Ny sökning
BI1351

Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark

Kursen skall ge grundläggande kunskap om växter och insekter, främst i mellansvenska ekosystem och om artsammansättningen i olika miljöer.

Ett nytt schema till första delen av kursen finns nu på Canvas baserat på de beslut Utbildningsnämnden nyligen fattat om hur undervisning ska ske under juni. Välkommen till Canvas! /Göran Thor

2021-02-15

I dagsläget är det oklart vilka restriktioner som kommer att gälla för undervisning under sommaren. Vi räknar med att kunna genomföra kursen i sin helhet, men utformningen kan komma att påverkas av restriktioner kopplade till pandemin. Detta innebär att vissa studiebesök och fältundervisningsmoment kan komma att ersättas med virtuella lösningar. I nuläget planeras dock en Skåneresa 28 juni-2 juli och diverse exkursioner omkring Uppsala samt examination den sista veckan. Vi kommer att uppdatera informationen rörande kursen utformning så snart vi får mer information om vilka regler och restriktioner som vi måste följa.

/Nilla

Modulen Floristik och entomologi: Preliminärt schema, litteraturlista och betgskriterier finns nu tillgängliga. Ett mer definitivt schema kommer att finnas tillgängligt närmare kursstart. Är något oklart så kontakta undertecknad.

/Göran Thor

2021-04-15

Detta meddelande gäller modulen Fältstudier i åkermark (28 juni-9 juli). På grund av fortsatt hög smittspridning kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra resan som planerat till Skåne. Vi behöver följa SLU:s riktlinjer gällande corona och enligt dem ska vi fortsätta med huvudsakligen digital undervisning till och med 1 november. Det är helt enkelt för stor risk att genomföra resan. Vi kommer i stället att erbjuda en blandning av digitala lösningar och studiebesök på cykelavstånd i Uppsala. Ett preliminärt schema publiceras som vanligt 4 veckor innan kursstart.

/Nilla Nilsdotter-Linde

Kursvärderingen är avslutad

BI1351-50069 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1351

Läsåret 2019/2020

Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark (BI1351-50065) 2020-06-08 - 2021-07-10

BI1351 Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark, 7,5 Hp

Floristics, entomology and field studies in arable land

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Floristik och entomologi 4,50 1002
Fältstudier i åkermark 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen har tre huvudsyften. För det första att ge studenterna möjlighet att följa grödors, ogräs och skadegörares utveckling och samspel under sommarsäsongen. För det andra att ge kunskap om några av de företag och organisationer som omger lantbrukarens företag och som är potentiella arbetsgivare för studenterna. Slutligen att lära sig känna igen de vanliga växterna och insekterna i naturen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva de biologiska förutsättningarna för odling av vanligt förekommande grödor.
- Redogöra för odlingsåtgärder under sommaren
- Översiktligt beskriva grödors utveckling
- Identifiera och beskriva skördebegränsande faktorer, t.ex. som angrepp av växtskadegörare och konkurrens från ogräs, i fält
- Diskutera behov av bekämpning och lämpliga bekämpningsåtgärder (behovsbedömning).
- Identifiera i landskapet vanliga växtarter utifrån deras utseende, växtsätt, miljö och med bestämningsnycklar.
- Identifiera i landskapet vanliga insektsarter och insektsgrupper utifrån deras utseende, levnadssätt, miljö och med bestämningsnycklar.

Innehåll

I kursavsnittet "fältstudier i åkermark" bedöms grödors utveckling samt angrepp av ogräs och skadegörare. Bedömningen innefattar bl.a. behovet av bekämpningsåtgärder. Kursavsnittets studieresa omfattar även besök på t.ex. rådgivnings-, maskin- och förädlingsföretag. Fältstudierna inkl. studieresan är obligatoriska moment liksom en seminarieuppgift som avslutar kursen.

Under floristik- och entomologiavsnittet behandlas vid föreläsningar organismernas systematik, levnadssätt och anpassningar till omgivningen. Vid övningarna tränas artbestämning med hjälp av litteratur. En betydande del av undervisningen äger rum i fält och ägnas åt artkunskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, aktivt deltagande på obligatoriska moment och godkänd skriftlig rapport från fältstudier och studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen ingår en studieresa och kostnader för resa och logi tillkommer, information om detta ges via kurshemsidan.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi
Medansvariga:
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1086, BI1319

Betygskriterier modulen Floristik och entomologi 2021

Entomologin och floristiken tenteras separat men betyget på kursen grundas på att resultaten från dessa två delar läggs ihop. Entomologitentan ger maximalt 20 poäng och floristiktentan maximalt 56 poäng, dvs. totalt maximalt 76 poäng.

Det kommer att gå att få bonuspoäng till tentan genom att fylla i quizz och lösa andra uppgifter på Canvas.

Följande betygskriterier gäller för floristiktentan

2: 0-59 % korrekta svar (0-33p)

3: 60-79 % korrekta svar (33,5-44,0p)

4: 80-92 % korrekta svar (44,5-51,5p)

5: 93-100 % korrekta svar (52-56p) (p)

Max 56 p

Följande betygskriterier gäller för floristik- och entomologi

2: 0-59 % korrekta svar (0-44,5p)

3: 60-79 % korrekta svar (45,0-60,0p)

4: 80-92 % korrekta svar (60,5-70,0p)

5: 93-100 % korrekta svar (70,5-76p)

Max 76 p

1) Svensk Flora
Författare: Krok & Almquist
ISBN: 9789147100590
Kommentar: 29 upplagan, det går också att använda 28 upplagan men med vissa problem.
2) Insekter: en fälthandbok
ISBN: 9789186448363
Kommentar: går att inhandla på SLU:s litteraturservice

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1351 Anmälningskod: SLU-50069 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%