Ny sökning
BI1351

Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark

Kursen skall ge grundläggande kunskap om växter och insekter, främst i mellansvenska ekosystem och om artsammansättningen i olika miljöer.

Andra kursvärderingar för BI1351

Läsåret 2020/2021

Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark (BI1351-50069) 2021-06-07 - 2021-07-10

Läsåret 2019/2020

Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark (BI1351-50065) 2020-06-08 - 2021-07-10

BI1351 Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark, 7,5 Hp

Floristics, entomology and field studies in arable land

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Floristik och entomologi 4,50 1002
Fältstudier i åkermark 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen har tre huvudsyften. För det första att ge studenterna möjlighet att följa grödors, ogräs och skadegörares utveckling och samspel under sommarsäsongen. För det andra att ge kunskap om några av de företag och organisationer som omger lantbrukarens företag och som är potentiella arbetsgivare för studenterna. Slutligen att lära sig känna igen de vanliga växterna och insekterna i naturen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva de biologiska förutsättningarna för odling av vanligt förekommande grödor.
- Redogöra för odlingsåtgärder under sommaren
- Översiktligt beskriva grödors utveckling
- Identifiera och beskriva skördebegränsande faktorer, t.ex. som angrepp av växtskadegörare och konkurrens från ogräs, i fält
- Diskutera behov av bekämpning och lämpliga bekämpningsåtgärder (behovsbedömning).
- Identifiera i landskapet vanliga växtarter utifrån deras utseende, växtsätt, miljö och med bestämningsnycklar.
- Identifiera i landskapet vanliga insektsarter och insektsgrupper utifrån deras utseende, levnadssätt, miljö och med bestämningsnycklar.

Innehåll

I kursavsnittet "fältstudier i åkermark" bedöms grödors utveckling samt angrepp av ogräs och skadegörare. Bedömningen innefattar bl.a. behovet av bekämpningsåtgärder. Kursavsnittets studieresa omfattar även besök på t.ex. rådgivnings-, maskin- och förädlingsföretag. Fältstudierna inkl. studieresan är obligatoriska moment liksom en seminarieuppgift som avslutar kursen.

Under floristik- och entomologiavsnittet behandlas vid föreläsningar organismernas systematik, levnadssätt och anpassningar till omgivningen. Vid övningarna tränas artbestämning med hjälp av litteratur. En betydande del av undervisningen äger rum i fält och ägnas åt artkunskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, aktivt deltagande på obligatoriska moment och godkänd skriftlig rapport från fältstudier och studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen ingår en studieresa och kostnader för resa och logi tillkommer, information om detta ges via kurshemsidan.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi
Medansvariga:
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1086, BI1319
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1351 Anmälningskod: SLU-50069 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%