Ny sökning
BI1352

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1352

Läsåret 2021/2022

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20084)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20164)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20100)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

BI1352 Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare, 15,0 Hp

Crop Production – weeds, pests and diseases

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Gårdsprojektet 2,0 0202
Virologilaboration 0,5 0203
Typtenta entomologi 2,0 0204
litteratursudie och rapport 1,5 0205
tentamen ogräs 2,0 0206
Tentamen 7,0 0207

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 60 hp Biologi varav minst 15 hp växtproduktion

Mål

Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskap om ogräs, sjukdomar och skadedjur i jordbruksgrödor, dels till att integrera denna kunskap med övriga faktorer som påverkar förutsättningarna för växtproduktion i jordbruket.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera viktiga skadegörare och sjukdomar i svenska jordbruksgrödor

- redogöra för de viktigaste ogräsen och skadegörarna i svenska jordbruksgrödor, deras biologi, påverkan på grödor och bekämpning

-förklara förekomst och populationsutveckling av skadegörare och ogräs, och sätta det i relation till tex. klimat, odlingsteknik och andra organismer i odlingslandskapet.

- redogöra för olika växtskyddsstrategier för att minska problem med växtskadegörare och ogräs samt diskutera deras betydelse för en hållbar utveckling inom lantbruket.

- analysera och diskutera förutsättningarna för hållbar växtproduktion på gårdsnivå.

- söka och värdera information inom ämnesområdet och presentera densamma såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Kursen behandlar växtskydd i jordbruksgrödor samt förutsättningarna för växtproduktion på gårdsnivå. Växtskyddsdelarna omfattar ogräs, sjukdomar orsakade av svampar, bakterier, virus och nematoder samt skador orsakade av insekter och andra skadedjur. I kursen ingår identifiering av insekter utifrån insamlat eller konserverat material, samt diagnos av skador orsakade av växtpatogener och skadedjur. Utifrån ogräsens och skadegörarnas biologi och ekologi diskuteras förebyggande och direkta motåtgärder, samt långsiktiga bekämpningsstategier.I ett fristående projektarbete bearbetas och utvärderas olika delar av växtodlingen på gårdsnivå.Kursen innehåller obligatoriska övningar, laborationer, seminariearbeten och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och/eller muntliga prov samt godkänd redovisning av laborationer, övningar och projektarbeten. Godkänt deltagande i obligatoriska kursmoment. Identifiering av insekter tenteras separat i en praktisk tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i växtproduktion kan uppnås tex genom godkänt resultat från eller deltagande i kursen Växtproduktion – mark, grödor och odlingssystem (15 hp).För att tillgodogöra sig kursens innehåll rekommenderas studenter ha kunskap motsvarande 5 HP vardera i ekologi, växtfysiologi, mikrobiologi samt floristik och entomologi, eller motsvarande kunskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Institutionen för mark och miljö Institutionen för växtbiologi Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1316 och BI1325

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1352 Anmälningskod: SLU-20055 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%