Ny sökning
BI1352

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för BI1352

Läsåret 2020/2021

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20164) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20100) 2019-11-01 - 2020-01-19

BI1352 Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare, 15,0 Hp

Crop Production – weeds, pests and diseases

Kursplan fastställd

2019-12-03

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Gårdsprojektet 2,00 1002
Virologilaboration 0,50 1003
Typtenta entomologi 2,00 1004
litteratursudie och rapport 1,50 1005
tentamen ogräs 2,00 1006
Tentamen 7,00 1007

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 60 hp Biologi varav minst 15 hp växtproduktion

Mål

Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskap om ogräs, sjukdomar och skadedjur i jordbruksgrödor, dels till att integrera denna kunskap med övriga faktorer som påverkar förutsättningarna för växtproduktion i jordbruket.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera viktiga skadegörare och sjukdomar i svenska jordbruksgrödor
- redogöra för de viktigaste ogräsen och skadegörarna i svenska jordbruksgrödor, deras biologi, påverkan på grödor och bekämpning
-förklara förekomst och populationsutveckling av skadegörare och ogräs, och sätta det i relation till tex. klimat, odlingsteknik och andra organismer i odlingslandskapet.
- redogöra för olika växtskyddsstrategier för att minska problem med växtskadegörare och ogräs samt diskutera deras betydelse för en hållbar utveckling inom lantbruket.
- analysera och diskutera förutsättningarna för hållbar växtproduktion på gårdsnivå.
- söka och värdera information inom ämnesområdet och presentera densamma såväl skriftligt som muntligt.


Innehåll

Kursen behandlar växtskydd i jordbruksgrödor samt förutsättningarna för växtproduktion på gårdsnivå. Växtskyddsdelarna omfattar ogräs, sjukdomar orsakade av svampar, bakterier, virus och nematoder samt skador orsakade av insekter och andra skadedjur. I kursen ingår identifiering av insekter utifrån insamlat eller konserverat material, samt diagnos av skador orsakade av växtpatogener och skadedjur. Utifrån ogräsens och skadegörarnas biologi och ekologi diskuteras förebyggande och direkta motåtgärder, samt långsiktiga bekämpningsstategier.

I ett fristående projektarbete bearbetas och utvärderas olika delar av växtodlingen på gårdsnivå.

Kursen innehåller obligatoriska övningar, laborationer, seminariearbeten och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och/eller muntliga prov samt godkänd redovisning av laborationer, övningar och projektarbeten. Godkänt deltagande i obligatoriska kursmoment. Identifiering av insekter tenteras separat i en praktisk tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i växtproduktion kan uppnås tex genom godkänt resultat från eller deltagande i kursen Växtproduktion – mark, grödor och odlingssystem (15 hp).

För att tillgodogöra sig kursens innehåll rekommenderas studenter ha kunskap motsvarande 5 HP vardera i ekologi, växtfysiologi, mikrobiologi samt floristik och entomologi, eller motsvarande kunskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för växtbiologi
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1316 och BI1325
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Instruktioner för gårdsprojekt
Kommentar: Läggs ut på Canvas-sidan
2) Plant pathology and plant diseases
Författare: Tronsmo et al. 2020
ISBN: 9781789243185
Kommentar: Kan köpas från tex bokus https://www.bokus.com/bok/9781789243178/plant-pathology-and-plant-diseases/ (Links to an external site.) Eller direkt från CABI https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789243178/ (Links to an external site.)
3) Insekter – En fälthandbok
Författare: Douwes, P., Hall, R., Hansson, C., Sandhall, Å.
Kommentar: Finns att låna i kurslab. Används vid insektsövningar.
4) Insect Pest Management, 2nd ed
Författare: Dent, D.
Kommentar: Cabi Publ. Wallingford. Finns att ladda ner från biblioteket. Följande avsnitt ingår på kursen: Avsnitt: 1.1-1.2 sid 1-7, 2.4-2.5 sid 28-47, 3.9 sid 73-79, 6-1-6.3 sid 180-185, 6.7-6.10 215-233, 7.4-7.6 sid 238-253
5) Insecticide mode of action manual
Författare: BASF
Kommentar: Sid 1-15, sid 21 Pyretroider, sid 23-24 Neonikotinoider, sid 28-29 om Pymetrozin & Flonic amid och sid 31 om Indoxacarb.
6) Skadegörare i jordbruksgrödor
Författare: Jordbruksverket 2015
Kommentar: Kan laddas ner eller köpas från jordbruksverkets webbutik. Mycket bra att ha och väl värd kostnaden att köpa.
7) Odlingsbeskrivningar matpotatis
Författare: Jordbruksverket
Kommentar: Sidan 13-18 (beskrivningar av skadegörare i potatis)
8) Information om skadegörare i sockerbetor
Författare: Nordic sugar
Kommentar:
9) Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2021
Författare: Jordbruksverket
Kommentar: Används som arbetsmaterial under kursen.
10) Faktablad om växtskydd
Författare: SLU
Kommentar: Utvalda faktablad används vid övningar
11) Att förebygga växtskyddsproblem
Författare: Jordbruksverket
12) Ogräskontoll på åkermark
Författare: Lundkvist, A.
Kommentar: Referensbok under ogräsavsnittet
13) Ogräs på odlad mark
Författare: Weidow B., Dock Gustavsson A-M., Johnson, F., Leif Johansson, Per Widén, P., Rikard Andersson, R., Sanja Manduric, S., Sara Ragnarsson, S.
Kommentar:
14) Direkta och indirekta effekter av ett förändrat klimat på förekomsten av ogräs
Författare: Andersson, L.
Kommentar: Vässa växtskyddet för framtidens klimat, bilaga 2b. 15 sidor (sid. 49-64).
15) Kemisk ogräsbekämpning
Författare: Andersson, R., Johansson, C., Johansson, L., Johnson, F., Widen, P.
Kommentar:
16) Vår mat
Författare: Fogelfors, H
Kommentar: Studentlitteratur AB, Lund. 2015 Ogräsavsnitt: sid 431-447, 498-499.
17) Herbicidresistens - Jordbruk: En affisch om herbicidresistens i jordbruk
Författare: Jordbruksverket 2017
Kommentar:
18) Resistens
Författare: Jordbruksverket 2016
Kommentar:
19) Ogräs och odling på åker
Författare: Håkansson, S. 1995
Kommentar: Aktuellt från lantbruksuniversitetet 437/438, Mark – Växter, SLU, Uppsala, s. 5-32.
20) Weed Biology and Weed Management in Organic Farming
Författare: Lundkvist, A. & Verwijst, T. 2011
Kommentar: In ‘Research in Organic Farming’, p. 157-186. InTechOpen.
21) Reviewing research priorities in weed ecology, evolution and management: a horizon scan
Författare: Neve et al. 2018
Kommentar: Weed Research 58, 250-258.
22) Process-based approach to modelling impacts of climate change on the damage niche of an agricultural weed
Författare: Stratonovitch et al.
Kommentar: Global Change Biology. 2012

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1352 Anmälningskod: SLU-20084 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%