Ny sökning
BI1354

Växt-mikrobinteraktioner

Welcome to the Plant-Microbe Interactions course!

The course starts on Monday, November 2, 2021 at 9:15 am in the PRIMA room at the Ultuna library. A preliminary course schedule can be found at the SLU course page (BI1354). The course is organized partly in cooperation with the University of Helsinki and the lectures will be given by lecturers from Sweden or Finland via ZOOM. The "discussions of study questions" will be organised as "on-campus" activities. In addition, the course consists of a laboratory practical in a research group, a computer exercise and a literature project. We are looking forward to seeing you soon.

Daniel Hofius, Anders Hafrén, and Anders Kvarnheden Course Organizers

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för BI1354

Läsåret 2021/2022

Växt-mikrobinteraktioner (BI1354-M2037) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växt-mikrobinteraktioner (BI1354-20020) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växt-mikrobinteraktioner (BI1354-20063) 2019-11-01 - 2020-01-19

BI1354 Växt-mikrobinteraktioner, 15,0 Hp

Plant-microbe interactions

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, inklusive
90 hp biologi eller
30 hp biologi + 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller
30 hp biologi + 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller
30 hp biologi + 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi
samt
Engelska 6

Mål

Växter är i kontakt med ett stort antal mikroorganismer, som i vissa fall skadar växten medan andra är till nytta. Syftet med kursen är att ge en fördjupad genomgång av interaktioner mellan växter och mikrober för både patogena och symbiotiska interaktioner. Infektionsmekanismer, växtens försvar och ekologiska konsekvenser tas upp. Strävan är att belysa mekanismer och interaktioner ända ner på molekylär nivå där så är möjligt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra utförligt för interaktioner mellan växter och patogena svampar, bakterier och virus samt värdväxtens försvarsreaktioner (biotisk stress)
- redogöra utförligt för interaktioner mellan växter och icke-patogena/symbiotiska bakterier och svampar
- skapa hypoteser till varför växter och mikrober reagerar på vissa sätt i patogena och symbiotiska interaktioner
- självständigt tolka vetenskapliga resultat för att förstå reglering och responser i växt-mikrobinteraktioner
- tillämpa kunskaper om växt-mikrobinteraktioner i kontrollen av växtsjukdomar och för att stimulera växters tillväxt
- redogöra för konsekvenserna, på populations- och ekosystemnivå, av kompatibla och icke-kompatibla interaktioner

Innehåll

I kursen behandlas interaktionerna mellan växter och mikrober på översiktlig och detaljerad nivå för både patogena och symbiotiska interaktioner. Infektionsmekanismer, växternas försvar, stressresponser och ett stort antal viktiga problem inom jord-, trädgårds- och skogsbruk berörs. Exempel hämtas från pågående forskning vid SLU och presenteras av forskarna själva. Ämnesområden som behandlas är:
- infektionsmekanismer; vidhäftning; patogeneffektorer; toxiners och andra ämnens roll; invasion av växtvävnad; subversion av värdcellens biologi
- upprättande av symbiotiska relationer (mykorrhiza, rhizobium)
- växters samspel med mikrobiomet och dess effekt på växters tillväxt och hälsa
- resistensreaktioner mot angrepp av växtpatogener (inkl. nematoder) och insekter; gen-för-geninteraktioner; igenkänning av patogener; inducerad resistens; icke-värdväxtresistens
- ekologiska konsekvenser av resistens mot och mottaglighet för patogener och skadeinsekter på populationsnivå
- likheter och skillnader mellan försvarsresponser till abiotiska och biotiska stimuli

Kursen består av föreläsningar, laborationer (obligatoriskt), seminarier (obligatoriskt), projektarbete (obligatoriskt), övningsuppgifter, självstudier, examination och utvärdering


Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen innehåller obligatoriska moment (laborationer, seminarier, projektarbete)

Godkända skriftliga eller muntliga prov, aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och övningar, muntlig och skriftlig rapportering av projektarbetet.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges i det fakultetsgemensamma mastersprogrammet i Växtbiologi för hållbar produktion.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi
Medansvariga:
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

PLANT-MICROBE INTERACTIONS BI1354, 15 HEC, GRADING CRITERIA

Objectives

After completion of the course the student is expected to be able to:

 1. comprehensively discuss interactions between plants and pathogenic fungi, bacteria and viruses as well as the defence reactions of the host plant (biotic stress)
 2. comprehensively discuss interactions between plants and non-pathogenic/symbiotic bacteria and fungi
 3. create hypotheses for why plants and microbes react in certain ways in pathogenic and symbiotic interactions
 4. demonstrate the ability independently to interpret scientific results to understand regulation and responses in plant-microbe interactions
 5. demonstrate the ability to use knowledge about plant-microbe interactions in the control of plant diseases and to stimulate plant growth
 6. demonstrate insight into the consequences, on population and ecosystem level, of compatible and incompatible interactions

Grade 3

Objectives 1, 2, 3, 6: The student is able to give a general description of interactions between plants and pathogenic or non-pathogenic/symbiotic microbes, including fungi, bacteria and viruses.

Objective 4: The student is able to write a lab report containing interpretation and discussion of scientific results to understand regulation and responses in plant-microbe interactions.

Objective 5: The student is able to use knowledge about plant-microbe interactions in the control of plant disease and to stimulate plant growth.

Grade 4

Objectives 1, 2, 3, 6: The student is able to give a detailed description of interactions between plants and pathogenic or non-pathogenic/symbiotic microbes, including fungi, bacteria and viruses.

Objective 4: The student is able to write a lab report containing interpretation and discussion of scientific results to understand regulation and responses in plant-microbe interactions. The student is able to write the report within a given time frame.

Grade 5

Objectives 1, 2, 3, 6: The student is able to give a detailed description of interactions between plants and pathogenic or non-pathogenic/symbiotic microbes, including fungi, bacteria and viruses, in a way that shows a deeper understanding of the subject.

Objective 4: The student is able to write a lab report with limited supervision containing interpretation and discussion of scientific results to understand regulation and responses in plant-microbe interactions. The student is able to write the report within a given time frame.

To obtain grade 5 in the course, it is required to have:

Grade 5 on objectives 1, 2, 3, 6

Grade 5 on objective 4

Grade 3 on objective 5

To obtain grade 4 in the course, it is required to have:

Grade 4 on objectives 1, 2, 3, 6

Grade 4 on objective 4

Grade 3 on objective 5

To obtain grade 3 (=pass) in the course, it is required to have:
Grade 3 on all objectives.

Main examination forms

Objectives 1, 2, 3, 6: Written exam, exam home correction

Objective 4: Lab reports

Objective 5: Literature report

1) Course literature
Kommentar: There is no specific book covering all the topics of the course. Each lecturer will recommend 1-2 articles or book chapters as literature. The articles will be available through the SLU library or the CANVAS course homepage.
2) Preparatory reading
Kommentar: If you have not studied plant pathology previously, we would suggest having a look into the introductory chapters in the book of G.N. Agrios: Plant Pathology, 5th edition, Academic Press, 2005 (pages 1-353). Also, for those lacking a background in molecular genetics, we recommend a general text book such as “Essentials of Genetics” by Klug, Cummings and Spencer, Palladino, 9th edition 2016.
3) Literature project
Kommentar: The project work will be a literature study on selected topics that are otherwise not sufficiently covered during the course. You will have the possibility to suggest and select the topic.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1354 Anmälningskod: SLU-20037 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%