Ny sökning
BI1352

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1352

Läsåret 2022/2023

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20055)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20084)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20164)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare (BI1352-20100)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1352 Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare, 15,0 Hp

Crop Production - weeds, pests and diseases

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Gårdsprojektet 2,0 0202
Virologilaboration 0,5 0203
Typtenta entomologi 2,0 0204
litteratursudie och rapport 1,5 0205
tentamen ogräs 2,0 0206
Tentamen 7,0 0207

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 60 hp Biologi varav minst 15 hp växtproduktion

Mål

Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskap om ogräs, sjukdomar och skadedjur i jordbruksgrödor, dels till att integrera denna kunskap med övriga faktorer som påverkar förutsättningarna för växtproduktion i jordbruket.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera viktiga skadegörare och sjukdomar i svenska jordbruksgrödor

- redogöra för de viktigaste ogräsen och skadegörarna i svenska jordbruksgrödor, deras biologi, påverkan på grödor och bekämpning

-förklara förekomst och populationsutveckling av skadegörare och ogräs, och sätta det i relation till tex. klimat, odlingsteknik och andra organismer i odlingslandskapet.

- redogöra för olika växtskyddsstrategier för att minska problem med växtskadegörare och ogräs samt diskutera deras betydelse för en hållbar utveckling inom lantbruket.

- analysera och diskutera förutsättningarna för hållbar växtproduktion på gårdsnivå.

- söka och värdera information inom ämnesområdet och presentera densamma såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Kursen behandlar växtskydd i jordbruksgrödor samt förutsättningarna för växtproduktion på gårdsnivå. Växtskyddsdelarna omfattar ogräs, sjukdomar orsakade av svampar, bakterier, virus och nematoder samt skador orsakade av insekter och andra skadedjur. I kursen ingår identifiering av insekter utifrån insamlat eller konserverat material, samt diagnos av skador orsakade av växtpatogener och skadedjur. Utifrån ogräsens och skadegörarnas biologi och ekologi diskuteras förebyggande och direkta motåtgärder, samt långsiktiga bekämpningsstategier.I ett fristående projektarbete bearbetas och utvärderas olika delar av växtodlingen på gårdsnivå.Kursen innehåller obligatoriska övningar, laborationer, seminariearbeten och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och/eller muntliga prov samt godkänd redovisning av laborationer, övningar och projektarbeten. Godkänt deltagande i obligatoriska kursmoment. Identifiering av insekter tenteras separat i en praktisk tentamen.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i växtproduktion kan uppnås tex genom godkänt resultat från eller deltagande i kursen Växtproduktion – mark, grödor och odlingssystem (15 hp).För att tillgodogöra sig kursens innehåll rekommenderas studenter ha kunskap motsvarande 5 HP vardera i ekologi, växtfysiologi, mikrobiologi samt floristik och entomologi, eller motsvarande kunskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Institutionen för mark och miljö Institutionen för växtbiologi Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1316 och BI1325

Litteraturlista

GÅRDSPROJEKTET

Instruktioner för gårdsprojekt
Läggs ut på Canvas-sidan

SKADEGÖRARE - SJUKDOMAR, INSEKTER MM

Plant pathology and plant diseases
Tronsmo et al. 2020
ISBN 9781789243185
Kan köpas från tex bokus https://www.bokus.com/bok/9781789243178/plant-pathology-and-plant-diseases/ (Links to an external site.)

Links to an external site.
Eller direkt från CABI https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789243178/ (Links to an external site.)

Links to an external site.

Insekter – En fälthandbok
Douwes, P., Hall, R., Hansson, C., Sandhall, Å.
Finns att låna i kurslab

Insect Pest Management, 2nd ed
Dent, D.
Cabi Publ. Wallingford. Finns att ladda ner från biblioteket. Följande avsnitt ingår på kursen:
Avsnitt: 1.1-1.2 sid 1-7 (Föreläsning: Insekticider)
2.4-2.5 sid 28-47 (Föreläsning: Populationsdynamik insekter och bekämpningströsklar)
3.9 sid 73-79 (Föreläsning: Populationsdynamik insekter och bekämpningströsklar)
6-1-6.3 sid 180-185 (Föreläsning: Biologisk bekämpning)
6.7-6.10 215-233 (Föreläsning: Biologisk bekämpning)
7.4-7.6 sid 238-253 (Föreläsning: Bekämpningsåtgärder - skadegörare)
https://www.cabidigitallibrary.org/doi/book/10.1079/9780851993409.0000

Skadegörare i jordbruksgrödor (Links to an external site.)

Links to an external site.
Jordbruksverket 2021
Kan laddas ner eller köpas från jordbruksverkets webbutik

Odlingsbeskrivningar matpotatis
Jordbruksverket
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/p8_15_5.pdf

Links to an external site.
Sidan 13-18 (beskrivningar av skadegörare i potatis)

**Information om skadegörare i sockerbetor **från Nordic Sugar
www.sockerbetor.nu

Links to an external site.

Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 202****3
Jordbruksverket. Används som arbetsmaterial under kursen.
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/be17.html

Links to an external site.

Faktablad om växtskydd (Jordbruk) (Links to an external site.)

Links to an external site.
SLU
Utvalda faktablad används vid övningar och projekt

**Att förebygga växtskyddsproblem
Jordbruksverket 2019
Länk: **https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr487.html

Links to an external site.

OGRÄS

Ogräskontoll på åkermark (Links to an external site.)

Links to an external site.
Lundkvist, A.
Jordbruksverket 2014. Referensbok under hela kursavsnittet.

**Ogräs på odlad mark **(Links to external site)

Links to an external site.:
Weidow B., Dock Gustavsson A-M., Johnson, F., Leif Johansson, Per Widén, P., Rikard Andersson, R., Sanja Manduric, S., Sara Ragnarsson, S.
Jordbruksverket 2020.

**Direkta och indirekta effekter av ett förändrat klimat på förekomsten av ogräs **(Links to an external site.)

Links to an external site.
Andersson, L.
2012. Vässa växtskyddet för framtidens klimat, bilaga 2b. 15 sidor (sid. 49-64).

**Kemisk ogräsbekämpning 2022 **(Links to an external site.)

Links to an external site.
Feuerhahn, et al. Jordbruksverket 2022 (OBS! Jag hade fel version tidigare. Det ska vara 2022 års upplaga)

**The challenge of herbicide resistance around the world: a current summary (review)
**Pest Management Science - 2017 - Peterson - The challenge of herbicide resistance around the world a current summary (1).pdf

Download Pest Management Science - 2017 - Peterson - The challenge of herbicide resistance around the world a current summary (1).pdf

Herbicidresistens - Jordbruk: En affisch om herbicidresistens i jordbruk (Links to an external site.)

Links to an external site.
Jordbruksverket 2017

Resistens, Herbicidresistens, Fungicidresistens, Insekticidresistens

Links to an external site. (Links to an external site)
Jordbruksverket 2022

Weed biology and weed management in organic farming. Lundkvist & Verwijst 2011.pdf

Download Lundkvist & Verwijst 2011.pdf
Lundkvist, A. & Verwijst, T. 2011
In ‘Research in Organic Farming’, p. 157-186. InTechOpen.

**Reviewing research priorities in weed ecology, evolution and management: a horizon scan **
Neve et al 2018-1.pdf

Download Neve et al 2018-1.pdf
Neve et al. 2018
Weed Research 58, 250-258.

ÖVRIG LITTERATUR
Övrig litteratur (tillgänglig på Canvas, i bibliotek eller via internet) nödvändig för genomförandet av övningar och andra arbetsuppgifter.

**Insecticide mode of action manual. BASF **https://www.researchgate.net/publication/275959530_BASF_Insecticide_Mode_of_Action_Technical_Training_Manual (Links to an external site.)

Links to an external site.
Sid 1-15, sid 21 Pyretroider, sid 23-24 Neonikotinoider, sid 28-29 om Pymetrozin & Flonic amid och sid 31 om Indoxacarb.

Lästips för ogräsavsnitt:
Vår mat
Fogelfors, H
sid 431-447, 498-499. Studentlitteratur AB, Lund. 2015

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1352 Anmälningskod: SLU-20269 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%