna del i form av distansundervisning eftersom avsnittet bygger på att ni ska kunna se växtodling och lantbruk i andra delar av landet och träffa potentiella arbetsgivare i form av företag och organisationer. Du kommer därför att erbjudas möjlighet att läsa denna kursdel under nästa år, dvs. samma tid som årets kurs skulle ha gått år men istället 2021. Tidsperioden som detta rör är de två avslutande veckorna på kursen som kommer att bli 28 juni–9 juli 2021. Övriga delar på kursen, dvs. modulen Floristik och entomologi kommer att genomföras i form av distansundervisning under tidigare planerad tidsperiod, 8 juni–26 juni 2020. Kursen är inte förkunskapskrav till någon kurs under år 2 och detta beslut påverkar alltså inte dina möjligheter att fortsätta på programmet enligt ramschemat. I praktiken innebär detta beslut att om du tackar ja till din plats på årets kurs så kommer du att ges möjlighet att genomföra och bli godkänd på kursdelen Floristik och Entomologi som motsvarar 4,5 hp. Nästa år kommer du sedan att bli omregistrerad på kursen och har då möjlighet att genomföra och bli godkänd på modulen Fältstudier i åkermark 3 hp. Vi rekommenderar att du genomför kursdelarna Floristik och entomologi under detta år. Antalet platser till kursen är begränsat och det finns därför risk att platsantalet kommer att överskridas om många väljer att söka kursen nästa år istället. Antagningsordningen kommer då att se ut så att de studenter som kommande läsår går i åk 1 kommer att ges förtur till kursen vilket innebär att vi inte kan garantera att du får en plats på detta kurstillfälle. Du bör alltså överväga att läsa erbjudna kursdelar i år för att vara säker på att du kommer att kunna fullfölja hela kursen till 2021. Om du har frågor som rör CSN i samband med detta så ber vi dig att kontakta studievägledarna eller vända dig direkt till CSN. För övriga frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. Vänliga hälsningar Göran Thor, kursledare, Goran.Thor@slu.se Karin Hamnér, programstudierektor agronomprogrammet mark/växt, karin.hamner@slu.se Joachim Strengbom, institutionsstudierektor ekologi, Joachim.Strengbom@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

BI1351-50065 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

BI1351 Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark, 7,5 Hp

Floristics, entomology and field studies in arable land

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Floristik och entomologi 4,50 1002
Fältstudier i åkermark 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen har tre huvudsyften. För det första att ge studenterna möjlighet att följa grödors, ogräs och skadegörares utveckling och samspel under sommarsäsongen. För det andra att ge kunskap om några av de företag och organisationer som omger lantbrukarens företag och som är potentiella arbetsgivare för studenterna. Slutligen att lära sig känna igen de vanliga växterna och insekterna i naturen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva de biologiska förutsättningarna för odling av vanligt förekommande grödor.
- Redogöra för odlingsåtgärder under sommaren
- Översiktligt beskriva grödors utveckling
- Identifiera och beskriva skördebegränsande faktorer, t.ex. som angrepp av växtskadegörare och konkurrens från ogräs, i fält
- Diskutera behov av bekämpning och lämpliga bekämpningsåtgärder (behovsbedömning).
- Identifiera i landskapet vanliga växtarter utifrån deras utseende, växtsätt, miljö och med bestämningsnycklar.
- Identifiera i landskapet vanliga insektsarter och insektsgrupper utifrån deras utseende, levnadssätt, miljö och med bestämningsnycklar.

Innehåll

I kursavsnittet "fältstudier i åkermark" bedöms grödors utveckling samt angrepp av ogräs och skadegörare. Bedömningen innefattar bl.a. behovet av bekämpningsåtgärder. Kursavsnittets studieresa omfattar även besök på t.ex. rådgivnings-, maskin- och förädlingsföretag. Fältstudierna inkl. studieresan är obligatoriska moment liksom en seminarieuppgift som avslutar kursen.

Under floristik- och entomologiavsnittet behandlas vid föreläsningar organismernas systematik, levnadssätt och anpassningar till omgivningen. Vid övningarna tränas artbestämning med hjälp av litteratur. En betydande del av undervisningen äger rum i fält och ägnas åt artkunskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, aktivt deltagande på obligatoriska moment och godkänd skriftlig rapport från fältstudier och studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen ingår en studieresa och kostnader för resa och logi tillkommer, information om detta ges via kurshemsidan.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1086, BI1319
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1351 Anmälningskod: SLU-50069 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%